Consulta prèvia redacció de l’ordenança municipal de control i tinença d’animals.

Dilluns, 4 de juny de 2018 a les 00:00

PROVISIÓ D'ALCALDIA

Vist que la regidoria de salut publica té la intenció de redactar una ordenança de control i tinença d’animals, en substitució de l’actual, a fi de que es faci la tramitació corresponent per a la seva aprovació definitiva.

De conformitat amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que preveu què amb caràcter previ a la elaboració del reglament, s’ha de substanciar una consulta pública, a través del portal web de l’Administració competent en la qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

c) Els objectius de la norma.

d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Per tot això, disposo:

Primer. Substanciar una consulta prèvia per obtenir l’opinió dels ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin, a través del portal e-tauler municipal durant un període de 15 dies, respecte la futura redacció de l’ordenança de control i tinença d’animals.

Segon. Publicar íntegrament el primer esborrany de l’ordenança objecte d’aquesta consulta prèvia.

 

Text de l'ordenança

Darrera actualització: 04.06.2018 | 09:49