Oberta la convocatòria Borsa d’auxiliars administratius a Sentmenat

Dimecres, 24 de març de 2021 a les 00:00

És objecte de la present convocatòria la constitució d'una borsa de personal auxiliar de gestió administrativa del grup C, subgrup C2, per ser nomenat personal funcionari interí o contractat en règim laboral no permanent per l'Ajuntament de Sentmenat, segons les necessitats que es vagin produint.

Les condicions de treball seran les següents: incorporacions en règim de jornada parcial o completa (horari segons les necessitats del servei), dotada amb les retribucions establertes a l'annex de personal del vigent pressupost general de la Corporació. El sistema de selecció serà el de concurs-oposició. El període de prova serà de tres mesos en el cas de les contractacions laborals i de tres mesos de període de pràctiques en el cas dels nomenaments interins. S'inclouran dins de la referida borsa totes les persones aspirants que hagin superat el procés de selecció.

El termini de vigència de la borsa de treball serà fins de 2 anys des de la constitució de la mateixa. No obstant l'Alcaldia podrà, per motius justificats, ampliar l'esmentat termini, una vegada dissolt el tribunal qualificador

Requisits

  • Haver complert 16 anys i no excedir, en el seu cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa.
  • Tenir la nacionalitat espanyola o la nacionalitat d’altres estats membres de la Unió Europea, també descendents (menors de 21 anys o majors que visquessin al seu càrrec), cònjuge (no separats de dret) i descendents del cònjuge (menors de 21 anys o majors que visquin al seu càrrec). O tenir la nacionalitat d’estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors (Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa).
  • Estar en possessió del títol de Cicle Formatiu de Grau Mig o formació reglada superior de la família professional d’Informàtica i comunicacions o equivalent, segons estableixen les Directives comunitàries. 
  • Tenir capacitat funcional per a l’exercici de les funcions.
  • No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de l’Administració Pública, ni trobar-se inhabilitat/ada per a l’exercici de funcions públiques. 
  • Acreditar coneixements de suficiència de la llengua catalana (nivell C1) o superació de prova de nivell

La sol·licitud per prendre part en el procés de selecció s'ha de tramitar en el termini de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Aquest tràmit es pot formalitzar electrònicament a través de la pàgina Tràmits de la Seu electrònica de l'Ajuntament de Sentmenat.

També es podrà presentar presencialment sol·licitant cita prèvia al Registre General de l'Ajuntament de Sentmenat (Telèfon 937153030 o sentmenat@sentmenat.cat).

Darrera actualització: 24.03.2021 | 22:15