Consulta els acords i la infografia del passat ple ordinari del 29 de juliol

Divendres, 30 de juliol de 2021 a les 00:00

El passat dijous 29 de juliol a les 19:30 es va celebrar el Ple Ordinari (PL/2021/09) de forma telemàtica a causa de les mesures de seguretat pel context sanitari per la COVID-19. El Ple va ser convocat per l'alcalde Marc Verneda, qui presideix l'òrgan amb la presència dels regidors i regidores que formen el consistori i va ser transmès per Ràdio Sentmenat.

El Ple es va executar segons el programa previst a la seva convocatòria. Primerament amb la Part Resolutiva, es va començar donant compte dels decrets d'alcaldia aprovats pel consistori des de l'últim Ple. A continuació es van presentar a votació els punts presentats a l'ordre de convocatòria; i finalment, la part per l'Activitat de Control del govern per part de l'oposició va expressar els seus precs i preguntes.

 

Part Resolutiva

    1. Despatx d'ofici. On es dóna comptes dels decrets d'alcaldia aprovats des de l'últim ple ordinari.

No remet a votació

 

    2. Expedient 1927/2021. Informació Economicofinancera - Segon trimestre 2021

 • El compte 413 “Creditors per operacions meritades”, presenta un saldo creditor al final del trimestre de 55.547,14 euros.

 • L’entitat compleix el període mitjà de pagament corresponent al segon trimestre de l’exercici 2021.

 • Es valora inicialment, que l’entitat complirà amb el principi d’estabilitat pressupostària, no obstant serà en el moment de la liquidació quan es verifiqui aquest compliment.

 • Es valora inicialment, que l’entitat incomplirà la regla de la despesa, no obstant serà en el moment de la liquidació quan es verifiqui aquest compliment.

 • En data 6 d’octubre de 2020, el Consell de Ministres ha aprovat la suspensió de l’aplicació de les regles fiscals per als exercicis 2020 i 2021 com a mesura extraordinària per fer front a la crisi derivada de la COVID-19. Aquesta decisió ha estat avalada pel Congrés del Diputats el 20 d’octubre de 2020.

Vots a favor (13): ACS, PSC, JxS, ERC, CUP i Sra. Bibiana Pichardo.

S’aprova per unanimitat.

 

    3. Expedient 501/2021. Aprovar compte general 2020

Acords: 
 

Primer.- Aprovar el Compte General de 2020, que ha quedat complidament justificat i que està integrat pels següents documents:

 • Balanç 
 • Compte del Resultat econòmic-patrimonial 
 • Estat de canvis en el patrimoni net 
 • Estat de fluxos d’efectiu 
 • Liquidació del pressupost 
 • Memòria 
 • Actes d'arqueig de les existències en Caixa referides a fi d'exercici i estat de conciliació. 
 • Notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos existents en les mateixes a favor de l’Ajuntament. 

Segon.- Remetre el Compte General de 2020 als òrgans de control extern competents.

Vots a favor (13): ACS, PSC, JxS, ERC, CUP i Sra. Bibiana Pichardo.

S’aprova per unanimitat.

 

    4. Expedient 1520/2021. Modificació de Crèdit 24/2021

Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 24/2021 sota la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari per import total de 286.590,00 euros, a les aplicacions pressupostàries següents:

Aquests imports a modificar es finançaran amb el romanent de tresoreria per a despeses generals: 

Vots a favor (13): ACS, PSC, JxS, ERC, CUP i Sra. Bibiana Pichardo.

S’aprova per unanimitat.

 

    5. Expedient 1930/2021. Aprovació festes locals any 2022

Proposar com a festes locals del municipi de Sentmenat per a l’any 2022, el dilluns dia 5 setembre Festa Major, i el divendres dia 11 de novembre, Sant Menna.

 

Vots a favor (13): ACS, PSC, JxS, ERC, CUP i Sra. Bibiana Pichardo.

S’aprova per unanimitat.

Darrera actualització: 30.07.2021 | 13:55

Imatges