Subvencions per al lloguer per a persones de 34 a 64 anys i majors de 65 anys

Dimarts, 11 d'abril de 2023 a les 18:00

A 16 de març de 2023 es van publicar les bases reguladores per a la concessió de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació.

El propòsit d'aquest programa d'ajuts és facilitar l'accés i la permanència en un habitatge o habitació de lloguer o de cessió d'ús per als sectors de la població en risc d'exclusió residencial, a les persones que en data de la publicació de la convocatòria (22/03/2023) tinguin de 36 a 64 anys o més de 65 anys. Per optar a l'ajut cal ser titular d'un contracte de lloguer, habitació o cessió d'ús en el territori de Catalunya.

Les sol·licituds es poden presentar a partir del dimarts 11 d'abril i fins al 12 de maig de 2023. La concessió de les subvencions es farà a partir d'una valoració de les sol·licituds, i no per ordre d'arribada.

S'han de complir TOTS els requisits següents:

- Tenir de 36 a 64 anys, o més de 65 anys, a la data de la publicació de la convocatòria corresponent.

- Tenir residència legal a Catalunya

- Disposar d'una font regular d'ingressos que reporti unes rendes anuals. Es tindran en compte els ingressos computables de TOTA la unitat de convivència.

- Ser titular, en qualitat de persona arrendatària, del contracte de lloguer de l'habitatge o d'habitació, o en qualitat de cessionari, el contracte de cessió d'ús d'habitatge.

- L'import màxim de lloguer o renda mensual per a l'habitatge o l'import màxim del preu de cessió d'ús no pot ser superior als 900 € mensuals al Vallès Occidental. En el supòsit d'habitació, l'import no pot ser superior als 450 € mensuals.

- Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera

- Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer o dels preus de cessió en el moment de presentar la sol·licitud.

- Pagar el lloguer o el preu de la cessió de l'habitatge o habitació, per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, on constin els conceptes següents: identificació de la persona pagadora i de la persona beneficiària de pagament, i la mensualitat corresponent.

- No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per a ser persona beneficiària de subvencions, de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

- Complir les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

L'import de la subvenció es calcularà d'acord amb els barems descrits a la Base 6 de la Resolució per la qual s'aproven les bases reguladores, així mateix, la quantia màxima de la subvenció és d'un màxim de 200 € mensuals i mínim de 20 €, en funció dels imports de la renda de lloguer i l'esforç per al pagament d'aquest lloguer, amb un límit màxim de 2.400 € anuals, i un mínim de 240 € anuals per habitatge. Per a determinar la quantia de la subvenció es tindrà en compte l'import del rebut de lloguer o cessió corresponent al mes anterior a la presentació de la sol·licitud.

Les sol·licituds es poden presentar:

- A través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya. 

- A les Oficines locals d'Habitatge, en horari de registre.

- A l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. 

Darrera actualització: 11.04.2023 | 20:33