Pressupostos municipals

Els pressupostos dels ajuntaments reflecteixen les prioritats, les aspiracions i els objectius del municipi; hi apareixen els recursos financers que s'assignen a cada servei i, així, es fa palesa la importància que s'atorga a cada àmbit d'actuació i els objectius que es volen aconseguir. Una part important del finançament prové dels impostos, les taxes i els preus públics que es cobren als ciutadans.

Cada any el Ple de l'Ajuntament aprova el pressupost que permetran assolir els objectius definits, també estableix les normes que regulen la seva execució i l'avaluació del compliment dels objectius i fixa les responsabilitats per la gestió administrativa dels recursos financers; en aquest sentit, la transparència és un principi bàsic en la gestió del pressupost atès que els recursos que s'utilitzen han estat aportats pel conjunt de la ciutadania.

El pressupost municipal està integrat per les previsions d'ingressos i els límits autoritzats de les despeses segons la seva naturalesa.

El pressupost municipal està compost per:

1. Resum per capítols
És un document que incorpora els imports agregats per capítols tant dels ingressos com de les despeses del Pressupost.

2. Ingressos per econòmic
Aquest document inclou les previsions dels diferents recursos econòmics que l’Ajuntament espera obtenir per a finançar les despeses corresponents. Els diferents conceptes d’ingrés s’han ordenat segons la classificació econòmica, és a dir, en funció de la naturalesa de l’ ingrés (impostos, taxes, preus públics, transferències...).

3. Despeses per econòmic
És un document que incorpora el conjunt de partides pressupostàries que determinen l’ import que, com a màxim, l’Ajuntament es pot gastar durant l’exercici i en què s’ha de realitzar la despesa. Les diferents partides s’han ordenat segons la classificació econòmica, és a dir, en funció de la naturalesa de la despesa (despeses de personal, subministraments, conservació i reparació, interessos, transferències...).

4. Despeses per subprograma
En aquest cas, les diferents partides que composen el pressupost de despeses s’han ordenat segons la classificació per programes, és a dir, en funció de la finalitat de la despesa (serveis socials, educació, urbanisme, via pública, serveis generals, promoció econòmica, comerç...).

6. Bases d’Execució del Pressupost
Les bases d’execució contenen l’adaptació de les disposicions generals en matèria pressupostària a l’organització de l’Ajuntament de Sentmenat, així com les altres necessàries per a una millor realització de les despeses i recaptació dels recursos, sense que puguin modificar la legislació vigent.

Darrera actualització: 09.01.2020 | 10:09
Darrera actualització: 09.01.2020 | 10:09