Oberta la contractació de 3 joves en situació d'atur

Divendres, 13 de gener de 2023 a les 00:00

L’ajuntament de Sentmenat contractarà de 3 joves en situació d’atur en el marc del Programa de primera experiència professional en les administracions públiques del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.

Les persones que siguin contractades hauran de ser desocupades inscrites com a demandants d'ocupació en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, joves més grans de 16 i menors de 30 anys.
A més, hauran de complir els requisits per a formalitzar un contracte per a l'obtenció de la pràctica professional. Són destinataris els joves amb:
• un títol universitari o un títol de grau mitjà o superior, especialista, màster professional o certificat del sistema de formació professional, obtingut dins dels tres anys, o dels cinc anys si es concerta amb una persona amb discapacitat, següents a la terminació dels corresponents estudis.
Els llocs de treball són:
    •    Encarregat de la gestió de residus
    •    Enginyer de medi ambient
    •    Periodista

La durada del contracte serà de 12 mesos.
 
Procediment de selecció.
El Servei d’ocupació de Catalunya facilitarà a l’ajuntament una llista amb persones candidates que compleixen els requisits per a cada lloc de treball amb les quals es realitzarà el procés de selecció.
En tot cas, les persones interessades poden contactar amb el Servei Local d’Ocupació de l’ajuntament de Sentmenat per informar-se i si correspon es proposarà la seva inclusió com a candidates en el cas que no estiguin inscrites a l’oferta.

DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES DE CADA UNA DE LES PLACES

Periodista
El lloc de treball a ocupar serà el de tècnic de comunicació en mitjans digitals. Aquest lloc no  existeix com a plaça de naturalesa estructural de l’ajuntament de Sentmenat. La seves tasques es duran a terme en base a 3 àmbits principals:
1.- Suport a la realització d’accions de comunicació a través de mitjans digitals.
2.- Recollida i edició de material fotogràfic i audiovisual dels punts d’interès de Sentmenat per a la realització d’un arxiu documental.
3.- Registre fotogràfic i audiovisual dels esdeveniments públics d’interès general que es realitzen a la vila per a la seva publicació als mitjans de comunicació.
Així mateix, el programa permetrà al/la jove conèixer el funcionament general del servei de comunicació de l’ajuntament, participant en les tasques següents:
- Elaboració de notícies a partir del recull d’informacions d’interès que es generen als diferents serveis municipals així com les que es porten a terme per iniciativa d’entitats locals.
- Preparar els continguts per l’edició de notícies i vídeos de les diferents activitats del municipi.
- Revisar i actualitzar els continguts informatius del web municipal i fer difusions a les xarxes socials.
No hi ha una estructura de personal municipal que dugui a terme aquestes activitats.
Es tracta d’un programa de pràctiques molt adient per a titulats en les especialitats relacionades amb la comunicació audiovisual. Les titulacions vinculades són:
Diplomatura, llicenciatura o grau:
- Arts digitals.
- Comunicació i periodisme audiovisual.
- Disseny i creació digital.
- Publicitat i Relacions Públiques

Encarregat de residus municipals
Característiques de les activitats: Dependència orgànica i funcional de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament de Sentmenat sota la supervisió tècnic superior de gestió de residus
Les funcions a realitzar són les següents:
• Suport en la supervisió del funcionament, i seguiment i resolució de les incidències, del servei de recollida de residus amb modalitat “porta a porta”.
• Suport en la supervisió del funcionament, i seguiment i resolució de les incidències, del servei municipal de la deixalleria.
• Suport en la supervisió del funcionament, i seguiment i resolució de les incidències, de la instal·lació municipal i del servei de la deixalleria.
• Suport per coordinar i supervisar, conjuntament amb el tècnic, els horaris, les tasques, les rutes i en general la planificació del personal i la maquinària destinada a les brigades municipals.
• Gestionar les incidències i la reparació de les possibles avaries dels vehicles de la neteja viària, i supervisar les incidències i reparacions dels vehicles de la deixalleria, de comú acord amb el tècnic.
• Complir amb les obligacions en matèria de protecció de dades de caràcter general que marca la corporació, d’acord amb la normativa vigent en matèria de LOPD.
• Altres tasques assignades pel jeràrquic superior
• I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïts.
• Utilització d’eines manuals i mecàniques requerides habitualment per realitzar les tasques assignades, tenint cura de la utilització correcta del material . Podran conduir vehicles de la brigada per els
desplaçaments i transport dels materials.

Enginyer de Medi Ambient
Característiques de les activitats: Dependència orgànica i funcional de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament de Sentmenat sota la supervisió del tècnic de l’Àrea de Territori designat a l’efecte.
Les funcions a realitzar són les següents:
• Assistirà tècnicament al responsable del control i supervisió dels serveis de gestió de residus; proposa dissenys, valora implementacions i avalua projectes propis del seu àmbit de competència, alhora que
assisteix en el control de la maquinària i dels quadrants de treball dels operaris.
• Es podrà coordinar amb altres entitats tant públiques com privades per a la realització del projecte en qüestió
• Podrà supervisar i realitzar el seguiment de contractes i serveis d’empreses externes dins del seu àmbit de competència, així com dels serveis interns municipals.
• Podrà dur a terme inspeccions i comprovacions dins del seu àmbit de competència.
• Podrà elaborar informes, memòries, estadístiques i altres documents.
• Realitzarà visites a usuaris.
• Podrà atendre i informar al públic.
• Assistirà al responsable del contracte en la presa de decisions, prenen part en comissions, taules sectorials i altres activitats i organismes vinculats al seu àmbit de competència
• Supervisar l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la realització correcta de la prestació pactada, dins de l’àmbit de facultats que aquells li atribueixin
• Coordinar i designar tasques del personal al seu càrrec.
• Aquelles altres tasques de caràcter similar que li siguin assignades pels seus superior
 

Darrera actualització: 18.01.2023 | 16:38

Imatges