Es realitzen tasques de manteniment de les franges verdes dels voltants del municipi

Dijous, 3 de setembre de 2020 a les 00:00

Durant aquest estiu s’han realitzat els treballs en les franges perimetrals de protecció de les urbanitzacions de Can Vinyals, Can Fargues, Pedra-Santa i Can Canyameres. En total s’han realitzat 26 ha de franges del municipi, de les quals aproximadament 10 ha han estat d’obertura (Can Fargues i Pedra-Santa), i la resta de manteniment (Can Vinyals i Can Canyameres).

Els treballs d’obertura (que impliquen la tal·la d’exemplars) s’han realitzat sota la supervisió del personal tècnic de la Oficina Tècnica de Prevenció d'Incendis Forestals de la Dipùtació de Barcelona i d'un tècnic facultatiu forestal contractat per l’Ajuntament i s’han fet per adequar la vegetació de la franja de protecció perimetral de la urbanització a la normativa establerta per la Generalitat de Catalunya (Llei 5/2003 i Decret 123/2005 entre d'altres). A més a més s’han realitzat  seguint un projecte executiu redactat i aprovat per la DIBA i l'Ajuntament.

L'objectiu dels treballs en franges és garantir la discontinuïtat horitzontal i vertical de la vegetació. És per això que després de diferents anys realitzant la desbrossada de la vegetació herbàcia i arbustiva, calia aclarir arbrat en aquesta anualitat en les urbanitzacions de Can Fargues i de Pedra-Santa perquè ja hi havia tangència de la coberta de capçades i per tant continuïtat de combustible en cas d’incendi forestal.

Al respecte de les actuacions d’obertura de franja de protecció, una de les problemàtiques que presentaven molts trams de franja  era la continuitat que presentaven tot l'arbrat de la franja, just per fora de les tanques posteriors de les parcel·les privades per tal d'evitar, entre d'altres,  que un foc de fora de la urbanització entri a les parcel·les. En aquests tram calia haver tret tots els arbres a 5m de les tanques.Aquests arbres han estat molt complicats de treure per la proximitat de la via pública, les propietats particulars i el cablejat aeri de servei (telefonía, electricitat…)

L’ajuntament és coneixedor del neguit que aquestes actuacions han pogut generar en el veïnat però ha calgut prioritzar la seguretat i el compliment de les condicions de la vegetació que marca la legislació a l’efecte. En aquest punt cal aclarar que si bé és cert que hi ha un criteri de priorització en la normativa a l'hora de treure arbres, en cap cas les alzines estan protegides, i els treballs s’han realitzat siguint aquest criteri de priorització a l’hora de l’elecció de l’espècie a eliminar.

Aquests treballs s’han realitzat la contractació per concurs públic (es varen presentar 6 empreses), separant en Lots els treballs de manteniment i d’obertura de franja.

S’ha treballat de forma simultània en diferents franges de les urbanitzacions i també com a fet novedós s’hi han inclòs certes zones verdes municipals que s’han realitzat de forma seguida en quan es concloguin els treballs en les franges perimetrals; en concret aproximadament 15 ha de zones verdes.

D’entre les zones verdes més destacables que s’han desbrossat hi figuren: El Parc de Can Vilar i El Parc de la Riera, certes zones verdes municipals dels revolts de la carretera de Sabadell al seu pas entre les urbanitzacions de Can Canyameres i de Pedra-Santa, així com l’ampliació de la traça de la franja septentrional de la urbanització de Can Vinyals, definida com a estratègica per a la prevenció de Grans Incendis Forestals al terme municipal, a banda d’algunes parcel·les no edificades municipals.

També com cada any, dues persones contractades per la Diputació de Barcelona s’estan encarregant de la campanya d’estiu a Sentmenat. Aquestes persones s’encarreguen de la campanya d’estiu de prevenció d’incendis a Sentmenat, i están contractades per la Diputació de Barcelona. Aquesta actuació s’emmarca en el Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals (PVI), amb l’objectiu d’evitar i limitar els efectes dels possibles incendis forestals que es puguin produir aquest estiu.

L’horari de treball ha cobert  les hores de màxim perill d’incendi forestal, entre les 12 i les 19 h, durant tots els dies de juliol i agost. Les dues persones encarregades del PVI han estat coordinades amb l’ADF de de l’Alzina i la Policia Local.

Tot i que en el que duem de campanya d’incendis no hem hagut de lamentar incendis, cal fer notar que s’ha detectat un increment d’abocaments de deixalles i residus en medi natural.

Al respecte del PPI, s’han realitzat els treballs de manteniment de la xarxa viària de prevenció bàsica de prevenció d’incendis forestals En concret 10,50 km dels camins de Guanta, de Can Morera i de Can Gibert.

Cal recordar que després dels diferents aiguats succeïts al municipi durant la primavera, l’Ajuntament ja va actuar aband d’estiu per tal de garantir, realitzant un seguit d’actuacions, que els camins de la xarxa viària básica de prevenció d’incendis forestals fossin transitables pels mitjans d’extinció per aquest estiu.

Finalment com cada any, tornem a adreçar-nos als ciutadans per incidir en la necessitat d’estar alerta davant el perill d’incendis forestals perquè, en la mesura de les vostres possibilitats, coopereu en la prevenció i extinció dels incendis forestals que es puguin produir en el pròxim mes, ja que cal recordar que la campanya d’alt risc d’incendi forestal encara no ha finalitzat.

 

 

 

Darrera actualització: 18.09.2020 | 14:41

Imatges

fr fra