S'obren les convocatòries d'Ajuts Menjador pel curs 2020-21

Dimarts, 2 de juny de 2020 a les 00:00

Consulta tota la informació relativa a la convocatòria dels Ajuts Menjador del Curs 2020-21 per l'alumnat de 2n cicle d'educació infantil, de Primària i d'ESO.

QUI POT DEMANAR UN AJUT DE MENJADOR?

L’alumnat matriculat en un centre escolar de la Comarca del Vallès Occidental a:

 • 2n cicle d’educació infantil (P3 a P5)
 • Primària
 • ESO  (Sempre que el centre tingui servei de menjador)

REQUISITS PRINCIPALS

El requisit principal és que la renda de la unitat familiar no sigui superior a la suma dels imports:

 • 1r adult (pare, mare, tutor): 10.981,40 €.                                   
 • 2n adult (pare, mare, tutor): 5.490,80 €.                                      
 • Altres adults de la unitat familiar (avi/a):  2.745,35 €.                
 • Per cada nen/a de la unitat familiar: 3.294,45 €.       

Exemple: 

Renda màxima família 4 membres (tutor 1, tutor 2 i dos infants)

10.981,40€ + 5.490,80€ + 3.294,45€ + 3.294,45€

4 membres = 23.061,10€                 

També hi ha llindars màxims per volum de negoci, rendiments patrimonials i valors cadastrals, consulta els requisits a les bases de la convocatòria.

 

TIPUS D’AJUTS

S’atorgarà ajuts del 50% o del 100% d’acord amb els ingressos de la unitat familiar, criteris socials i familiars. 

El percentatge d’ajut garantit del 50% es pot incrementar fins a un 70%, condicionat a la disponibilitat pressupostària del crèdit en el moment anterior a la resolució de concessió de l’ajut.

L’import de l’ajut s’aplica sobre el preu del cost del servei que mai no pot superar el preu màxim establert pel  Departament d’Educació.

 

PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS

Les sol·licituds s’hauran de presentar al seu ajuntament de referència dins del termini de la convocatòria pública, del 8 al 19 de juny de 2020.

Donada la situació sanitària excepcional que estem vivint, les sol·licituds es tramitaran preferentment de forma telemàtica, a través de la seu electrònica de l’ajuntament de Sentmenat o bé per mail a smnt.serveissocials@sentmenat.cat, i es farà excepcionalment, atenció presencial amb cita prèvia a l’ajuntament de Sentmenat, els dies 9, 11, 16 i 18 de juny de 9 a 14 hores. Per demanar cita prèvia s’haurà de trucar prèviament al 93.715.30.30 o bé al 659.227.673.

Per tal d’evitar incidències en la consulta de les dades, és molt important indicar correctament el DNI/NIE de tots els membres de la unitat familiar. Es recomanar també, que consulteu, en el període fiscal, si teniu l’obligació o no de realitzar la declaració de la renda per evitar incidències amb la consulta de dades econòmiques.

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

La sol·licitud amb la documentació que s’especifica en la mateixa degudament signada que es trobarà a la seu electrònica de l’ajuntament de Sentmenat, o bé que es facilitarà al teu ajuntament. 

Es poden descarregar les bases reguladores dels Ajuts de Menjador i la sol·licitud del Consell Comarcal a www.ccvoc.cat.

 

CONCESSIÓ D’AJUTS

El teu ajuntament t’informarà de la resolució de la teva sol·licitud.

 

QUI SON ELS MEMBRES COMPUTABLES

Per al càlcul de la renda familiar als efectes d’aquests ajuts, són membres computables els progenitors, si escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, l’alumne/a sol·licitant, els germans solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de l’any utilitzat en el càlcul de la renda familiar o els de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així com els ascendents dels pares que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal corresponent.

En aquest cas s’ha de fer constar els següents membres de la unitat familiar:

 • Alumne/a sol·licitant.
 • Progenitors (pare i mare) o tutors legals, si escau, del/de la menor.
 • Germans.
 • Els ascendents dels pares (avis).
 •  

En el cas de divorci o separació legal dels pares, on la custòdia del fill/filla sol·licitant no sigui compartida, no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb l’alumne/a sol·licitant de l’ajut. No obstant això, tindrà la consideració de membre computable, si escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s’inclourà dins del còmput de la renda familiar.

En aquest cas, de divorci o separació legal dels pares amb custòdia a favor d’un progenitor, s’ha de fer constar:

 • Alumne/a sol·licitant.
 • Progenitor que ostenta la custòdia del/de la menor i conviu.
 • Germans.
 • Nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, si procedeix.
 • Els ascendents dels pares (avis).

Cal informar la pensió d’aliments anual rebuda per cada un dels fills com a ingressos no contributius del/s menor/s.

 

Tractament específic de determinades situacions en relació a la unitat familiar:

a) Unitats familiars amb situació de custòdia compartida: es consideraran membres de la unitat familiar únicament: el sol·licitant, els seus progenitors, encara que no convisquin, i els fills comuns d’aquests. En el cas que només el necessiti un dels progenitors/es, es podrà valorar la renda del progenitor/a sol·licitant i només li correspondrà un ajut pels dies de custòdia que estableixi el conveni regulador.

En aquest cas, de divorci o separació legal dels pares amb custòdia compartida, si l’ajut el necessiten els dos progenitors, s’ha de presentar una única sol·licitud conjunta, on  s’ha de fer constar:

 • Alumne/a sol·licitant.
 • Ambdós progenitors (pare i mare) del/de la menor, encara que no convisquin.
 • Únicament els fills comuns dels progenitors.

En el cas que només necessiti l’ajut un dels progenitors, es podrà valorar la renda del/de la progenitor/a que faci la demanda i només li correspondrà l’ajut pels dies que té al/a la sol·licitant convivint amb ell/a.

b) Unitats familiars amb situació de violència de gènere: en aquests casos caldrà actuar atenent al que s’estableixen en els articles 33, en relació a la identificació de les situacions de violència masclista, i 48, en relació al tractament d’ajuts escolars, de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista (DOGC Núm. 5123 – 2.5.2008).

 • Alumne/a sol·licitant.
 • Mare del/de la menor.
 • Germans.

 

Per a qualsevol dubte o informació, podeu enviar un mail a la següent adreça de correu electrònic: smnt.serveissocials@sentmenat.cat.

 

Darrera actualització: 10.06.2020 | 11:23