Personal eventual

El personal eventual és aquell directament designat com a personal de confiança o d'assessorament especial. Tots els contractes que els lligarien a l'Ajuntament serien temporals i no representarien cap mèrit en els processos de selecció de personal al servei de l'Administració pública.

L'Ajuntament de Sentmenat no disposa de cap alt càrrec o personal contractat sota aquesta categoria.

 

Article 12. Personal eventual.(Reial Decret Legislatiu 5/2015, del 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.)

1. És personal eventual el que, en virtut de nomenament i amb caràcter no permanent, només realitza funcions expressament qualificades com de confiança o assessorament especial, i és retribuït amb càrrec als crèdits pressupostaris consignats per a aquesta finalitat.

2. Les lleis de funció pública que es dictin en desplegament d'aquest Estatut han de determinar els òrgans de govern de les administracions públiques que poden disposar d'aquest tipus de personal. El nombre màxim l'establiran els òrgans de govern respectius. Aquest número i les condicions retributives seran públiques.

3. El nomenament i el cessament seran lliures. El cessament tindrà lloc, en tot cas, quan es produeixi el de l'autoritat a què es presti la funció de confiança o assessorament.

4. La condició de personal eventual no pot constituir mèrit per a l'accés a la funció pública o per a la promoció interna.

5. Al personal eventual serà aplicable, en allò que sigui adequat a la naturalesa de la seva condició, el règim general dels funcionaris de carrera.

Darrera actualització: 27.07.2023 | 01:43
Darrera actualització: 27.07.2023 | 01:43