Consulta els acords del passat ple 29 d’octubre

Divendres, 5 de novembre de 2021 a les 00:00

El passat dijous 29 d’octubre a les 19:30 es va celebrar el Ple Ordinari (PL/2021/09) de forma presencial, respectant  les mesures de seguretat pel context sanitari per la COVID-19. El Ple va ser convocat per l'alcalde Marc Verneda, qui presideix l'òrgan amb la presència dels regidors i regidores que formen el consistori i va ser transmès pel canal de Youtube de l’Ajuntament de Sentmenat i per Ràdio Sentmenat.

   1. Donar compte de la sortida del grup municipal d'ERC Sentmenat del govern municipal

No remet a votació.

 

 2. Despatx d'ofici

Es presenta l'acta de la sessió anterior.

Vots a favor: ACS, PSC, Junts, CUP, Sra. Bibiana Pichardo i Sr. Jordi Mercadé.

S’aprova per unanimitat.

 

   3. Expedient 1898/2021. Aprovació modificació ordenances fiscals 2022

ACORDS PRESENTATS

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2022 les modificacions de les Ordenances Fiscals que a continuació es relacionen: 

 -          Ordenança General de Gestió, Inspecció i recaptació dels ingressos de Dret Públic Municipal 

1. Impost sobre Béns Immobles. 

2. Impost sobre Activitats Econòmiques. 

3. Impost sobre els Vehicles de Tracció Mecànica 

 4. Impost sobre Increment de Valor de Terreny de Naturalesa Urbana. 

5. Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres  

14. Preus públics per la prestació dels serveis de l’escola bressol municipal 

15. Taxes per la utilització dels serveis i instal·lacions municipals 

18. Taxa pels aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès general. 

20. Preus públics per la realització dels programes, centre d’ensenyament musical, activitats esportives, i altres activitats

26. taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i empreses

Segon.- Mantenir la vigència de les Ordenances fiscals no ressenyades en els acords precedents fins que no s’acordi la seva modificació o derogació.

 Tercer.- Sotmetre aquest acord a exposició pública, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe, en els termes previstos a l’article 18 del Text Refós de la LIei d’Hisendes Locals, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

  Quart.- Publicar l’acord definitiu del text íntegre de la modificació de les Ordenances en el Butlletí Oficial de la Província, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2022, i regiran mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.

Cinquè.- Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de modificació d’Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s’hagin aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’art. 2.) del Decret 947/1994, de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de Governació i d’Economia i Finances.

 

Vots a favor: ACS, CUP i Sra. Bibiana Pichardo

En contra: PSC, Junts i Sr. Jordi Mercadé

Queda rebutjada per majoria.

 

   4. Expedient 2887/2021. Aprovació règim dedicació exclusiva i retribucions d'un membre de la Corporació Local

Es retira aquest punt de l’ordre del dia.


   5 Expedient 2837/2021. Moció per a la instal·lació de llambordins o plaques Stolpersteine en record a les persones de Sentmenat deportades als camps de concentració nazis

El Ple de l’Ajuntament de Sentmenat, a proposta de l’equip de govern,

ACORDA

PRIMER-. Que es faci un cens dels ciutadans de Sentmenat deportats en els camps d’extermini nazi.

SEGON-. Que es contacti amb el projecte Stolpersteine per fer possible la instal·lació de les llambordes i amb el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya per dur a terme la instal·lació.

TERCER-. Que es facin activitats entre els escolars sentmenatencs per recordar-los i educar-los en el respecte a la vida i el rebuig a qualsevol ideologia totalitària.

QUART-. Traslladar els presents acords al Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya que s’encarrega de contactar amb Gunter Demning -qui va iniciar el projecte amb els seus col·laboradors l’any 1993- i finalment comunicar-ho també a l’Ajuntament de Sausset-les-Pins -poble agermanat amb Sentmenat-.

 

Vots a favor: ACS, PSC, Junts, CUP, Sra. Bibiana Pichardo i Sr. Jordi Mercadé


Podeu visualitzar el desenvolupament del Ple a través de l’enllaç: https://youtu.be/ZVpNBkjahXM?t=249

 

Darrera actualització: 05.11.2021 | 15:16