Òrgans de govern

Les funcions de l'ajuntament són les establertes en la normativa vigent, és a dir, en el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per la Llei de Bases de Règim Local 7/1985, modificada per la llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat, i per la normativa sectorial.

El Reglament Orgànic Municipal (ROM) té per objecte regular l’organització i el règim de funcionament dels òrgans municipals, el seu règim jurídic, les normes procedimentals bàsiques i l’estatut dels membres de la Corporació, en conformitat amb la potestat que a aquests efectes atorga a l’Ajuntament l’article 4.1.a) de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 8 de la Llei Municipal Catalana..

L’Ajuntament de Sentmenat estructura la seva organització de la forma següent:

A) Organització necessària

1. De caràcter decisori:

  • Els Tinents i/o Tinentes d’Alcaldia.
  • El Ple. 
  • La Junta de Govern Local.

2. De caràcter deliberant:

  • Les Comissions Informatives.
  • La Comissió Especial de Comptes.
  • Els Grups Polítics.

B) Organització complementària

  • La Junta de Portaveus.
  • La Junta Local de Seguretat.
  • Els òrgans de participació ciutadana.

 

El calendari de treball dels òrgans de govern és el següent:

1. El Ple: un ple ordinari cada mes, excepte els mesos d'agost i desembre.

2. La Junta de Govern Local: dos JGL cada mes, excepte el mes d'agost que no n'hi ha, i al desembre només una.

3. La Comissió Informativa: una CI cada mes, excepte els mesos d'agost i desembre.

4. La Comissió Especial de Comptes: una CEC a l'any.

5. Junta de Portaveus: quan sigui convocada per l'alcaldia.

6. Junta Local de Seguretat: quan sigui convocada per l'alcaldia.

 

Darrera actualització: 15.02.2023 | 13:00