Infoparticipa: Indicadors de Transparència

El Mapa Infoparticipa és un índex realitzat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) per analitzar segons 52 indicadors la Qualitat i Transparència de la comunicació de les administracions públiques locals. L'Ajuntament de Sentmenat actualment compleix el 87% dels seus 52 indicadors avaluats.Podeu consultar als enllaços a continuació els indicadors Infoparticipa i l'informació de l'Ajuntament.

 

Qui són les i els representants polítics?

       1. Es dona informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític?

Consulta informació bàsica sobre l'alcalde.

        2. Es dona informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: biografia i/o currículum?

Consulta les dades biogràfiques i el currículum de l'alcalde.

        3. Es dona informació bàsica sobre les persones representants que formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?

Consulta informació bàsica sobre les persones que formen l'equip de govern.

        4. Es dona informació bàsica sobre les persones representants que formen part del govern: biografia i / o currículum?

Consulta les dades biogràfiques i/o el currículum de les persones que formen l'equip de govern.

        5. Es dona informació bàsica sobre les persones representants que no formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític? (no es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició)

Consulta informació bàsica sobre les persones que formen part de l'oposició.

        6. Es dona informació bàsica sobre les persones representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum? (no es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició)

Consulta les dades biogràfiques i/o el currículum de les persones que formen l'oposició.

        7. Es publiquen les retribucions (mensuals i/o anuals) dels càrrecs electes (govern i oposició)? (en cas que no es percebi cap remuneració, s’explicitarà amb claredat)

Consulta les retribucions anuals dels càrrecs electes de l'equip govern.

Consulta les retribucions anuals dels càrrecs electes de l'oposició. 

        8. Es publiquen les declaracions d’activitats i béns dels càrrecs electes (govern i oposició)?

Consulta la declaració d'activitats i béns dels càrrecs electes de l'equip de govern.

Consulta la declaració d'activitats i béns dels càrrecs electes de l'oposició. 

        9. Es publica l’agenda institucional de l’alcalde o alcaldessa?

Consulta l'agenda institucional de l'alcalde i de l'equip de govern. 

      10. Es publiquen al web dades de contacte dels i les membres del govern (correu electrònic i/o twitter i/o facebook i/o pàgina web i/o telèfon...)?

Consulta les dades de contacte dels i les membres del govern.

      11. Es publiquen al web dades de contacte dels i les membres de l’oposició (correu electrònic i/o twitter i/o facebook i/o pàgina web i/o telèfon...)? (No es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició)

Consulta les dades de contacte dels i les membres de l'oposició. 

      12. Es dona informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern i/o comissions informatives?

Consulta la informació sobre la composició dels òrgans de govern. 

      13. Es dona informació sobre les competències i el calendari de treball d’aquests òrgans de govern?

Consulta la informació sobre les competències i el calendari de treball d'aquests òrgans de govern.

      14. Es publica l’organigrama polític complet del mandat vigent amb els noms i cognoms i les seves responsabilitats?

Consulta l'organigrama polític complet del mandat vigent. 

      15. Es publica el codi de conducta dels membres de la institució, en tant que representants electes i dels càrrecs directius?

Consulta el codi de conducta dels membres de la institució. 

      16. Es publiquen les convocatòries dels plens municipals amb els ordres del dia previs a la celebració?

Consulta les convocatòries dels plens municipals.

      17. Es publiquen les actes del Ple Municipal?

Consulta les actes dels plens municipals.

      18. Es publiquen els acords complerts de la Junta de Govern i/o les actes íntegres quan actuï en delegació del ple?

Consulta els acords complerts de la Junta de Govern. 

      19. Es publica el Pla de Govern?

Consulta el Pla de Govern. 

      20. Es publica la normativa municipal?

Consulta la normativa municipal. 

      21. Es publica la normativa urbanística?

Consulta la normativa urbanística del municipi. 

      22. Es publiquen totes les resolucions judicials definitives de la institució?

Consulta totes les resolucions judicials definitives de la institució.

      23. Es publica el Pressupost de l'Ajuntament de l’any en curs?

Consulta el pressupost de l'Ajuntament de Sentmenat.

      24. Es publica informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’any en curs?

Consulta la informació sobre l'execució trimestral dels pressupostos. 

      25. Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades? 

Consulta l'històric de moficacions pressupostàries realitzades.

      26. Es publica informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o nivell d’endeutament?

Consulta la informació sobre el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i endeutament. 

      27. Es publica la liquidació dels pressupostos d’exercicis anteriors i/o el compte general?

Consulta la liquidació dels pressupostos d'exercicis anteriors i/o del compte general. 

      28. Es publica la relació de llocs de treball de la Corporació i les retribucions del personal laboral i funcionari, segons les categories?

Consulta la relació de llocs de treball i les seves retribucions dels càrrecs electes.

Consulta la relació de llocs de treball i les seves retribucions del personal laboral i funcionari.

      29. Es publica el llistat i les retribucions del personal directiu, càrrecs de confiança i/o assessors dels grups polítics si és el cas, les seves funcions i el seu currículum? 

Consulta la relació de personal directiu, càrrecs de confiança i/o assessors polítics. 

      30. Es publica l’oferta de treball de l’ajuntament, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats? 

Consulta la relació de concurs públics en relació a l'oferta de treball. 

      31. Es publica l’inventari general del patrimoni de l’ajuntament?

Consulta l'inventari general del patrimoni de l'ajuntament.

      32. Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors amb tota la informació associada?

Consulta la relació de tots els contractes formalitzats

      33. Es publica el període mitjà de pagament als proveïdors?

Consulta el període mitjà de pagaments als proveïdors.

      34. Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions? (en els casos en què no es convoquin s’explicitarà amb claredat)

Consulta l'activitat subvencional de l'Ajuntament.

      35. Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que se’n derivin, si és el cas? (en els casos en què no se n’hagi firmat cap, s’explicitarà amb claredat)

Consulta la relació de convenis signats.

      36. Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits? (en els casos en què no se’n realitzin, s’explicitarà amb claredat)

Consulta el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació. 

 

Quina Informació proporcionen sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius?

      37. Es publiquen notícies sobre les actuacions del día a dia dels i les membres del govern relacionades amb la gestió?

Consulta les últimes notícies sobre les actuacions de l'equip de govern.

      38. Es publiquen notícies sobre les actuacions dels i les membres de l’oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern? (no es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició)

Consulta l'històric de notícies sobre les actuacions dels i les membres de l'oposició. 

      39. Es pública informació periodística sobre el desenvolupament del ple?

Consulta la informació periodística sobre els plens. 

      40. Es dona informació sobre la història del municipi?

Consulta informació sobre Sentmenat.

      41. Es dona informació sobre la situació del municipi: dades sobre el terme municipal, la població empadronada i la diversitat social, activitats econòmiques, culturals?

Consulta les dades tècniques i temàtiques del municipi. 

      42. S’ofereix al web una agenda d’activitats municipals i ciutadanes?

Consulta l'agenda d'activitats municipals i ciutadanes.

      43. Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Corporació?

Consulta la persona responsable de premsa de l'Ajuntament. 

 

Quines eines s'ofereixen per la participació ciutadana?

     44. Es dona informació específica sobre el Reglament de Participació Ciutadana o altres normes al respecte?

Consulta el Reglament de Participació Ciutadana.

     45. S’ofereix al web el directori d’entitats i associacions del municipi i/o el registre dels grups d’interès, si és el cas?

Consulta el directori d'entitats i associacions del municipi.

     46. S’ofereixen al web instruments de consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès local?

Consulta la relació de processos participatius.

Consulta la relació d'òrgans de participació ciutadana.

     47. S’ofereixen al web els resultats de les consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès local?

Consulta els resultats sobre els processos participatius de l'Ajuntament.

    48. S’ofereix al web la Carta de Serveis i els compromisos davant la ciutadania?

Consulta al web la Carta de Serveis i els compromisos davant la ciutadania.

    49. Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis i per presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament?

Consulta la bústia de queixes i suggeriments del web de l'Ajuntament. 

    50. Es proporcionen al web resultats de la gestió de la valoració dels serveis, de les queixes o suggeriments presentades?

Consulta els resultats de la gestió sobre la valoració de la bústia de queixes i suggeriments. 

    51. Es facilita el dret d'accés a la informació pública?

Consulta el tràmit de dret d'accés a la informació pública. 

    52. S'informa periòdicament de totes les peticions rebudes i les resolucions emeses de les sol·licituds de dret d'accés?

Consulta els resultats de la gestió sobre les peticions rebudes.

 

Darrera actualització: 24.10.2023 | 13:48
Darrera actualització: 24.10.2023 | 13:48