Junta de Govern Local

Actualment la Junta de Govern Local està composada per:

Montse Rueda Miralles, alcaldessa.

Núria Colomé Rodrígez, primera tinenta d'alcaldessa.

Jordi Gilgado Ortiz, segon tinent d'alcaldessa.

Laure Gutiérrez Agudo, tercer tinent d'alcaldessa.

Francesc Cadafalch Cano, quart tinent d'alcaldessa.

 

Designació

La Junta de Govern Local és un òrgan municipal presidit per l'Alcalde o Alcaldessa i integrat per un nombre de Regidors i Regidores no superior a un terç del nombre legal d'aquests, nomenats i separats lliurement per l'Alcalde o Alcaldessa.

El nomenament dels membres de la Junta de Govern Local el farà l'Alcalde o Alcaldessa a través de Decret, del qual es donarà compte al Ple en la sessió següent.

El caràcter del càrrec de membre de la Junta de Govern Local és voluntari. Per tant, els nomenats poden no acceptar el càrrec i/o renunciar-hi en qualsevol moment. S'entendrà que hi ha acceptació tàcita del nomenament sempre que no hi hagi renúncia expressa comunicada a l'Alcaldia.

L'Alcalde o Alcaldessa podrà nomenar i destituir els membres de la Junta de Govern Local en qualsevol moment sense més requeriment que comunicar-ho formalment a la persona afectada. Els decrets de nomenament i cessament tindran efectes des del dia següent al de la seva comunicació a la persona interessada. Tanmateix hauran de ser comunicats a la pròpia Junta de Govern Local i al Ple en la sessió ordinària propera. Eventualment, es permetrà l'assistència ordinària de la resta dels membres que composen el govern municipal amb veu i sense vot, sempre que així ho decreti l'Alcalde/essa.

Atribucions

Correspon a la Junta de Govern Local:

a) L'assistència a l'Alcalde o Alcaldessa en l'exercici de les seves atribucions.

b) Les atribucions que l'Alcalde o Alcaldessa li delegui o l'atribueixin les lleis. En cas de tenir matèries delegades del ple, aquestes es debatran amb tots el membres del plenari que assisteixin, prèviament convocats en sessió de caràcter públic.

c) Les competències regulades a l'article 38 de la Llei 27/2013, pel qual s'afegeix una disposició addicional setzena a la LRBRL.

Naturalesa de les resolucions de la Junta de Govern Local

En l'exercici de l'atribució d'assistir a l'Alcalde o Alcaldessa, la Junta de Govern Local podrà emetre informes i atorgar el vistiplau o el rebuig a les resolucions que li siguin sotmeses per l'Alcalde o Alcaldessa. La Junta de Govern Local resoldrà els recursos de reposició interposat contra els acords que hagi pres en virtut de delegació.

Periodicitat i lloc de les sessions

Les sessions de la Junta de Govern Local es faran amb la periodicitat que es marqui la pròpia Junta. La pròpia Junta en fixarà també el dia i l'hora. Es podran fer també sessions extraordinàries i urgents quan l'Alcalde o Alcaldessa ho cregui convenient.

L'Alcalde/essa podrà en qualsevol moment reunir la Junta quan cregui convenient conèixer el seu parer o demanar que es celebri amb anterioritat a dictar resolucions en l'exercici de les atribucions que li corresponguin.

La Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària cada 15 dies com a mínim.

Les sessions de la Junta de Govern tenen lloc a la Casa Consistorial. L'Alcalde/essa podrà variar les anteriors circumstàncies de periodicitat i lloc per causes justificades, així com deixar de convocar les sessions per motius de vacances o altres condicions degudament justificades i que així es farà constar en l'acta.

Convocatòria i ordre del dia

La convocatòria serà decidida lliurement per l'Alcalde o Alcaldessa, tenint en compte, però, el que s'estableix a l'article anterior respecte a la periodicitat. La convocatòria i l'ordre del dia seran tramesos als membres de la Junta amb una antelació de 24 hores. En sessions extraordinàries i urgents, no caldrà respectar el termini establert a l'apartat anterior i, en tot cas, serà suficient la convocatòria oral feta per l'Alcalde o Alcaldessa. Abans d'entrar a l'ordre del dia haurà de ser declarada la urgència pel vot de la majoria absoluta dels seus membres. Serà d'obligatòria inclusió a l'ordre del dia l'aprovació de l'acta de la sessió anterior.

Règim de funcionament

A fi que es pugui constituir vàlidament la Junta de Govern Local hauran de ser presents a l'inici de la sessió, almenys, la majoria absoluta dels seus membres. En cas contrari, hi haurà una segona convocatòria una hora després, que requerirà la presència d'una majoria qualsevol no inferior a 3 membres. Aquest quòrum s'haurà de mantenir durant tota la sessió.

Les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques. Així no obstant podran assistir-hi els Regidors i Regidores o el personal que sigui convocat per l'Alcalde/essa als efectes d'il·lustrar o informar la Junta sobre els assumptes a tractar.

Haurà d'assistir obligatòriament a les sessions el secretari/a de la Corporació o qui el substitueixi, a fi de poder aixecar l'acta corresponent, i donar fe dels acords adoptats.

Constituïda la Junta amb el quòrum abans esmentat i amb l'assistència de l'Alcalde/essa i del secretari/a, o dels seus substituts, es procedirà a debatre els assumptes de l'ordre del dia amb l'ordre amb què s'expressa o bé amb el que decideixi l'Alcalde/essa.

Els acords de la Junta de Govern Local es prendran per majoria simple.

Acords d'urgència

L'Alcalde/essa o qualsevol membre de la Junta de Govern Local podrà proposar l'adopció d'acords que no figurin a l'ordre del dia per raó d'urgència. L'apreciació de la urgència correspondrà a la mateixa Junta per majoria absoluta.

Les actes de la Junta de Govern Local

Les normes relatives a l'elaboració i les condicions de les actes de la Junta de Govern Local són les mateixes que s'estableixen per a les del Ple, a l'article número 44 del ROM. Les actes de les sessions es transcriuran en llibre distint del de sessions del Ple.

Juntes de govern local deliberants

Quan la Junta de Govern Local es reuneix per deliberar no podrà adoptar acords, en tot cas, el resultat de les deliberacions adoptarà la forma de dictamen. Són sessions deliberants les que es convoquen amb l'única finalitat de debatre un o diversos temes, sense que es pugui prendre cap resolució de valor jurídic.

Darrera actualització: 17.07.2023 | 08:52
Darrera actualització: 17.07.2023 | 08:52