L'Ajuntament de Sentmenat convoca un procés de selecció de tècnic/a mig de serveis al territori

Dijous, 6 de maig de 2021 a les 00:00

L'objecte de la convocatòria és la cobertura d’una plaça vacant a temps parcial en règim de funcionari/ària interí/na fins a la seva cobertura definitiva i per a la constitució d’una borsa de substitució transitòria de titulats, per a l’execució de programes de caràcter temporal o bé, per excés o acumulació de tasques. 

La convocatòria ha estat ja publicada al DOGC i restarà de 20 dies hàbils per la seva presentació de sol·licituds. 

En cas de necessitat justificada, així com d’existència de crèdit suficient, la jornada establerta per la plaça podrà ser ampliada sense necessitat de tornar a convocar un altre procés selectiu. El termini de vigència de la borsa de treball serà de dos anys.

Les característiques i funcions de la plaça de tècnic/a mig (nivell A2) seràn:

 • Assessorament i suport tècnic en matèria de territori i urbanisme.

 • Redactar i signar informes, memòries, estadístiques o altres documentació relativa.

 • Participació en l’elaboració d’ordenances i plecs de prescripcions tècniques.

 • Tasques de direcció (exemple: plans de prevenció d’incendis forestals, franges de prevenció d’incendis…).

 • Control i supervisió de la gestió de les empreses i/o convenis dins de l’àmbit. 

 • Recerca, tràmit i justificació de subvencions i ajudes pel finançament dels projectes de la regidoria.

 • Seguiment del PAES (Pla d’Acord per l’Energia Sostenible) i Agenda21.

 • Tramitació de llicències d’activitats amb incidència medioambiental.

 • Control i gestió d’incidències.

 • Tramitació de propostes de despesa per portar a terme contractacions externes i conformació de factures.

 • Suport en l’elaboració de pressupostos del departament.

 • Supervisió, direcció i assignació del personal al seu càrrec com personal de brigades adherides al servei de jardineria. 

 

L’accés a la plaça serà mitjançant una convocatòria de concurrència competitiva. Les persones aspirants hauran de reunir els requisits següents:

 • Haver  complert  16  anys  i  no  excedir,  en  el  seu  cas,  de  l’edat  màxima  de jubilació forçosa.

 • Tenir la nacionalitat espanyola o la nacionalitat d’altres estats membres de la Unió   Europea

 • Estar en possessió de la titulació exigida per a l’ingrés en els cossos o escales del  subgrup  A2,  títol  de  Grauen  Ciències  Ambientals,  Biologia,  EnginyeriaAgrònoma,  Enginyeria  Forestal,  Geologia,    Enginyeria  Tècnica  Agrícola  o Enginyeria Tècnica Forestal o equivalent

 • Tenir capacitat funcional per a l’exercici de les funcions

 • No   haver   estat   separat   mitjançant expedient   disciplinari   del   servei   de l’Administració Pública, ni trobar-se inhabilitat/ada per a l’exercici de funcions públiques.

 • Acreditar  coneixements  de  suficiència  de  la  llengua  catalana  (nivell  C1)  o superació de prova de nivell.

 

Per més informació sobre la presentació de sol·licituds, feu clic aquí. 

 

Darrera actualització: 06.05.2021 | 12:33