L’Ajuntament de Sentmenat convoca una plaça de tècnic/a auxiliar d’informàtica i una borsa de treball per a substitucions

Dimecres, 27 de gener de 2021 a les 00:00

La Regidoria de les TIC ha presentat una nova plaça mitjançant concurs-oposició per reforçar l’àrea d’informàtica a l’Ajuntament i el seu procés de digitalització. La plaça vacant requereix estar en possessió d’un cicle formatiu de grau mig o d’estudis superiors reglats en informàtica i comunicacions i la vigència de la borsa de treball serà de dos anys.

L’Ajuntament ha presentat aquesta setmana una plaça com a tècnic/a auxiliar del grup C, subgrup C1, nivell de destí 17, mitjançant el procediment de concurs-oposició amb règim funcionari/ària interí/ina fins a la seva cobertura definitiva. A més a més,  es constituirà una borsa per a substitucions transitòries de titulars, per a l’execució de programes de caràcter temporal o per excés o acumulació de tasques per un termini màxim de 6 mesos.

Les tasques a realitzar seran:

 • Assessorar, informar i valorar les necessitats dels usuaris/àries de la Corporació.

 • Atendre i tramitar les incidències i consultes realitzades pel personal de la Corporació en relació a la instal·lació de programes.

 • Configuració de PC’s, impressores i correu electrònic. 

 • Prestar assistència directa als usuaris que requereixin el seu suport per realitzar tasques de reparació, manteniment o d’altres consultes. 

 • Vetllar pel manteniment de les aplicacions i suports informàtics utilitzats per la Corporació. 

 • Gestionar les aplicacions informàtiques d’acord amb les indicacions rebudes pel responsable immediat, el Tècnic Superior d’Informàtica. 

 • Col·laborar amb el disseny i desenvolupament de programes i aplicacions informàtiques per l’activitat de la Corporació d’acord amb les necessitats, recursos, requisits, normes i estàndards corporatius. 

 • Identificar i comprovar l’estat dels equipaments informàtics per a la seva reparació o necessitat de nova adquisició. 

 • Cooperar en el disseny de programes i fitxers interns i en la creació de bases de dades i sistemes operatius necessaris per al desenvolupament d’aplicacions corporatives. 

 • Realitzar la implantació de determinades mesures de seguretat i proves informàtiques, tals com per exemple, la realització diària de les còpies de seguretat.

 • Revisar i vetllar pel correcte funcionament dels programes informàtics adquirits per la Corporació. 

 • Col·laborar en el procés de disseny i execució de projectes vinculats als sistemes d’informació i comunicació. 

 • Gestionar i vetllar pel manteniment de la convergència de veu i dades sobre IP. Telefonia IP. Comunicacions unificades, elements del sistema, contingència.

 • Configurar i posar en marxa equips client, impressores i terminals mòbils. 

 • Elaborar documentació administrativa i tramitar expedients relacionats amb el servei.

 • Qualsevol altra que se li encomani en el funcionament del servei. 

 

Els requisits que han de complir les persones aspirants són els següents:

 • a) Haver complert 16 anys i no excedir, en el seu cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa. 

 • b) Tenir la nacionalitat espanyola o la nacionalitat d’altres estats membres de la Unió Europea, també descendents (menors de 21 anys o majors que visquessin al seu càrrec), cònjuge (no separats de dret) i descendents del cònjuge (menors de 21 anys o majors que visquin al seu càrrec). O tenir la nacionalitat d’estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors (Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa). 

 • c) Estar en possessió del títol de Cicle Formatiu de Grau Mig o formació reglada superior de la família professional d’Informàtica i comunicacions o equivalent, segons estableixen les Directives comunitàries. 

 • d) Tenir capacitat funcional per a l’exercici de les funcions. 

 • e) No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de l’Administració Pública, ni trobar -se inhabilitat/ada per a l’exercici de funcions públiques. 

 • f) Acreditar coneixements de suficiència de la llengua catalana (nivell C1) o superació de prova de nivell. 


 

Més informació clicant aquí per tenir accés a les bases reguladores de la convocatòria.

 

Darrera actualització: 27.01.2021 | 12:46