Protecció de dades

Protecció de dades

L'Ajuntament de Sentmenat, d’acord amb la legislació vigent de Protecció de Dades de caràcter personal i el RGPD (Reglament general de protecció de dades UE 679/2016), es compromet a respectar amb absoluta i estricta confidencialitat la privadesa de les vostres dades, amb els requisits d’integritat i seguretat establerts a la normativa vigent i d’altres disposicions d’aplicació.

1. Tractament de les dades 

Les dades que es sol·licitin per la tramitació d’un tràmit i/o serveis municipals, com poden ser: noms i cognoms, adreces personals i/o electròniques, telèfon de contacte o qualsevol altra dada de caràcter personal que voluntàriament faciliti l’usuari/a i que així es requereixin, seran les estrictament necessàries pel desenvolupament de la gestió específica de la seva sol·licitud i les quals seran tractades, garantint la seva confidencialitat com a resultat del registre del tràmit sol·licitat.

El responsable del tractament, així com el personal autoritzat que intervé en qualsevol fase del tractament de les dades, estan sotmesos al secret professional i al deure de salvaguardar les dades i amb el compromís d'adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir-ne la seva seguretat i evitar la seva modificació, pèrdua, subtracció o accés no autoritzat.

2. Consentiment de l’afectat 

El tractament de les dades de caràcter personal requereix el consentiment inequívoc de l’afectat, llevat que la llei disposi una altra forma d’actuació. Per tant, la introducció de les dades de caràcter personal per part del ciutadà a la sol·licitud d’un servei via electrònica, comportarà l’acceptació i autorització expressa a l'Ajuntament per a la seva recollida, i els tractaments adients per la prestació del servei sol·licitat.

3. Drets i obligacions de les persones afectades


Els usuaris podran exercitar els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i, en particular, els drets ARCO d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigint-se a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà:

Ajuntament de Sentmenat
Plaça de la Vila, 1
08181 Sentmenat

Per a més informació:

4. Accés a les dades per compte de tercers
Les dades de caràcter personal rebudes a través de a la web de l'Ajuntament de Sentmenat no poden ser cedides a tercers aliens a aquest Ajuntament, excepte quan previ consentiment de l’interessat i d’acord amb el previst en l’esmentada Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter personal, l’accés sigui necessari per l’exercici de les funcions pròpies de les administracions públiques en l’àmbit de les seves competències per a la prestació d’un servei amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

Darrera actualització: 07.06.2018 | 10:08
Darrera actualització: 07.06.2018 | 10:08