El consistori aprova el pressupost municipal per a l’exercici 2021

Divendres, 18 de desembre de 2020 a les 18:00

Celebrant el darrer ple de l'any de manera extraordinària, l'equip de govern va aprovar el pressupost per l'any 2021 de l'Ajuntament de Sentmenat amb els vots favorables de l’ACS, ERC, CUP i la regidora no adscrita Bibiana Pichardo i l'abstenció del PSC i JxS. Amb un import total de 9.674.966,60 euros, el consistori ha presentat uns pressupostos flexibles i de caire social per seguir fent front a l'inestabilitat i la incertesa causada per la pandèmia i a donar suport als sectors més afectats per la crisi.

L'any 2020 ha estat marcat per la pandèmia de la COVID-19 i els seus efectes imprevistos, augmentant la despesa en programes com el foment a l'ocupació i l'assistència social, i disminuint en altres com els de festes populars. Per això es presenta un pressupost equilibrat que intenta donar resposta econòmica a les necessitats actuals del municipi i els sectors més afectats per la crisi.

En el pressupost per al 2021, s'han tingut present totes aquestes variables, ja que és previsible, que els primers trimestres de l'exercici 2021 continuï la tònica del final de l'exercici 2020. Per la qual cosa ha imperat la prudència en quant a la previsió d'ingressos i s'han reforçat els programes de despesa que han suportat una major tensió durant l'exercici 2020.

Per tot això es presenta un pressupost equilibrat per un import total de 9.674.966,60 euros. És un pressupost que intenta donar resposta econòmica a les necessitats actuals del municipi, potenciant els programes més afectats per la crisi, sense abandonar els serveis i actuacions que es realitzen de forma anual.

De l'anàlisi de les dades del projecte de Pressupost per l'exercici 2021 es pot veure que hi ha una disminució respecte al Pressupost inicial de l'exercici 2020. La causa d'aquesta disminució és deguda a la previsió de la baixada dels ingressos, que es veurà compensada amb la disposició del romanent de tresoreria autoritzada per l'acord del Consell de Ministres pel qual se suspèn l'aplicació de les regles fiscals per finançar les inversions que es pretenen realitzar durant el 2021.

Pressupost d’ingressos 2021

L’estat d’ingressos recull els drets que es preveuen liquidar durant l’exercici 2021.

Capítol I. Impostos directes

Aquest capítol que recull els impostos de béns immobles, l’impost de vehicles de tracció mecànica, l’impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana i l’impost d’activitats econòmiques.

S’ha previst una disminució del 1,69% respecte a les previsions inicials de l’any 2020 degut a a previsió a la baixa principalment de l’impost sobre l’increment dels terrenys de naturalesa urbana (PLUSVÀLUA).

Capítol II. Impostos indirectes

Aquest capítol està conformat per l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, que experimenta un increment del 53.85% sobre l’exercici anterior. Aquest es deu principalment a la reorganització del departament de territori, que ha permès donar sortida a part del retard acumulat en les llicències d’obres.

Capítol III. Taxes i altres preus públics

Aquest capítol recull les taxes i preus públics de l’Ajuntament, el qual s’ha ajustat a la baixa, ja que la situació de crisi sanitària ha afectat profundament a aquest capítol.

Capítol IV. Transferències corrents

Aquest capítol recull les transferències corrents procedents d’altres administracions i s’ha ajustat a l’alça degut a que es preveuen nous ingressos motivats per les línies d’ajuda que han posat les entitats supramunicipals per fer front a la situació de pandèmia actual. 

Capítol V.  Ingressos patrimonials

Per l’exercici 2021 s’augmenten les previsions respecte a l’exercici anterior un 7,58%. Aquesta variació ve motivada per els cànons que es preveuen liquidar en l’exercici 2021,

en concret, la concessió de l’abastament d’aigua potable, en l’actualitat estan pendents de liquidació els exercicis 2016 i 2017, que es liquidaran en 2020, preveient-se que en 2021 es liquidaran els exercicis 2018 i 2019.

Capítol VI. Alineació d’inversions reals

Inicialment no es preveu cap ingrés per aquest concepte.

Capítol VII. Transferències de capital

Els capítol 7, que recull les transferències rebudes per l’ajuntament destinades a inversions, passa d’una previsió inicial de zero en 2020, a unes previsions inicials de 2021 de 325.126,60 euros, la qual cosa suposa un total de 3,4% sobre el total de pressupost d’ingressos.

Aquest increment ve motivat per dos grans programes d’inversions finançats per la Diputació de Barcelona a través del Programa General d’Inversions 2020-2023 i el programa de Millora de Camins Municipals 2020-2021.

Capítol IX. Passius financers

El ingressos derivats d’operacions de crèdit es redueixen un 91,96% respecte a l’exercici anterior. Aquesta reducció es deu principalment a l’augment de les transferències de capital destinades a inversió (capítol 7) i a la suspensió de les regles fiscals, que permetran incorporar, via modificació de crèdit, inversions a finançar amb romanent de tresoreria.

 

Pressupost de despeses 2021

L'estat de despesa recull els crèdits necessaris per atendre les obligacions de l'entitat. Aquests crèdits tenen caràcter limitatiu, de tal forma que l'acció de govern es veu limitada pel pressupost de despeses, en el sentit que no poden contraure's obligacions per import superior als crèdits previstos.

Capítol I. Despeses de personal

El capítol 1 recull les retribucions del personal. Aquest capítol augmenta un 1,14%. Per a la variació normal que experimenten les retribucions i per potenciar els plans d'ocupació, que s'ha previst que l'Ajuntament destini 50.000,00 euros a plans d'ocupació, amb la finalitat de fomentar l'ocupació en l'àmbit local.

Capítol II. Béns corrents i serveis

Aquest capítol, recull les despeses destinades a la prestació de serveis públics. Respecte al 2020 experimenta un ajust a la baixa del 0,95%.

Capítol III. Interessos de les operacions de crèdit

Disminueixen un 4,17% respecte al pressupost de 2020, ja que durant l'exercici 2020 i el 2021 s'amortitzen diverses operacions de crèdit, la qual cosa unida a evitar contraure nous préstecs per inversions "corrents", permetrà reduir encara més aquesta xifra.

Capítol IV. Transferències corrents

El capítol 4, que recull les subvencions atorgades per l'Ajuntament, ha estat incrementat un 17,45% respecte a l'exercici anterior. El principal motiu és el reforç necessari que es fa per mitigar l'impacte de la crisi sanitària, i que té el seu major reflex en els programes de Comerç i Serveis Socials

Capítol V. Fons de contingència

No se'n preveu.

Capítol VI. Inversions reals

El capítol 6, destinat a la realització d'inversions experimenta una disminució respecte a l'exercici anterior. La causa d'aquesta es la suspensió de les regles fiscals que permet a l'ajuntament finançar inversions fent ús del romanent de tresoreria.

Capítol VII. Transferències de capital

No es preveu

Capítol IX. Passius financers

L'import previst al Capítol 9 corresponen a les amortitzacions dels préstecs, es redueix un 10,33% a causa de l'amortització diversos préstecs.

 

Anàlisi del pressupost de despeses per àrees i programes

Àrea 1: Alcaldia

Organització, transparència i Bon Govern

Es congelen les retribucions tant d’alcaldia, com de les dietes per assistències o les aportacions efectuades als grups municipals. La partida, es redueix ja que al 2020 s’ha gastat menys del que s’havia previst.

Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Es preveu un increment del capítol 2, motivat per la contractació de noves línies de telèfon que substituiran a l’actual centraleta per tecnologia IP. També, amb voluntat de continuar millorant el servidor i els equips informàtics.

Serveis Generals - Secretaria

En general no experimenten variacions significatives els crèdits assignats a esta secció. La major part de la despesa es destina a despeses de personal. Altres despeses significatives son les despeses d’assegurances, publicacions en diaris oficials, bases de dades i material d’oficina en general i subvencions per a les associacions de veïns per així seguir fomentant l'associacionisme dins del municipi.

Seguretat ciutadania

Aquesta secció recull les despeses relacionades amb la Policia Local de Sentmenat, principalment per despeses de personal. També, despeses pel lloguer de vehicles, lloguer d’equips de sistemes de comunicació i la subvenció a Protecció Civil.

Àrea 2: Economia i Serveis Generals

Recursos Humans

Aquesta secció recull les despeses de personal del servei de Recursos Humans i despeses relacionades amb la gestió diària del mateix, com son uniformes i equips de treball, despeses provinents d’oposicions i proves selectives, etc. Les despeses es mantenen equilibrades en relació al pressupost passat.

Gestió econòmica

Les despeses corresponents al deute públic es redueixen respecte a l’exercici anterior. La resta de despeses es correspon en despeses de personal i despeses financeres, manteniment de comptes bancaris, tributs i despeses de recaptació de l’Organisme de Gestió Tributària.

Promoció Econòmica

En matèria de promoció econòmica destaca l’esforç que s’ha realitzat per augmentar les despeses destinades tant al foment de l’ocupació com ajudes al comerç, autònoms i petits empresaris del municipi a causa de la crisi sanitària.

Igualment, destaquen les subvencions nominatives a les Associacions d’Empresaris i Comerciants de Sentmenat, per fomentar les associacions interempresarials al municipi.

Àrea 3: Polítiques socials

Ensenyament, Famílies i Joventut

Aquesta secció recull les despeses de personal dels serveis tècnics, l’escola bressol i els serveis de consergeria destinats a instal·lacions educatives. Destacar que es preveu que durant l’exercici 2021 es destini personal al servei de consergeria de l’Escola Bressol.

En general les despeses en béns i serveis es mantenen sense grans variacions.

Cultures i Festes

Aquesta secció recull la promoció cultural, festes i el servei de biblioteques. En general s’ha intentat mantenir la despesa corrent en aquesta secció, si bé es previsible que per qüestions sanitàries es vegi limitat el desenvolupament normal de les activitats.

Tot i així es preveuen les subvencions per les diverses entitats culturals del poble com la Societat Coral, Associació Taller d’Art, Associació Grup d’Amics del Museu Arxiu, Associació Geganters i Grallers, Centro Cultural Casa de Andalucia, Associació de Sant Antoni Abat, Bastoneres de Sentmenat, els Diables Sentcremats i Associació d’Amics de la Ràdio de Sentmenat.

Pel que fa al servei de biblioteques, es mantenen els crèdits d’acord amb l’exercici anterior, que es destinen fonamentalment a cursos, conferències i tallers diversos.

Esports

Es mantenen els crèdits al manteniment de les instal·lacions esportives, neteja o tasques de conservació.

En matèria de promoció de l’esport, s’augmenta de forma extraordinària la subvenció a entitats esportives amb la finalitat de pal·liar les despeses que les diferents associacions esportives del municipi que han patit com a conseqüència de la crisi sanitària.

Benestar Social i Gent Gran

Aquest programa es reforça amb la finalitat de donar resposta a la crisis social i econòmica que ha provocat la crisi sanitària, s’ha detectat un repunt dels usuaris en els serveis del banc d’aliments i ajudes d’urgència social per la qual es procura reforçar aquest servei.

Sanitat i Serveis de Salut

Aquesta secció recull, per una banda la protecció de la salubritat pública, i per altra els serveis de salut.

La primera agrupa les despeses relatives a recollida d’animals, control de colònies, control de plagues, etc. A més, una despesa destacable al constitueixen el rentin dels aparells desfibril·ladors (DEAS).

El servei de salut, agrupa també les despeses relatives a activitats esportives dintre del programa Fem Salut. Igualment aquest programa recull despeses en material sanitari per a l’adquisició d’equips de protecció i material desinfectant per fer front a la crisi sanitària.

Àrea 4: Polítiques Territorials i Sostenibilitat

Serveis Generals - Edificis, Instal·lacions i vehicles municipals

Aquesta secció relativa a les despeses de manteniment i neteja d’edificis, conservació d’elements de transport i subministraments diversos es manté invariable.

Cal assenyalar que es preveu que durant l’exercici 2021 siguin objecte de licitació els contractes de manteniment d’edificis i neteja.

Urbanisme i Via Pública

En matèria d’urbanisme i via pública, a més de les despeses corresponents a personal, es preveu despeses en estudis i treballs tècnics amb la finalitat de redactar els projectes executius necessaris per realitzar inversions com la redacció del projecte de peatonalització del Casc Antic o les obres de millora a la rotonda de Can Sorts, entre d’altres.

Medi Ambient i Medi Natural

En aquesta secció es mantenen els crèdits destinats a millora de parcs i jardins i protecció del medi ambient. Les principals despeses associades son els treballs de poda, manteniment i obertura de franges de protecció, enjardinament, etc.

En matèria d’inversions en destaquen els crèdits destinats a la millora de camins  o la redacció del projecte de millora i recuperació de la Riera de Sentmenat. A més de la millora i manteniment de parcs infantils i zones d’esbarjo en general.

Destacar la inversió per equipar un parc de l’aigua a la Plaça 1 d’Octubre que serà finançat amb romanent de tresoreria.

Benestar comunitari

En matèria de neteja viària i enllumenat públic, es mantenen els crèdits de forma general. Destacar que es traslladen a subministrament d’energia elèctrica, crèdits que anteriorment es trobaven recollits en administració general, així com la inversió per crear illes tancades (zones d’emergència) per la recollida selectiva de residus.

En matèria de residus destacar que s’està treballant en la recollida de residus porta a porta.

Mobilitat

Es preveu cofinançar el projecte de mobilitat urbana amb la Diputació de Barcelona.

Durant l’exercici 2021 caldrà executar millores en matèria de mobilitat (com la parada de Bus de Can Vinyals) que a hora d’ara no han estat concertades, per la qual cosa es procedirà a ser finançat via modificació de crèdit.

Protecció i Gestió del Patrimoni

Dintre d’aquesta secció, es preveuen inversions per millorar l’entorn de la torre del Campanar de Sentmenat.

Darrera actualització: 18.12.2020 | 15:02