1 plaça vacant d’enginyer/a tècnic/a

Dimecres, 4 d'agost de 2021 a les 00:00

Ja s'han publicat tant les bases com la convocatòria del procés de selecció.

L'Ajuntament de Sentmenat anuncia la convocatòria per la cobertura d’una plaça vacant a jornada sencera de l’Escala d’Administració Especial, Subescala Tècnica del grup A, subgrup A2, nivell de destí 20, mitjançant el procediment de concurs-oposició amb règim funcionari/ària interí/na fins a la seva cobertura definitiva i per a la constitució d’una borsa per a substitucions transitòries de titulars, per a l’execució de programes de caràcter temporal o per excés o acumulació de tasques per un termini màxim de 6 mesos.

Requisits per optar a la vacant:

a) Haver complert 16 anys i no excedir, en el seu cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa.

b) Tenir la nacionalitat espanyola o la nacionalitat d’altres estats membres de la Unió Europea, també descendents (menors de 21 anys o majors que visquessin al seu càrrec), cònjugue (no separats de dret) i descendents del cònjugue(menors de 21 anys o majors que visquin al seu càrrec). O tenir la nacionalitat d’estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors (Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa).

c) Posseir la titulació d’Enginyeria Tècnica o Grau en Enginyeria de qualsevol especialitat, o estar en condicions d’obtenir-la dins del termini de presentació d’instàncies. En el supòsit de presentar un títol equivalent a l’exigit, s’haurà d’adjuntar un certificat de l’òrgan competent que n’acrediti l’equivalència.

d) Tenir capacitat funcional per a l’exercici de les funcions.

e) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l’Administració Pública, ni trobar-se inhabilitat/ada per a l’exercici de funcions públiques.

f) Acreditar coneixements de suficiència de la llengua catalana (nivell C1) o superació de prova de nivell

Com presentar la sol·licitud?

S’ha de tramitar en el termini de 20 dies hàbils a comptar des de demà, dijous 5 d'agost, data de la publicació d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Es pot formalitzar electrònicament a través de la pàgina Tràmits de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Sentmenat. També es podrà presentar presencialment, sol·licitant cita prèvia al Registre General de l'Ajuntament de Sentmenat, el corresponent formulari degudament emplenat i signat (telèfon 937 153 030 o sentmenat@sentmenat.cat).

Totes les bases reguladores es poden consultar en aquest enllaç: https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=313684&idens=826710007

Darrera actualització: 04.08.2021 | 13:22