Pressupostos municipals

Els pressupostos dels ajuntaments reflecteixen les prioritats, les aspiracions i els objectius del municipi; hi apareixen els recursos financers que s'assignen a cada servei i, així, es fa palesa la importància que s'atorga a cada àmbit d'actuació i els objectius que es volen aconseguir. Una part important del finançament prové dels impostos, les taxes i els preus públics que es cobren als ciutadans.

Cada any el Ple de l'Ajuntament aprova el pressupost que permetran assolir els objectius definits, també estableix les normes que regulen la seva execució i l'avaluació del compliment dels objectius i fixa les responsabilitats per la gestió administrativa dels recursos financers; en aquest sentit, la transparència és un principi bàsic en la gestió del pressupost atès que els recursos que s'utilitzen han estat aportats pel conjunt de la ciutadania.

El pressupost municipal està integrat per les previsions d'ingressos i els límits autoritzats de les despeses segons la seva naturalesa.

 

Darrera actualització: 22.01.2020 | 12:22