Grups municipals (assignacions)

Pel que fa a les assignacions als grups municipals:

1. La dotació regulada a l’article 73.3 de la LRBRL és una aportació destinada als grups constituïts en la seu municipal, destinada a afavorir l’exercici dels drets i deures que
assisteixen als membres de la corporació, facilitant la seua actuació corporativa. 

2. El grup municipal ha de dur una comptabilitat específica de la mencionada dotació, que posarà a disposició del Ple si aquest així ho sol·licita.

3. Les despeses aplicables a aquesta dotació, han d’estar directament vinculades a afavorir l’actuació del grup municipal, sense que puguin destinar-se a remunerar a
personal al servei de la corporació, adquirir bens de caràcter inventariable ni a finançar als partits polítics dels que formen part els grups municipals.

4. Per tractar-se de fons públics destinats a una finalitat en particular, els mateixos han de ser objecte de justificació, havent-se de reintegrar els fons percebuts i no destinats a
les finalitats previstes per la Llei. Així mateixa, els mencionats fons han de ser objecte de fiscalització, pels òrgans de control competents.

5. Finalment, les despeses dels grups municipals han de ser objecte de publicació al portal de Transparència.

A l'Ajuntament de Sentmenat:

  • L'assignació pels grups municipals és de 250 € per grup al mes.
      •  
  • L'assignació per cada regidor 90 € al mes.
Darrera actualització: 27.07.2023 | 01:46
Darrera actualització: 27.07.2023 | 01:46