Coneix les modificacions a les ordenances fiscals pel 2020

Dilluns, 20 de gener de 2020 a les 00:00

Al Ple Ordinari del 7 de novembre es van aprovar les ordenances fiscals per l’any 2020.

Les propostes del nou equip de govern es constitueixen en el marc de la necessària actualització de les ordenances municipals, d’acord amb les recomanacions de l’organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 

Detallem les ordenances que han sofert alguna modificació:

1. Ordenança General de Gestió, Inspecció i recaptació dels ingressos de Dret Públic Municipal

S’ajusta el text a les disposicions vigents en matèria tributaria i de procediment administratiu. Adaptant el contingut a les recomanacions de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

2. Impost sobre Béns Immobles

No es modifica el tipus impositiu d’aquest impost, el que significa un petit increment en relació al increment del valor cadastral de cada immoble.

Es regula l’exempció dels immobles destinats a centres sanitaris de titularitat pública que estiguin directament afectes al compliment de les finalitats específiques d’aquests centres.

S’incorpora el recàrrec sobre immobles d’us residencial desocupats amb caràcter permanent i la bonificació sobre habitatges destinats al lloguer amb renda limitada per una norma jurídica.

3. Impost sobre Activitats Econòmiques

S’incorpora al text de l’ordenança, en format d’annex, el llistat i categorització dels carrers a efectes del pagament del impost.

4. Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica     

S’ajusta el text de la bonificació establerta en funció dels carburants, adequant el text a la  normativa en la matèria relativa al canvi de categoria “Bimodals” a “Híbrids”.

5. Impost sobre Increment de Valor de Terreny de Naturalesa Urbana

Es modifica per ajustar el text als models de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

6. Taxa per Serveis Generals

Es modifica tècnicament l’ordenança en relació als responsables de la taxa, relatius a la forma d’acreditació i el règim de declaració i ingrés, s’incorpora l’autoliquidació.

7. Taxa per Serveis Urbanístics i per Llicències o la Comprovació d’activitats comunicades en matèries d’urbanisme

Al igual que la taxa per serveis generals, es modifica tècnicament en relació als responsables de la taxa.

8. Taxa per l’Ocupació i Aprofitament de la Via Pública

Es modifica per adaptar el text a la normativa vigent.

9. Preus públics per la prestació dels serveis de l’Escola Bressol Municipal

S’inclou un nou quadre de tarifes que distingeix entre tarifa general i tarifes reduïdes, composant-se les segones en dos trams d’aplicació als horaris de jornada completa i mitja jornada complementada segons el nivell de renda equivalent. Les tarifes reduïdes es realitzen en base a la renda de les famílies, calculada a partir de l’índex de Renda de Suficiència de Catalunya, oferint així mateix la possibilitat de prestar el servei de forma gratuïta a les famílies que manifesten una situació d’absoluta incapacitat econòmica i situacions de violència domèstica, salut o alt grau de risc social, previ informe del departament corresponent.

Les noves tarifes de preu públic són les següents:

HORARI

(ASSISTÈNCIA DIÀRIA)

Tarifa General

Tarifes Reduïdes

Tram A

Tram B

Jornada Completa

(Horari de 8:45 a 17 h.)

250,00€

125,00€

175,00€

Jornada Partida

(Horari de 8:45 a 12 h. i de 15 a 17 h.)

190,00€

 

 

Mitja Jornada Complementada

(Horari de 8:45 a 15 h. o de 12 a 17 h.)

230,00€

115,00€

161,00€

Mitja Jornada

(Horari de 8:45 a 12 h. o de 15 a 17 h.)

165,00€

 

 

Horari extensible fix

(Horari de 7:45 a 8:45 h. Matí o de 12 a 13 h migdia)

45,00€

 

 

SERVEIS ESPORÀDICS

Hores Extres de Servei

6,00€

 

 

10. Taxa per la utilització dels serveis i instal·lacions municipals

Es modifica tècnicament l’ordenança en relació als responsables de la taxa, relatius a la forma d’acreditació i el règim de declaració i ingrés.

11. Taxa per la prestació del Servei de Gestió de Residus Municipals

S’elimina el títol tercer de l’ordenança, que per la seva configuració resultava en la pràctica inaplicable. En la bonificació per les aportacions anuals a la deixalleria, es precisa que no computen les aportacions de runes realitzades pels particulars.

Darrera actualització: 20.01.2020 | 11:28