Mecanismes de representació

El procediment d'acreditació de la representació quan es facin actuacions per mitjans electrònics es podrà dura terme a través de qualsevol dels procediments alternatius següents:

Mitjançant la presentació d'apoderaments en suport electrònic.
Mitjançant els certificats de signatura electrònica que incloguin la relació de representació i que siguin acceptats per l'Administració municipal de conformitat amb el que s'estableix en la normativa vigent
Mitjançant la declaració de l'apoderament per part del representant i la posterior comprovació de la representació als registres de l'Administració municipal o d'altres administracions o entitats amb què l'Administració municipal hagi signat un conveni de col•laboració.
Qualsevol altre sistema d'acreditació de la representació que habiliti l'Administració municipal en el marc de les lleis..
Quan el procediment ho permeti i es consideri convenient, l'Administració municipal podrà, en qualsevol moment, demanar a l'apoderat o apoderada la justificació de l'apoderament.

Darrera actualització: 29.04.2015 | 04:41
Darrera actualització: 29.04.2015 | 04:41