L'Ajuntament de Sentmenat anuncia l'aprovació d'un programa de subvencions per al sector comercial i de serveis del municipi afectat per la COVID-19

Dijous, 6 d'agost de 2020 a les 00:00

A l'últim Ple, de 30 de juliol, es van presentar i aprovar les bases específiques per la concessió de subvencions al sector comercial dels petits comerços sentmenatencs per a fer front als impactes econòmics causats per la crisi sanitària de la COVID-19.
 

Davant l'impacte econòmic causat per les aturades i les restriccions sobre els establiments comercials considerats no essencials durant la pandèmia per la COVID-19, l'Ajuntament de Sentmenat ha presentat un programa de subvencions de concurrència competitiva amb la voluntat d'ajudar als comerços amb menys recursos a recuperar la seva activitat i mantenir els llocs de treballs que d'ells depenen.
L'ajuntament posarà a disposició del programa de subvencions 60.000€ del pressupost municipal. Davant del supòsit que no s'esgoti el pressupost destinat a les subvencions del programa, es realitzarà una pròrroga de la convocatòria fins al seu esgotament.

Requisits dels beneficiaris/àries i forma d'acreditar-los

Podran ser beneficiaris/àries d'aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que hagin de realitzar l'activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:

a) Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que compleixin els requisits que tot seguit es detallen:
Seu social o domicili en el municipi de Sentmenat.
• Microempreses, establiments comercials o de serveis de 10 o menys treballadors.
Facturació inferior a 300.000 euros durant l'exercici anual 2019 o abans de l'entrada en vigor d'aquesta convocatòria i de les mesures decretades per a contenir la pandèmia del COVID-19.

b) Les persones físiques que compleixin els requisits que tot seguit es detallen:
Seu social o domicili en el municipi de Sentmenat.
• Treballadors autònoms amb 10 o menys treballadors.
Facturació inferior a 300.000 euros durant l'exercici anual 2019 o abans de l'entrada en vigor d'aquesta convocatòria i de les mesures decretades per a contenir la pandèmia de la COVID-19.Termini i format de la presentació de les sol·licituds
El programa ha estat aprovat i està obert públicament a al·legacions des de la seva publicació al BOP. El formulari de sol·licituds es presentarà via els canals oficials de l'Ajuntament de Sentmenat a partir de setembre.
Les sol·licituds es podran presentar per escrit mitjançant el model normalitzat que es podrà trobar a aquest enllaç una vegada publicat i s'entregarà al Registre de l'Ajuntament signat per l'interessat/da o pel representant legal de l'entitat.


Documentació a aportar per part dels sol·licitants
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:

1.- Persones jurídiques
1) Fotocòpia del DNI del/de la representant legal.
2) Escriptura de constitució o Estatuts.
3) Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l'entitat que acrediti la representació legal del/de la sol·licitant.
4) Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l'entitat peticionària.
5) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària d'acord amb el model normalitzat.
6) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l'atorgament de la subvenció, d'acord amb el model normalitzat.
7) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que s'obtinguin en el futur, d'acord amb el model normalitzat
8) Memòria descriptiva de les actuacions realitzades segons l'objecte de la subvenció amb la relació de despeses pertinent, d'acord amb el model normalitzat
9) Certificacions d'estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
10) Declaració responsable relativa a les retribucions anuals dels òrgans de direcció o administració, si són beneficiàries d'una subvenció d'import superior als 10.000€.

2.- Persones físiques
1) Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal.
2) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària d'acord amb el model normalitzat.
3) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l'atorgament de la subvenció, d'acord amb el model normalitzat.
4) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que s'obtinguin en el futur, d'acord amb el model normalitzat.
5) Memòria descriptiva de les actuacions realitzades segons l'objecte de la subvenció amb la relació de despeses pertinent, d'acord amb el model normalitzat.
6) Certificacions d'estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social

L'esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, anirà degudament signada pel sol·licitant i serà original o còpia degudament autenticada.

Criteris objectius d'atorgament de la subvenció
Les subvencions s'atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop aplicats els criteris objectius determinats a la present base, quantitat de l'ajut que s'establirà segons un barem que tindrà en consideració el percentatge de disminució en la facturació i el nombre de treballadors de l'empresa, calculant la reducció d'ingressos a partir de la facturació efectuada durant els mesos d'abril de 2019 i 2020, o la mitjana de facturació dels últims 6 mesos si el comerç o servei es va constituir amb posterioritat a aquella data.
La quantia de la subvenció variarà segons la puntuació de cada comerç i serà amb un màxim de subvenció de 500€ i un mínim de 250€ per comerç.

Darrera actualització: 06.08.2020 | 12:57