L'Ajuntament publica el nou pressupost per a l'any 2020

Dimarts, 21 de gener de 2020 a les 00:00

A l’últim ple extraordinari del 19 de desembre de 2019, l’equip de govern format per ACS, ERC i CUP-AMUNT va presentar públicament els pressupostos de l’any 2020, amb una suma total de 9.714.953,70 euros amb un increment d’un 1,39% respecte del pressupost inicial de l’exercici 2019.

Les prioritats de despesa se centren en la millora dels serveis socials donats a la ciutadania i la promoció d’una vila activa i inclusiva. Es desenvoluparan les polítiques d’igualtat, joventut i salut pública, es treballarà per la implementació de les noves Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC), la preservació del medi natural que ens envolta, la millora del casc urbà, la promoció econòmica i comercial dels comerços sentmenatencs, la transparència i, sobretot, els recursos humans del propi ajuntament.

Com a conseqüència d’aquest horitzó de prioritats, s’ha augmentat la despesa en el manteniment d’equipaments públics i la inversió pública en partides com la d’arranjament de camins. A més, s’ha ampliat la partida de redacció de projectes, amb la voluntat de millorar l’asfaltat de la via pública, la construcció d’un parc amb jocs d’aigua pels infants, la millora de l’estat de la riera com a eix vertebrador del municipi, la construcció d’un nou edifici polivalent o la millora energètica dels edificis municipals, junt a l’avaluació de nous projectes a traçar.

Per altra banda, s’incrementen altres partides com la de subvencions a clubs esportius, la festa major jove o la dotació de subvenció a l’entitat Som veïns del món per donar un plus a l’intercanvi cultural d’agermanament amb Sausset-les-Pins.

A continuació es presenten els pressupostos de l’exercici 2020 desglossats per ingressos i despeses, segons cada capítol:

Ingressos pressupostats

Cap. 1. Impostos Directes.

S’incrementa un 6,3% respecte de les previsions de l’any 2019. Es preveu un increment de l’ingrés de 130.000,00 euros de l’impost de béns immobles per a l’exercici 2020, derivat de les modificacions de l’ordenança fiscal en qüestió.

Cap. 2. Impostos Indirectes.

S’augmenta la previsió d’ingressos en un 30% d’aquest capítol degut a la previsió de l’increment notable en termes de concessió de llicències sobre construccions, instal·lacions i obres.

Cap. 3. Taxes i altres Preus Públics.

El capítol 3, derivat de les taxes i ingressos a càrrec de tercers per a l’ús d’instal·lacions i serveis municipals, s’ajusta a la baixa, ja que no es preveuen ingressos superiors a les despeses. No obstant, alguns conceptes han estat incrementats individualment com és el cas de l’Escola Bressol.

Cap. 4. Transferències corrents.

Aquest capítol és generat pel recull de transferències procedents d’altres administracions de les quals en destaquen principalment la participació en tributs de l’Estat Espanyol i el Fons de Cooperació Local depenent de la pròpia Generalitat de Catalunya. Aquest capítol fluctua d’any a any segons les polítiques pròpies de les administracions emissores, per la qual situació, l’equip de govern ha decidit realitzar una previsió ajustada a la baixa i prudent.

Cap. 5. Ingressos patrimonials.

Per l’exercici 2020 es redueixen les previsions inicials del capítol, i s’ajusten les mateixes als drets reconeguts en exercicis anteriors.

Cap. 6. Alineació d’inversions reals.

Inicialment no es preveu cap ingrés per aquest concepte.

Cap. 7. Transferències de capital.

Inicialment no es preveu cap ingrés per aquest concepte.

Cap. 9. Passius financers.

Aquests ingressos s’han reduït un 21,86% degut a la voluntat de l’equip de govern d’aprofitar els romanents incorporats any rere any, per finançar les inversions ja existents i les futures.

 

Despeses pressupostades

Cap. 1. Despeses de personal.

Les despeses respecte l’any 2019 s’han incrementat degut a diversos motius.

Una variació que trobem aquest exercici 2020 ha estat degut a la Llei de Pressuposts Generals de l’Estat i atès l’acord entre el Govern i els Sindicats, aprovat per la resolució de 22 de març de 2018, que estableix els increments retributius del personal al servei de les administracions publiques.

Altres variacions dins la plantilla de l’ajuntament són la creació d’una plaça d’enginyer a mitja jornada sencera (A1) i dos noves places de Conserge (AP) per a respondre millor a les necessitats públiques.

Tot això ha resolt en l’increment d’un 12,35% respecte de l’any anterior, resultant un projecte de Pressupost de 4.893.634,71 euros, el que suposa un 50,4% de la totalitat dels crèdits inicials del Pressupost 2020.

Cap. 2. Despeses de bèns i serveis.

 S’ha previst un augment del 5,51% respecte de l’any anterior degut a la revisió i l’ajustament del pressupost a les despeses necessàries pel manteniment de serveis d’acord a l’estructura establerta a l’Ordre EHA/3565/2008.

Cap. 3. Interessos de les operacions de crèdit.

Disminueixen un 36,03%, respecte del pressupost previst a l’exercici 2019.

Cap.4. Transferències corrents.

Degut a la supressió d’algunes subvencions que no s’atorgaven per diversos motius, aquest capítol ha estat minorat en un 15,45%, juntament amb la reducció en algunes transferències com és el cas de l’assignació econòmica als grups municipals o la reclassificació realitzada en les partides de serveis socials, reubicades al capítol 2.

Cap. 5. Fons de Contingència.

S’elimina aquest capítol. L’equip de govern justifica que davant l’existència d’emergències que no tingui una partida pressupostaria, cal realitzar una modificació de crèdit per fer-ne front.

Cap. 6. Inversions reals.

S’ajusta l’import en relació a les principals inversions previstes d’aquest exercici 2020, com en són les obres d’arranjament de la Plaça Lluís Companys o la millora del pavelló de Can Sorts. Comptant, a més, dels romanents incorporats per a finançar projectes nous.

Cap. 7. Transferències de capital.

No se’n preveuen.

Cap 9. Passius financers.

S’hi preveu l’import de 531.175,29 euros, els quals responen a les amortitzacions dels préstecs concertats fins la data. A més, s’hi incorporen les modificacions de crèdit dels articles 8 a 18; es regulen i estableixen els centres gestors de la despesa en les seves àrees individuals; s’avança amb l’administració i la facturació electrònica; i es regula la justificació de les subvencions atorgades als grups municipals i els seus requisits formals d’acord a les obligacions de transparència.

Recorda que tens accès als pressupostos desglossats per capítols aquí

Darrera actualització: 21.01.2020 | 20:56