Convocatòria per una plaça d'agent de policia i constitució d'una borsa de treball

Dissabte, 23 de març de 2024 a les 00:00

L'Ajuntament de Sentmenat ha fet públiques les bases de la convocatòria per a l'accès, mitjancant Concurs d'Oposició lliure, d'una plaça d'agent de la policia local, i constitució d'una borsa de treball. 

Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procediment per a l’accés, pel sistema de concurs oposició lliure d’una plaça d'agent de la policia local, més les vacants que puguin produir-se fins a la data de finalització del procés, enquadrada en l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, escala bàsica, grup de titulació C-1, dotades amb les retribucions que corresponguin d'acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent. També és objecte d’aquesta convocatòria la creació d’una borsa de treball d’agents de la policia local com a personal funcionari interí, per a possibles vacants, suplències i substitucions de la policia local de l’Ajuntament de Sentmenat, o sempre que es requereixi disposar d’aquest personal per atendre necessitats urgents i inajornables. Les funcions a desenvolupar són les que els puguin ser encomanades d’acord amb la Llei 16/1991, de 19 de juliol, de les policies locals i, en el seu cas, en el reglament del cos aprovat per l’Ajuntament. 

Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els requisits següents:

 • Tenir ciutadania espanyola, d'acord amb la legislació vigent.
 • Estar en possessió del títol de batxillerat, tècnic o d’un altre superior. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent del Ministeri d’Educació.
 • Haver complert 18 anys i no superar l’edat màxima establerta per a la jubilació forçosa.
 • Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser encomanades, d’acord amb el que determinen la Llei 16/1991, de 10 de juliol, i les disposicions vigents.
 • No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l'aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
 • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
 • En el cas de l’accés a la categoria d’agents, tenir una alçada mínima d’1,55 per les dones i d’1,65 pels homes.
 • Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A-2 i B.
 • Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada.
 • Acreditar coneixements de llengua catalana de nivell C1 (nivell de suficiència de català) de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent.
 • Acreditar el pagament de la taxa per processos de selecció. 

Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s'han de presentar al Registre General de l'Ajuntament, dins el termini improrrogable de 20 dies hàbils, a comptar des del següent al de la publicació de la convocatòria al DOGC, i s'han d'adreçar al president de la Corporació.

També es podrà presentar presencialment sol·licitant cita prèvia al Registre General de l'Ajuntament de Sentmenat el corresponent formulari degudament emplenat i signat al Registre General de l’Ajuntament de Sentmenat (telèfon 937 153 030 o sentmenat@sentmenat.cat).

 

Darrera actualització: 23.03.2024 | 08:38