Decret de mesures excepcionals pel COVID-19

Dilluns, 16 de març de 2020 a les 00:00

Mesures excepcionals adreçades a tots els membres electes i personal al servei de l’Ajuntament de Sentmenat, per a limitar la prestació dels serveis públics a aquells estrictament necessaris per al correcte funcionament dels serveis públics bàsics o estratègics i restringir la mobilitat del referit personal, amb la finalitat de reduir al màxim la propagació de la infecció de la malaltia COVID-19.

Primer. Acordar la prestació dels serveis públics essencials de l’Ajuntament de Sentmenat i de les seves empreses vinculades (SOREA), per garantir el funcionament dels serveis públics bàsics. S'entenen com a serveis essencials aquells que tenen com a objectiu cobrir les necessitats bàsiques i d'emergència de la ciutadania. El personal adscrit a aquests serveis haurà de romandre actiu, ja sigui de forma presencial o no, igual que la resta de la plantilla que haurà d'estar operativa dins del confinament domiciliari decretat per l'estat d'alarma. És per això que durant aquest període no s'autoritzaran permisos ni vacances, ni modificacions de jornades, excepte en casos degudament justificats.

Acordar la restricció de la mobilitat del personal i dels càrrecs electes, de les empreses públiques i serveis municipals vinculats, sens perjudici dels desplaçaments que es considerin imprescindibles pel manteniment dels serveis essencials, d'emergència o estratègics.

Segon. Aprovar el tancament de totes les dependències municipals a partir del dilluns 16 de març de 2020, a les 00:00 hores, garantint l'atenció en els serveis essencials, mitjançant sistemes alternatius al presencial, com l'atenció telefònica o telemàtica, sempre que sigui possible.

Tercer. Acordar que l'atenció ciutadana que es presta des dels diferents serveis de l’Ajuntament es realitzarà únicament mitjançant atenció telefònica i telemàtica. Només en casos imprescindibles es realitzarà l'atenció presencial, concertada a través de cita prèvia telefònica o telemàticament amb els serveis, que es realitzarà a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament, en horari d’atenció de 9.00 a 14.00 hores.

Quart. Dispensar del treball presencial a les persones al servei de l’Ajuntament, excepte a aquelles que han de cobrir assistència mínima i sigui impossible executar-la de forma no presencial. Fixar l’obligació d’executar el treball habitual per via telemàtica o similar, quan sigui possible i romandre disponibles durant l’horari habitual de la seva jornada de treball, sempre que això sigui possible amb la naturalesa de la seva responsabilitat. El personal en aquesta situació podrà ser requerit al treball presencial en cas d’emergència. El personal que, per la naturalesa de les seves funcions, sigui impossible executar-les per via telemàtica, restarà a disposició de les necessitats de l’Ajuntament, durant el seu horari habitual, per cobrir tasques d’iguals o similars característiques, dins de la normativa establerta en aquest decret.

Cinquè. Acordar que als efectes previstos als apartats anteriors, tindran caràcter de serveis mínims per garantir els serveis públics essencials, els següents:

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC): 1 persona de forma rotatòria presencial per cobrir el registre general i l’atenció a la ciutadania. La resta del seu personal ha de complir la jornada laboral en modalitat de teletreball. L’horari d'atenció telefònica de l’OAC serà de 9.00 a 14.00 hores.

Policia Municipal: Tot el personal en actiu, de tota la plantilla del cos de policia local, de forma presencial en tots els casos, per la impossibilitat d’exercir les funcions policials necessàries de forma no presencial, per cobrir de forma adequada la seguretat ciutadana, l’atenció bàsica i les mesures d’urgència i emergència que es produeixin durant la situació d’alerta, pandèmia i alarma general. Aquest personal prestarà els serveis en un nou quadrant, en torns de 12 hores si s'escau, que s’adaptarà a les necessitats de l’estat d’alarma, restant en suspens el calendari habitual. Respecte al personal administratiu adscrit a la Policia Local, s’adaptarà a un dels torns establerts amb els agents.

Serveis Socials: El personal necessari per garantir l’atenció bàsica a la ciutadania segons les mesures excepcionals i recomanacions en relació als Serveis Bàsics d’Atenció Social, dictades per la Direcció General de Serveis Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, dins la jornada laboral establerta.

Brigada municipal: El cap de brigada i dues persones presencialment de forma rotativa. Tot el personal de la brigada, tant d’obres com de jardineria, resta a disponibilitat de l’ajuntament per cobrir necessitats d’iguals o similars característiques a les del seu lloc de treball, durant el seu horari habitual de la jornada.

Informàtica: Personal tècnic amb caràcter rotatori, presencial a l’Ajuntament per cobrir necessitats immediates. Quan no siguin requerits, acompliran la jornada laboral en modalitat de teletreball.

Recursos Humans: El personal cobrirà la jornada laboral en modalitat de teletreball.

Secretaria General: Tot el personal en actiu, cobrirà la jornada laboral en modalitat de teletreball.

Intervenció i Tresoreria: Tot el personal en actiu, cobrirà la jornada laboral en modalitat de teletreball.

Conserges: El personal adscrit als equipaments municipals, resta a disposició de les possibles necessitats de l’Ajuntament per a tasques pròpies del lloc de treball, segons jornada laboral establerta.

Sisé.- Organització de torns i operatius per atendre l’emergència. Delegar en els Coordinadors/res de les Àrees, en els seus respectius àmbits d’actuació, la designació dels torns i operatius diaris dels serveis bàsics o estratègics, així com el nomenament de les persones que han de fer de substitutes dels ja designats.

Setè.- Tot aquest personal quedarà, en horari laboral, a disposició de l’Ajuntament per si se’ls requerís per mesures d’emergència pel municipi. La permanència del personal municipal en el seu domicili, com a conseqüència de la suspensió temporal d’activitats en les unitats respectives, té la consideració de temps de treball efectiu.

Vuitè.- Mentre duri la situació, l'Ajuntament treballa per incorporar tots els mitjans tècnics de què pugui disposar per adaptar les tasques de cadascun dels serveis municipals al teletreball.

Novè.- Suspensió d’òrgans: Suspendre, per les raons abans assenyalades, i atès que aquesta resolució tindrà efectes, inicialment fins el 29 de març de 2020, la convocatòria i la celebració del Ple ordinari corresponent al mes de març de 2020, i les de la Junta de Govern previstes fins a l’esmentada data. Així mateix, en conseqüència, se suspèn la convocatòria i la celebració de les Comissions Informatives i de la Junta de Portaveus. No obstant l’anterior, es convocaran les reunions necessàries mitjançant mitjans telemàtics, i amb els terminis corresponents.

Desè.- Aquesta resolució entrarà en vigor a les 8 hores del dia 16 març de 2020, i tindrà una vigència de 14 dies naturals, fins al 29 de març a les 24 hores, sempre que la situació sigui similar a l’actual i sense perjudici de que en qualsevol moment pugui ser susceptible de modificar-se o ampliar-se, en relació, en cada cas, amb la situació epidemiològica.

Darrera actualització: 27.03.2020 | 14:47