Ple Municipal Ordinari (PL/2019/18)

Dilluns, 18 de novembre de 2019 a les 00:00

Repassa tots els punts aprovats en el Ple Ordinari celebrat el dijous 7 de novembre de 2019

El dijous 7 de novembre a les 19:30 a la Sala de Plens va celebrar-se la convocatòria del Ple Ordinari (PL/2019/18)  convocat pel Marc Verneda Urbano en qualitat de President d’aquest òrgan.

D’acord a la convocatòria de l’acte, aquesta va dividir-se en tres apartats: en primer lloc la Part Resolutiva on l’equip de govern format per ACS, CUP-AMUNT i ERC va presentar a la resta de l’oposició formada pel PSC i JxS  i a la ciutadania les noves modificacions a aprovar; seguidament, el torn per a les Activitats de Control on l’oposició va poder comunicar les seves objeccions i demandes al govern municipal; i finalment l’apartat de Precs i Preguntes on la ciutadania va tenir el seu torn per a expressar les seves objeccions, reclamacions i observacions.

Part Resolutiva:

 1. Despatx d’Ofici. on es dona compte de la relació de decrets d’alcaldia des del 16 de setembre fins al 17 d’octubre.

 

 1. Expedient 1785/2019. Aprovar la modificació pressupostària 18/2019 de 3.007,99€ de la partida destinada a porta d’emergència del Pavelló 1er de Maig a l’assignada a obres d’Impermeabilització de les grades del Camp de Futbol.

Vots a Favor: ACS, ERC, CUP i Junts per Sentmenat

Abstencions: PSC          

 1. Expedient 1813/2019. Aprovar la modificació pressupostària 20/2019 de 20.000€ de la partida destinada a aportacions a la promoció de la salut a l’assignada a contracte prestació serveis sanitat.

Vots a Favor: ACS, ERC, CUP i Junts per Sentmenat

Abstencions: PSC           

 1. Expedient 1873/2019. Aprovar la modificació pressupostària 21/2019 de 2.951,08€ de la partida destinada a Construcció Centre d’Atenció Primària a l’assignada a Mobiliari.

Vots a Favor: ACS, ERC, CUP i Junts per Sentmenat

Abstencions: PSC 

 1. Expedient 2029/2019. Aprovar la modificació pressupostària 22/2019 de 62.000€ de la partida destinada a Reposició Fals sostre Pavelló Can Sorts a l’assignada a Millores Instal·lacions esportives.

Vots a Favor: ACS, ERC, CUP i Junts per Sentmenat

Abstencions: PSC        

 1. Expedient 1984/2019. Aprovar la modificació pressupostària 23/2019 de 42.660,85€ de la partida destinada a Projectes AMERC – Millora Pol·lígons a les assignades amb dèficit de crèdit.

Vots a Favor: ACS, ERC, CUP i Junts per Sentmenat

Abstencions: PSC            

 1. Expedient 1380/2019. Aprovar l’adhesió al pla de pensions de promoció conjunta per a l’administració local de Catalunya. Proposta justificada i emmarcada en la Mesa General de Negociació de matèries comunes del 26 de juliol a la sala de plens de l’Ajuntament de Sentmenat, concloent que s’aplicarà –d’acord amb la pujada salarial de l’any 2019- el 0,3% corresponent al pla de pensions, modificació incentivada per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i els sindicats CCOO i UGT, i gestionada pel Banc de Sabadell.

Vots a Favor: ACS, ERC, CUP, Junts per Sentmenat i PSC

 1. Expedient 1035/2019. Aprovar Compte General corresponent a l’exercici 2018. Publicat l’anunci al BOP del 8 d’agost al 13 de setembre, període durant el qual el públic va poder presentar al·legacions sobre el dictamen del Compte General i que va resoldre’s sense al·legacions.

 Vots a Favor: ACS, ERC, CUP, Junts per Sentmenat i PSC

 1. Expedient 1786/2019. Reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 6. Es presenta l’Informe de despeses de 14.068,57€, les existències del crèdit pressupostat i l’òrgan competent aprovant de la Certificació 3, relatiu a la partida Millora de l’estanqueïtat i reparació dels desperfectes ocasionats per humitats al camp de futbol municipal.

Vots a Favor: ACS, ERC, CUP, Junts per Sentmenat i PSC

 1. Expedient 1987/2019. Reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 7 relatius al pagament de proveïdors. Es presenta l’Informe de despeses, les existències del crèdit pressupostat i l’òrgan competent aprovant.

Vots a Favor: ACS, ERC, CUP, Junts per Sentmenat i PSC

 1. Expedient 2055/2018. Ratificació del decret d’alcaldia 2019-0952 relatiu a l’actualització de les persones que formen la Comissió Tècnica Municipal del Patrimoni i el seu organigrama.

Vots a Favor: ACS, ERC, CUP, Junts per Sentmenat i PSC

 1. Expedient 2051/2019. Modificació ordenances fiscals 2020. Aprovació i exposició pública de les següents modificacions:
 • 1. Impost sobre Béns Immobles.
 • 2. Impost sobre Activitats Econòmiques.
 • 3. Impost sobre els Vehicles de Tracció Mecànica.
 • 4. Impost sobre Increment de Valor de Terreny de Naturalesa Urbana.
 • 6. Taxa per Serveis Generals.
 • 7. Taxa per Serveis Urbanístics i per Llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèries d’urbanisme.
 • 13. Taxa per l’Ocupació i Aprofitament de la Via Pública.
 • 14. Preus Públics per la prestació dels serveis de l’Escola Bressol Municipal.
 • 15. Taxa per la utilització dels serveis i instal·lacions municipals.
 • 23. Taxa per la prestació del Servei de Gestió de Residus Municipals.

Vots a Favor: ACS, ERC i CUP

Abstencions: Junts per Sentmenat

Vots en Contra: PSC

Darrera actualització: 20.11.2019 | 18:17