L'Ajuntament de Sentmenat convoca una comissió de serveis d'enginyer/a tècnic/a

Dimarts, 4 de maig de 2021 a les 00:00

La plaça tècnica forma part de la regidoria de territori i urbanisme i ha estat convocada amb caràcter urgent. L'enginyer/a donarà suport a les tasques d'elaboració d'informes tècnics, visites d'inspecció i seguiment, supervisió de llicències d'obres o l'assessorament i consulta de projectes d'urbanisme vigents, entre d'altres.

L'objecte de la convocatòria és cobrir per mobilitat funcionarial el lloc de treball d'Enginyer/a tècnic/a del departament d'Habitatge i Urbanisme vacant temporalment a la plantilla de funcionaris, amb caràcter urgent i inajornable.

La durada de la comissió de serveis serà d'un any, sense perjudici que es pugui prorrogar d'acord amb la normativa vigent. Les persones interessades a presentar-se a la seva convocatòria caldrà que reuneixin els títols i permisos previstos per al personal funcionari de carrera amb plaça definitiva del subgrup A2 Enginyer/a Tècnic/a. Els participants han de trobar-se en situació de servei actiu en la mateixa categoria del lloc que es convoca.

Les persones interessades caldrà que presentin la seva sol·licitud per prendre part en la convocatòria en el termini de 20 hàbils a comptar des de l'endemà de la data de publicació al DOGC i s'adreçaran a l'Alcalde. Es presentarà preferentment per via telemàtica, però també es podrà presentar i formalitzar a través d'un dels canals següents, al registre general de l'Ajuntament (Plaça de la Vila, 1) o per qualsevol dels altres mitjans que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la documentació següents:

- Fotocòpia del DNI

- Currículum vitae

- Certificat de català nivell C1, equivalent o superior

Les persones interessades han de disposar dels originals dels certificats acreditatius de la formació i de l'experiència professional esmentades en el currículum i els han de presentar en cas que els siguin requerits.

Expirat el termini de presentació de sol·licituds d'admissió en les proves de selecció, aprovar la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos i publicar la relació a la seu electrònica d'aquest Ajuntament, atorgant als aspirants exclosos un termini de 10 dies hàbils a partir de la publicació de l'anunci, per formular reclamacions o esmenar els defectes que hagin motivat la seva exclusió.

 

CLICA AQUÍ PER MÉS INFORMACIÓ. 

 

Darrera actualització: 04.05.2021 | 14:22