El Ple

El Ple està composat per:

Marc Verneda, alcalde (portaveu ACS).

Jaume Carbonell, primer tinent d'alcalde (portaveu CUP-AMUNT).

Queralt Casoliva, segona tinent d'alcalde (CUP-AMUNT).

Brigitte Navarrete, tercera tinent d'alcalde (ACS).

Jose Manuel Vilchez, quart tinent d'alcalde (ACS).

Bibiana Pichardo, regidora de govern (No adscrita).

Montserrat Rueda, regidora de l'oposició (portaveu PSC).

Jordi Gilgado, regidor de l'oposició (PSC).

Laure Gutiérrez, regidor de l'oposició (PSC).

Joan Sánchez, regidor de l'oposició (portaveu JxSent).

Núria Colomé, regidora de l'oposició (JxSent).

Fina Olivé, regidora de l'oposició (JxSent).

Jordi Mercadé, regidor de l'oposició (No adscrit).

 

Article 28 del ROM. Composició i atribucions

El Ple de l'Ajuntament està format per l'Alcalde/essa o Alcalde/essassa i tots els Regidors i Regidores elegits segons la normativa electoral. D'acord amb el que estableix la Llei 7/85 en els articles 25, 26, 27, 28, 29 i 30.

El règim de funcionament del Ple és el que s'estableix a la Llei 7/85 en els articles 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, i 54 i al Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, o altres normes d'aplicació preceptiva i en entre elles, les d'aquest Reglament.

 

Darrera actualització: 24.02.2022 | 08:51