Nova convocatòria de subvencions al sector empresarial afectat per la COVID-19

Dimecres, 20 d'octubre de 2021 a les 14:00

L'Ajuntament de Sentmenat destinarà 45.500 euros al nou programa de subvencions per a les petites empreses i els autònoms dels sectors més afectats per la crisi provocada per la pandèmia, així com subvencions per ajudar a la contractació de persones en atur inscrites a la borsa de treball i emprenedors...

La regidoria de Promoció Econòmica segueix treballant per pal·liar els efectes socioeconòmics de la COVID-19 i per la reactivació econòmica del municipi. Així doncs, l’objecte d’aquesta convocatòria és regular l’activació de diferents línies d’ajuts a través de l’atorgament de subvencions per promoure l’activitat econòmica i l’ocupació. 

Amb la finalitat d’afavorir la contractació de treballadors en situació d’atur i la reactivació econòmica de Sentmenat, es determinen 3 línies específiques d’ajuts:

Línia 1.- Subvenció a les empreses dels sectors de restauració, cultura, esport, oci i d’altres afectades especialment per la pandèmica causada per la Covid-19. Es concedirà una quantia fixa de 1.000 € a les persones físiques o jurídiques beneficiàries d’aquest ajut.

Línia 2.- Ajuts per a la recuperació de llocs de treball. Es subvenciona a les empreses que contractin persones en situació d’atur inscrites al servei local d’ocupació. 1.000 € per un contracte per temps indefinit o un de superior a 6 mesos a jornada completa i 500 € per un contracte superior a 3 mesos a jornada completa.

Línia 3.- Subvenció per a la generació de nova activitat econòmica. L’ajut és de 2.000 € per l’inici de noves activitats econòmiques o per l’obertura de locals comercials vuits.

L'import destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 45.500,00 € amb càrrec al pressupost municipal per a l'any 2021. Els fons es distribuiran entre les 3 línies d’ajut en funció de les sol·licitud rebudes. Aquest import es podrà ampliar, si escau, mitjançant una resolució d’alcaldia. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà als 30 dies naturals posteriors a la data d’inici. 

Podran obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions regulades per aquesta convocatòria els professionals autònoms i les empreses que reuneixin les condicions següents: 

 • Ser una microempresa o bé treballador autònom. D’acord amb les categories establertes a l’annex I del reglament (UE) n. 651/2014 de la comissió europea, s’estableix un límit de 10 treballadors i un volum de negoci inferior a 2 milions €. 
 • Disposar d’un establiment o centre de treball ubicat en el terme municipal de Sentmenat. 
 • No tenir deutes de naturalesa tributària amb l’Ajuntament de Sentmenat. 
 • Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social
 • Disposar de llicència d’activitat vigent.  
 • No trobar-se en cap dels supòsits que impedeixen tenir la consideració de beneficiari de conformitat amb l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i d’acord amb les disposicions de l’ordenança general de subvencions de l’ajuntament de Sentmenat. 
 • Queden excloses les empreses, associacions o qualsevol entitats econòmica que sigui beneficiaria de qualsevol concessió administrativa o ajut econòmic de l’Ajuntament de Sentmenat. 


Disposicions específiques per a cada línia d’ajuts: 

Línia 1: Subvenció a les activitats del sector de la restauració i les empreses dels sectors de la cultura, l’esport, l’oci i d’altres afectades especialment per la pandèmica causada per la Covid-19.

Podran obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions regulades per aquesta línia els professionals autònoms i les microempreses que reuneixin les condicions següents: 

 • Les persones físiques o jurídiques titulars d’una de les activitats empresarials classificades en els sectors definits per aquesta línia. 
 • Treballadors autònoms i microempreses fins a 10 treballadors d’altres sectors que hagin reduït el 75% de la seva facturació com a conseqüència de la suspensió de l’activitat en els mesos que ha estat vigent l’estat d’alarma, en comparació amb els mateixos mesos de l’any anterior. 
 • Haver suspès l’exercici de l’activitat com a mesura derivada de l’aplicació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. 


Línia 2: Ajuts a la recuperació de llocs de treball.

Per aquesta línia d’ajuts s’estableixen les condicions següents: 

 • Podran obtenir la condició de beneficiàries les persones físiques o jurídiques titulars d’empreses que havent presentat una oferta de treball al Servei local d’ocupació de l’ajuntament de Sentmenat durant l’any 2021, hagin contractat un treballador o treballadora en situació d’atur d’entre els candidats derivats pel servei. 
 • Queden excloses les empreses de treball temporal. 
 • Els beneficiaris no han d’haver estat sancionats durant els últims 3 anys per infracció greu o molt greu en matèria laboral. 
 • L’acomiadament improcedent del treballador contractat amb objecte de la subvenció implicarà la revocació de l’ajut atorgat. 


Línia 3: Subvenció per a la generació de nova activitat econòmica.

Podran optar als ajuts d’aquesta línia aquelles iniciatives que esdevinguin en la creació d’una nova activitats econòmica amb seu autoritzada a Sentmenat en les condicions següents: 

 • Les persones físiques donades d’alta en règim de treballadors/es autònoms/es. 
 • Les persones jurídiques que responguin a alguna de les formes societàries vigents.
 • Es considera que poden ser objecte d’ajut i subvenció les activitats iniciades a partir del dia 9 de maig, data de finalització de l’estat d’alarma. 
 • Disposar d’un pla d’empresa que mostri la viabilitat del projecte. 

 

Les sol·licituds es presentaran a través de la seu electrònica de l'Ajuntament. El termini comença el dia 20 d’octubre i acaba el 18 de novembre. Per a l’atorgament es tindrà en compte l’ordre d’entrada.

Darrera actualització: 21.10.2021 | 14:02