L'Ajuntament de Sentmenat presenta els indicadors de transparència del Mapa Infoparticipa

Dilluns, 27 de juliol de 2020 a les 00:00

El Mapa Infoparticipa és un índex realitzat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) per analitzar amb 48 indicadors la qualitat i la transparència de la comunicació de les administracions públiques locals. L'Ajuntament de Sentmenat actualment compleix el 79% dels 48 indicadors avaluats i segueix treballant per arribar al 100%.

L'estudi es realitza a principis de cada any i la resolució del grau de compliment es notifica durant el mes de gener. Enguany Sentmenat, així ho reflexa l'estudi en el seu web, presenta un compliment del 60% dels indicadors, no obstant, l'Ajuntament ha treballat durant aquests mesos de l'any fins a assolir 38 dels 48 indicadors, és a dir, un 79%. Aquesta millora es veurà reflectida a l'estudi que es presentarà per a l'any 2021.

A continuació podeu consultar els enllaços dels indicadors Infoparticipa amb la informació de l'Ajuntament. 

 

Qui són els representants polítics?

  1. Es dóna informació sobre l'alcalde o alcaldessa: nom, cognoms, foto i partit polític?

Consulta aquí la informació sobre l'alcalde.

       3. Es dóna informació sobre l'equip de govern: nom, cognoms, foto i partit polític?

Consulta aquí la informació sobre l'equip de govern. 

       5. Es dóna informació sobre l'oposició: nom, cognoms, foto i partit polític?

Consulta aquí la informació sobre l'oposició.

       7.Es publiquen les retribucions (mensuals i/o anuals) dels càrrecs electes (govern i oposició)?

Consulta aquí les retribucions dels càrrecs electes.

       8. Es publiquen les declaracions d'activitats i béns dels càrrecs electes (govern i oposició)?

Consulta aquí les declaracions d'activitats i béns dels càrrecs electes.

       9. Es publica l'agenda institucional?

Consulta aquí l'agenda institucional.

     10. Es publiquen al web dades de contacte de les membres de govern (correu electrònic, xarxes socials, pàgina web, telèfon,...)?

Consulta aquí les dades de contacte dels membres de govern.

     11. Es publiquen al web les dades de contacte dels membres de l'oposició (correu electrònic, xarxes socials, pàgina web, telèfon,...)?

Consulta aquí les dades de contacte dels membres de l'oposició.

 

Com es gestionen els recursos col·lectius?

    12. Es dóna informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern i/o comissions informatives?

Consulta aquí la composició dels òrgans de govern.

    13. Es dóna informació sobre les competències i el calendari de treball d'aquests òrgans de govern?

Consulta aquí la informació sobre les competències i el calendari dels òrgans de govern.

    14. Es publica l'organigrama polític complet del mandat vigent amb noms, cognoms i les seves responsabilitats?

Consulta aquí l'organigrama polític complet.

    15. Es publiquen les convocatòries dels plens municipals prèvies a la seva celebració amb l'ordre del dia corresponent?

Consulta aquí les convocatòries dels plens.

    16. Es publiquen les actes del Ple Municipal?

Consulta aquí les actes del Ple Municipal.

    17. Es publiquen els acords complets de la junta de govern i/o actes íntegres quan la junta de govern actuï en delegació del ple?

Consulta aquí les actes completes de la Junta de Govern.

    19. Es publica la normativa municipal?

Consulta aquí la normativa municipal.

    20. Es publica la normativa urbanística?

Consulta aquí la normativa urbanística.

 

Com es gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, subvencions,...?

    21. Es publica el pressupost de l'Ajuntament de l'any en curs i dels organismes autònoms?

Consulta aquí els pressupostos de l'Ajuntament.

    22. Es publica informació sobre l'execució trimestral del pressupost de l'any en curs?

Consulta aquí la informació sobre l'execució trimestral pressupostària.

    23. Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades?

Consulta aquí les modificacions pressupostàries realitzades.

    24. Es publica informació sobre el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o nivell d'endeutament?

Consulta aquí la informació sobre els objectius d'estabiilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

    25. Es publica la liquidació dels pressupostos d'exercicis anteriors i/o de la compte general?

Consulta aquí la liquidació dels pressupostos d'exercicis anteriors.

    26. Es publiquen la relació de llocs de treball de la corporació, i la retribució del personal laboral i funcionari segons categories?

Consulta aquí la relació dels llocs de treball i les seves retribucions.

    27. Es publica el llistat i les retribucions del personal directiu, càrrecs de confiança o assessors dels grups polítics? En cas que no n'hi hagi s'explicitarà amb claredat.

Consulta aquí el llistat i les retribucions del personal directiu i càrrecs de confiança. 

    28. Es publica l'oferta de treball de la corporació, el desenvolupament dels concursos públics i els seus resultats?

Consulta aquí l'oferta de treball de la corporació. 

    30. Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors amb tota la informació associada?

Consulta aquí la relació de contractes formalitzats.

    31. Es publica el període mitjà de pagaments a proveïdors?

Consulta aquí el període mitjà de pagaments a proveïdors.

    32. Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i les seves resolucions?

Consulta aquí la relació de subvencions atorgades.

    33. Es publiquen els convenis firmats, especificant les seves parts, l'objecte i les obligacions econòmiques que se'n deriven?

Consulta aquí els convenis firmats per l'Ajuntament.

 

Quina informació es proporciona sobre el municipi i la gestió de recursos col·lectius?

    35. Es publiquen notícies sobre les actuacions del dia a dia dels i les membres del govern relacionades amb la gestió?

Consulta aquí l'historial de notícies sobre actuacions de l'equip de govern.

    36. Es publiquen notícies sobre les actuacions dels i les membres de l'oposició i/o grups polítics relacionats amb el control de la gestió del govern?

Consulta aquí l'historial de notícies sobre actuacions de membres de l'oposició.

    37. Es publica informació periodística sobre el desenvolupament del ple?

Consulta aquí les últimes notícies sobre el desenvolupament dels plens.

Consulta aquí les infografies dels últims plens.

    38. S'ofereix informació sobre la història del municipi?

Consulta aquí la història del municipi.

    39. S'ofereix informació sobre la situació del municipi: dades sobre el terme municipal, la població empadronada, la diversitat social, activitats econòmiques, culturals?

Consulta aquí la informació temàtica del municipi.

    40. S'ofereix al web una agenda d'activitats municipals i ciutadanes?

Consulta aquí l'agenda d'activitats municipals. 

    41. Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Corporació?

Consulta aquí el contacte amb la persona responsable de Premsa i Comunicació. 

 

Quines eines s'ofereixen de participació ciutadana?

    42. S'ofereix informació específica sobre el Reglament de Participació Ciutadana o altres normes al respecte?

Consulta aquí el Reglament de Participació Ciutadana.

    43. S'ofereix al web un directori d'entitats i associacions del municipi i/o registre dels grups d'interès?

Consulta aquí el directori d'entitats i associacions del municipi.

    47. Es proporciona al web instruments per valorar els serveis i per presentar queixes i suggeriments sobre el seu funcionament?

Consulta aquí la Bústia de Queixes i Suggeriments. 

Darrera actualització: 28.07.2020 | 15:13