Consulta els acords i la infografia del passat ple ordinari del 30 de setembre

Divendres, 8 d'octubre de 2021 a les 00:00

El passat dijous 30 de setembre a les 19:30 es va celebrar el Ple Ordinari (PL/2021/08) de forma presencial, respectant  les mesures de seguretat pel context sanitari per la COVID-19. El Ple va ser convocat per l'alcalde Marc Verneda, qui presideix l'òrgan amb la presència dels regidors i regidores que formen el consistori i va ser transmès pel canal de Youtube de Ràdio Sentmenat.

El Ple es va executar segons el programa previst a la seva convocatòria. Primerament amb la Part Resolutiva, es va començar donant compte dels decrets d'alcaldia aprovats pel consistori des de l'últim Ple. A continuació es van presentar a votació els punts presentats a l'ordre de convocatòria; i finalment, la part per l'Activitat de Control del govern per part de l'oposició va expressar els seus precs i preguntes.

 

Part Resolutiva

   1. Despatx d'ofici

S’aprova l’acta del Ple anterior per unanimitat.

 

   2. Expedient 2221/2021. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits 06/2021

ACORDS

Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits 06/2021 per import de 247.775,36 euros, d’acord amb el detall annex.

Segon.- Aplicar al pressupost municipal de l’exercici 2021, les despeses reconegudes corresponents, condicionant la seva efectivitat a l’aprovació de la modificació de crèdits núm. 29/2021 (exp. 2356/2021).

Vots a favor: ACS, JxS, ERC, CUP i Sra. Bibiana Pichardo. 

Vots en contra: PSC.

 

   3. Expedient 1977/2021. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 26/2021

ACORDS

Primer. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 26/2021 sota la modalitat de crèdit extraordinari per import total de 216.876,26 euros, a les aplicacions pressupostàries següents:

Aplicació

Denominació

Import

 

400-1500-62100

Actuacions Patrimoni Públic del Sòl

216.876,26 €

C. EXT.

 

Total

216.876,26 €

 

 

Aquests imports a modificar es finançaran de la següent forma:

Concepte

Denominació

Import

87010

Romanent Tresoreria afectat

104.349,36 €

320-150-62000

Actuacions Patrimoni Públic del Sòl

112.526,90 €

 

Total

216.876,26 €

 

Segon. Procedir a l’exposició pública de la present modificació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província per un període de quinze dies a l’objecte de que els interessats puguin examinar-lo i presentar reclamacions o al·legacions davant el Ple de la Corporació, d’acord amb el que estableix l’article 168 i següents del Text Refós de la Llei 39/88 reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març.

Es considerarà definitivament aprovat, si durant el període d’exposició pública no s’ha presentat cap reclamació.

Vots a favor: ACS, PSC, JxS, ERC, CUP, Sra. Bibiana Pichardo. Aprovat per unanimitat.

 

   4. Expedient 2356/2021. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 29/2021

ACORDS

Primer. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 29/2021 sota la modalitat de suplement de crèdit per import total de 244,150.69 euros, a les aplicacions pressupostàries següents:

Aplicació pressupostària

Denominació

Import

130 9200 22000

Material d'oficina

443.90  

130 9200 22105

Productes alimenticis

357.41  

130 9200 22201

Serveis postals

952.98  

130 9200 22603

Publicacions en Diaris Oficials

655.20  

130 9200 22604

Despeses jurídiques

191.98  

130 9200 22799

Altres treballs per empreses i professionals

6,185.80  

220 2410 46600

Transferències a entitats que agrupen municipis

237.83  

320 165 63300

Inversió reposició enllumenat públic

41,528.99  

320 3410 22799

Altres treballs per empreses i professionals

18,062.82  

400 9200 22101

Subministrament d'aigua

35,297.21  

400 9200 22700

Contracte Prestació Serveis Neteja Dep. Munic

30,723.81  

410 1530 21000

Conservació infraestructures i bens naturals

2,286.90  

430 1621 22799

Treballs realitzats per altres empreses i professionals

67,254.74  

430 1650 22799

Contracte enllumenat públic

39,971.12  

 

TOTAL 

244,150.69  

 

Aquests imports a modificar es finançaran amb romanent de tresoreria per a despeses generals. 

Segon. Procedir a l’exposició pública de la present modificació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província per un període de quinze dies a l’objecte de que els interessats puguin examinar-lo i presentar reclamacions o al·legacions davant el Ple de la Corporació, d’acord amb el que estableix l’article 168 i següents del Text Refós de la Llei 39/88 reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març.

Es considerarà definitivament aprovat, si durant el període d’exposició pública no s’ha presentat cap reclamació.

Vots a favor: ACS, JxS, ERC, CUP i Sra. Bibiana Pichardo. 

Vots en contra: PSC. 

 

   5. Expedient 1157/2020. Aprovar el restabliment econòmic del CEMesportiu

ACORDS

Primer. Aprovar el restabliment econòmic del contracte de concessió d’obra pública per a la redacció del projecte, construcció i explotació del complex esportiu amb piscina coberta de Sentmenat, formalitzat en 2008 amb la concessionària IGE BCN, SL.

Segon. Atorgar una subvenció d’explotació per import de 150.000,00 euros a IGE BCN, SL, amb NIF B61355616, amb les condicions següents:

  • La subvenció tindrà per objecte compensar els resultats negatius que presenti l’entitat durant un termini de 5 anys (2021-2025).

  • L’atorgament de la subvenció es farà efectiu a l’inici de l’exercici.

  • El pagament de la subvenció s’efectuarà prèvia presentació per part de la concessionària dels resultats d’explotació de l’exercici. A petició del concessionari es podrà realitzar una bestreta de l’import concedit prèvia presentació de l’avançament dels resultats d’explotació de l’exercici.

  • En tot cas, la concessió de la subvenció quedarà condicionada al resultat d’explotació definitiu de l’exercici. En cas que el mateix sigui positiu s’haurà de reintegrar la part corresponent a la subvenció atorgada.

  • Els estats financers d’explotació de la concessió hauran d’ajustar-se a la normativa vigent en matèria de comptabilitat.

Tercer. Notificar aquest acord al concessionari IGE BCN, SL requerint-lo perquè procedeixi a la formalització de la modificació del contracte.

 

Vots a favor: ACS, PSC, JxS, ERC, CUP, Sra. Bibiana Pichardo. Aprovat per unanimitat.

 

   6. Expedient 2325/2021. Aprovar adhesió a la Central de Contractació del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental i signatura conveni

ACORDS

PRIMER.- APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Sentmenat a la Central de Contractació del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental, per al subministrament de materials en el procés d’implantació del model de recollida porta a porta als municipis del Vallès Occidental, amb la finalitat de poder contractar, els citats subministraments, de conformitat amb les condicions i preus d’adjudicació derivats de l’acord marc subscrit pel Consorci.

SEGON.- APROVAR el conveni d’adhesió a la Central de Contractació del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental per al subministrament de materials en el procés d’implantació del model de recollida porta a porta als municipis del Vallès Occidental, amb el benentès que, amb la seva signatura, l’Ajuntament de Sentmenat no contrau obligacions de pagament de subministrament que contregui la seva adjudicatària CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, S.A.

TERCER.- DESIGNAR a CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, S.A. actual adjudicatària del contracte de recollida de residus porta a porta de Sentmenat, com l’entitat delegada per a l’adquisició dels materials i a qui les empreses adjudicatàries de l’acord marc facturaran els subministres.

QUART.- COMUNICAR els presents Acords al Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental, a les empreses adjudicatàries de l’acord marc i a CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, S.A.

 

Vots a favor: ACS, PSC, JxS, ERC, CUP, Sra. Bibiana Pichardo. Aprovat per unanimitat.


 

   7. Expedient 2207/2021. Aprovar derogació bases específiques reguladores per l'atorgament de subvencions programa "Aprendre a Nedar"

ACORD

Primer. derogar les Bases Específiques Reguladores de l’atorgament de subvencions per la realització del programa “Aprendre a Nedar”, aprovades pel Ple Municipal del dia 31 de juliol de 2014 i iniciar el tràmit d’atorgament d’aquesta subvenció segons l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sentmenat.

Vots a favor: ACS, ERC, CUP i Sra. Bibiana Pichardo. 

Abstencions: PSC

Vots en contra: JxS


8. Expedient 296/2018. Aprovar acta de delimitació dels termes municipals de Sentmenat i Sabadell

ACORDS:

Primer. Aprovar l’acta de les operacions de delimitació dels termes municipals de Sentmenat i Sabadell que es van realitzar el dia 13 de juliol de 2021, signada pels  representants d’ambdós ajuntaments i per la representació de la Generalitat de Catalunya.

Segon. Remetre certificat del present acord a l’Ajuntament de Sabadell, a la Direcció General d’Administració Local i a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

 

Vots a favor: ACS, PSC, JxS, ERC, CUP, Sra. Bibiana Pichardo. Aprovat per unanimitat.


 

9. Expedient 2410/2021. Moció del PSC Sentmenat sobre la situació de les dones a l'Afganistan

ACORDS: 

1. Manifestem la nostra preocupació per la situació de les dones i les nenes a l’Afganistan i donem el nostre suport com a administració pública a totes les accions que tinguin per objectiu evitar que es vulnerin els seus drets fonamentals, inclòs el seu dret a decidir sobre la seva educació, ocupació, participació política, econòmica, social o cultural, així com el dret a viure lliures de violència masclista, erradicant el matrimoni forçat i el matrimoni infantil. 

2. Reclamem a la Comunitat Internacional, tant a les Nacions Unides com a la UE, perquè iniciïn totes les actuacions necessàries dirigides a preservar la vida de les dones i nenes afganes, de forma que tots els processos de diàleg i cooperació actual i futura incloguin la condicionalitat de la garantia dels drets de les dones i les nenes, així com el seu reconeixement com a ciutadanes de ple dret. 

3. Recolzem la labor duta a terme pel govern espanyol en la recepció de les persones que han treballat per les institucions europees durant aquests anys i en l’adopció de mesures de protecció a les dones que es trobin en situació de risc pel simple fet de ser dones, així com a aquelles altres que han lluitat i lluiten a favor dels drets de les dones i les nenes, a les defensores dels drets humans, i aquelles professionals que durant aquests anys han treballat per la construcció de la llibertat i la democràcia a l’Afganistan. 

4. Instem al Consell Europeu i a la Comissió Europea facilitar la gestió de corredors humanitaris des d’Afganistan a la UE per totes les dones i nenes en perill de persecució, i crida als Estats Membres de la UE a obrir les seves fronteres per donar una solució responsable i solidària a aquest drama humanitari.

5. Manifestem el nostre compromís com a Ajuntament amb els valors democràtics de llibertat, igualtat i fraternitat. 

6. Ens comprometem a traslladar aquests acords al Govern Espanyol (Ministeris de Defensa, Igualtat i Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació), Congrés dels i les Diputades, al Senat, al Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes FMC i ACM i al Fons català de cooperació al desenvolupament.

 

Vots a favor: ACS, PSC, JxS, ERC, CUP, Sra. Bibiana Pichardo. Aprovat per unanimitat.

Darrera actualització: 09.10.2021 | 13:39

Imatges