El Ple

El Ple està composat per:

Montserrat Rueda, alcaldessa (portaveu PSC - CP).

Núria Colomé, primera tinent d'alcaldessa (portaveu JxSent - CM).

Jordi Gilgado, segon tinent d'alcaldessa (PSC - CP).

Laure Gutiérrez, tercer tinent d'alcaldessa (PSC - CP).

Francesc Cadafalch, quart tinent d'alcalde (JxSent - CM).

Jaume Carbonell, regidor de l'oposició (portaveu CUP - AMUNT).

Anna Zamora, regidora de l'oposició (CUP - AMUNT).

Brigitte Navarrete, regidora de l'oposició (portaveu ACS - MCAT).

Mireia Pascual, regidora de l'oposició (ACS - MCAT).

Carme Torrents, regidora de l'oposició (portaveu ERC - AM).

Marcel Alonso, regidor de l'oposició (ERC - AM).

Jesus Sellas, regidor de l'oposició (portaveu VOX).

Santiago Acosta, regidor de l'oposició (VOX).

 

Article 28 del ROM. Composició i atribucions

El Ple de l'Ajuntament està format per l'Alcalde/essa o Alcalde/essassa i tots els Regidors i Regidores elegits segons la normativa electoral. D'acord amb el que estableix la Llei 7/85 en els articles 25, 26, 27, 28, 29 i 30.

El règim de funcionament del Ple és el que s'estableix a la Llei 7/85 en els articles 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, i 54 i al Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, o altres normes d'aplicació preceptiva i en entre elles, les d'aquest Reglament.

 

Darrera actualització: 26.07.2023 | 10:42