Consulta els acords del passat ple ordinari del 27 d'octubre

Divendres, 28 d'octubre de 2022 a les 00:00

Ahir dijous, 27 d'octubre, el Ple va celebrar una nova sessió ordinària que pots recuperar en aquest ENLLAÇ

El Ple va ser presidit pel primer tinent d’alcalde, Jaume Carbonell, en substitució de l’alcalde Marc Verneda. Es va iniciar amb el punt A de l'ordre del dia, la Part Resolutiva:

001 Despatx d'ofici

Aprovació de l’acta del Ple anterior del 29 de setembre de 2022.

S’aprova per unanimitat (12 vots a favor).

002 Expedient 3183/2022. Aprovar modificació ordenances fiscals 2023

Es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2023 les modificacions de les Ordenances Fiscals que a continuació es relacionen: 

  • Ordenança General de Gestió, Inspecció i recaptació dels ingressos de Dret Públic Municipal
  • Ordenança Fiscal núm. 1. Impost sobre Béns Immobles.
  • Ordenança Fiscal núm. 2. Impost sobre Activitats Econòmiques.
  • Ordenança Fiscal núm. 3. Impost sobre els Vehicles de Tracció Mecànica
  • Ordenança Fiscal núm. 4. Impost sobre Increment de Valor de Terreny de Naturalesa Urbana.
  • Ordenança Fiscal núm. 5. Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
  • Ordenança Fiscal núm. 7. Taxes per serveis urbanístics i per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme
  • Ordenança Fiscal núm. 14. Preus públics per la prestació dels serveis de l’escola bressol municipal
  • Ordenança Fiscal núm. 20. Preus públics per la realització dels programes del centre d’ensenyament musical, activitats esportives, i altres activitats.
  • Ordenança Fiscal núm. 23. Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipal

Segon.- Mantenir la vigència de les Ordenances fiscals no ressenyades en els acords precedents fins que no s’acordi la seva modificació o derogació.

Tercer.- Sotmetre aquest acord a exposició pública, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe, en els termes previstos a l’article 18 del Text Refós de la LIei d’Hisendes Locals, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

Quart.- Publicar l’acord definitiu del text íntegre de la modificació de les Ordenances en el Butlletí Oficial de la Província, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2023, i regiran mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.

Cinquè.- Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de modificació d’Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s’hagin aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’art. 2.) del Decret 947/1994, de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de Governació i d’Economia i Finances.

S’aprova amb els vots:

A favor (5): ACS, CUP, Bibiana Pichardo

Abstencions (7): PSC, Junts, Jordi Mercadé
 

003 Expedient 2765/2022. Aprovar el Codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Sentmenat i creació de la comissió de seguiment

Es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents acords:

Primer. Aprovar el Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Sentmenat, el text íntegre del qual s’annexa a la present resolució.

Segon. Aprovar la creació de la Comissió de Seguiment del Codi de Conducta dels Alts Càrrecs de l’Ajuntament de Sentmenat l’objecte de la qual és l’estudi, l’informe i la consulta en relació amb els objectius establerts per l’esmentat Codi. La comissió, quin funcionament serà igual al de la comissió informativa, es reunirà dues vegades a l’any a continuació de la celebració de la comissió informativa ordinària dels mesos de gener i juny.     

Tercer. La Comissió de seguiment del Codi de Conducta dels Alts Càrrecs de l’Ajuntament de Sentmenat estarà integrada pels membres següents:  

President/a: L’alcalde/essa o regidor/a en qui delegui.

Vocals: 1 representant de cadascun dels grups municipals i, al seu cas, els regidors no adscrits

Secretari/ària: el secretari/ària de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui.

Quart. Exposar al públic pel termini d’un mes el present acord en el Butlletí Oficial de la província i la seu electrònica, a fi i efecte que la ciutadania pugui presentar suggeriments i/o al·legacions. En cas que no es presentin al·legacions i/o suggeriments el Codi de conducta s’entendrà aprovat definitivament.

Cinquè. Comunicar-ne l’aprovació a la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya.

El president deixa sobre la taula la seva aprovació en no haver-hi consens suficient.

004 Expedient 3326/2022. Aprovar modificació del Reglament de Participació Ciutadana.

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 

Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’article 9è apartats 1 i 2 del Reglament de Participació ciutadana, quin nou redactat serà el següent:

Article 9.- Dret d'intervenció ciutadana al Ple Municipal

1. Podran sol·licitar la incorporació i exposició d'una proposició en l'ordre del dia del Ple:

a) Les associacions–reglades o grups estables- actuants a Sentmenat i inscrits al Fitxer Municipal d'Entitats sense ànim de lucre i qualsevol persona o col·lectiu ciutadà que presenti un nombre de signatures dels veïns i veïnes que la recolzen que representi, com a mínim, un 5% del cens electoral. Juntament amb la signatura haurà de constar el nom i els cognoms, el número de document nacional d’identitat o el número d’identificació d’estranger.

b) El promotor o promotors de la proposició hauran de declarar que han autenticat les signatures i que les persones signants són residents a Sentmenat, coneixent que incorrerien en les responsabilitats legalment previstes en cas de falsedat. Els serveis del padró municipal verificaran la inscripció padronal dels signants.

c) Els fulls de les signatures recollides han d’adjuntar-se a la proposta i en cadascun d’ells constarà amb claredat el títol de la proposició, el nom del promotor o col·lectiu proposant i que el signant recolza la proposició.

d) Els promotors hauran de complir amb la normativa de protecció de dades en el procés de recollida i tractament de les dades personals dels signants.

2. Si es compleixen els requisits anteriors la proposició serà sotmesa, previ dictamen de la comissió informativa, al plenari municipal. La manca de compliment dels requisits establerts en els apartats anteriors donarà lloc a la inadmissió de la proposició

Segon. Sotmetre la modificació proposada a informació pública i audiència dels interessats, amb publicació en el Butlletí Oficial de la Província i tauler d'anuncis de l'Ajuntament pel termini de trenta dies perquè es puguin presentar reclamacions o suggeriments, que seran resolts pel plenari. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés del ple.

Tercer. Aprovada definitivament la modificació del Reglament de Participació Ciutadanaes publicarà íntegrament el seu text en el Butlletí Oficial de la Província.

S’aprova amb els vots:

A favor (12): Unanimitat.

B) Activitat de control

L’oposició formula les seves preguntes de fiscalització al govern i aquest contesta. Podeu veure les intervencions al Youtube: 

C) Precs i preguntes

La ciutadania present al Ple formula les preguntes als membres del consistori. Aquestes no queden enregistrades.

Darrera actualització: 28.10.2022 | 17:05