Ple Municipal

Del 23 al 26 de juliol de 2018 (De 08.30 h a 23.59 h)

En virtut de les atribucions que em confereix l’art. 53 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, assistida pel secretari de la Corporació HE RESOLT:

CONVOCAR SESSIÓ DE PLE ORDINARI PER DIJOUS DIA 26 DE JULIOL DE 2018 A DOS QUARTS DE VUIT DEL VESPRE.

ORDRE DEL DIA

  1. Despatx d’ofici.
  2. Aprovació modificació de crèdit 12/2018
  3. Aprovació ordenança municipal per la prevenció i control dels mosquits i particularment del mosquit tigre.
  4. Moció de suport al dret a morir dignament i a la despenalització de l’eutanàsia.
  5. Interpel·lacions, precs i preguntes.
 
L’Alcaldessa 
Núria Colomé i Rodríguez

 

Darrera actualització: 24.07.2018 | 14:33