El primer ple d’aquest mandat configura la nova organització municipal de l’Ajuntament de Sentmenat

Dimarts, 16 de juliol de 2019 a les 00:00

S’han aprovat aspectes com la composició i periodicitat de les comissions informatives i les retribucions dels càrrecs electes

El Ple extraordinari celebrat el passat dijous 4 de juliol a Sentmenat, el primer celebrat després de la constitució del nou Ajuntament per al mandat 2019-2023, va donar compte del decret d’alcaldia de nomenaments de Tinents d’Alcalde i delegacions efectuades, del funcionament de la Junta de Govern Local, de la proposta d’organització, funcionament i règim de sessions dels òrgans col·legiats; i, de la retribució i assignacions dels membres de la corporació i dels representants de l’Ajuntament en organismes que l’Ajuntament en forma part.

Un dels punts de l’ordre del dia va ser l’aprovació de la modificació del Reglament Orgànic Municipal, per adaptar-hi les noves comissions informatives i especificar altres aspectes relacionats amb les sessions plenàries. Consulteu AQUÍ el funcionament del Ple, la Comissió Informativa i Grups Polítics.

Pel que fa a la composició de la Junta de Govern local, estarà presidida per l'Alcalde i conformada per les quatre tinences d'alcaldia. La Junta de Govern tindrà delegades competències en matèria de planificació, economia i hisenda, en matèria processal i sancionadora. La relació detallada de competències delegades a la Junta de Govern es pot consultar clicant AQUÍ.

Quant al CARTIPÀS MUNICIPAL, aquest queda configurat de la següent manera:

•           Primer Tinent d’alcalde de Seguretat Ciutadana i prevenció, Urbanisme i Nuclis Urbans, Infraestructures i Via Pública i Joventut: Sr. Jordi Mercadé Soler.

•           Segona Tinent d’alcalde de Festes, Participació Ciutadana, Patrimoni i Arxiu Històric i Benestar Animal: Sra. Queralt Casoliva Rocabruna.

•           Tercera Tinent d’alcalde de Medi Ambient i Sostenibilitat (Residus Urbans, Neteja Viària i Deixalleria), Medi Natural, Promoció Econòmica, Comerç, Fires i Mercats, Empresa i Ocupació, Mobilitat i Consum: Sra. Brigitte Navarrete Moya

•           Quart Tinent d’alcalde de Comunicació, Cultura, Educació, Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) i Transparència: Sr. Jaume Carbonell Fidalgo

•           Regidoria d’Hisenda, Recursos Humans i Obres i Activitats : Sr. José Manuel Vilchez Rendon.

•           Regidoria de Salut i Solidaritat, Serveis Socials i Gent Gran, Feminisme, Cooperació i Civisme: Sra. Bibiana Pichardo Rojas.

 

L'apartat del règim de dedicacions i retribucions queda conformat de la següent manera:

Càrrecs amb dedicació exclusiva: Alcalde, 41.885,86 euros bruts anuals.

Règim d’indemnitzacions a regidors/es sense dedicació:

- Per assistència a les sessions de Ple: 230 euros/sessió.

- Per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local: 230 euros/sessió.


- Per assistència a les sessions de la Com. Informativa, Com. Esp. de Comptes i Junta de Portaveus: 125 euros/sessió.

A continuació podeu consultar el QUADRE DE RETIBUCIONS.

En la mateixa sessió organitzativa es van nomenar als representants de la Corporació en altres organismes en els quals ha d’estar representat l’Ajuntament. Consulteu AQUÍ totes les representacions.

 

 

Darrera actualització: 16.07.2019 | 13:42