Entra en vigor l'Ordenança de l'ús de l'aigua en situació de sequera

Dilluns, 22 d'abril de 2024 a les 00:00

Entra en vigor l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament i als usos de l'aigua en situació de sequera. 

Aquesta ordenança té per objecte la regulació dels usos de l'aigua en l'àmbit municipal, per tal de garantir el servei públic d'abastament i distribució d'aigua potable de competència municipal i fomentar l'estalvi en el consum d'aigua en situació de sequera. La nova normativa s'aplica durant els períodes de sequera declarats per l'Agència Catalana de l'Aigua i restaran en suspens totes aquelles prescripcions contemplades en altres ordenances, reglaments de servei o clàusules contractuals del subministrament d'aigua que s'oposin a l'establert en aquesta ordenança.

L'Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada el dia 25 de gener de 2024, va aprovar inicialment l'ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera, havent-se publicat en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona de data 22 de febrer de 2024 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 9106 de data 21 de febrer de 2024 i no havent-s'hi presentat cap reclamació durant el termini d'exposició pública de trenta dies, ha esdevingut definitivament aprovada i publicada al BOPB el dia 22 d'abril de 2024.

L'ordenança estableix sancions lleus, greus i molt greus amb l'objectiu de protegir el medi, de garantir l'ús racional de l'aigua, de garantir la prestació del servei de subministrament d'aigua a la població i de dotar a l'Ajuntament de les mesures necessàries per fomentar l'estalvi en els consums d'aigua i regular els usos de l'aigua en el municipi en situació de sequera.

Darrera actualització: 22.04.2024 | 09:01