Consulta els acords del passat ple ordinari del 30 de juny

Divendres, 1 de juliol de 2022 a les 00:00

Ahir dijous, 30 de juny, el Ple va celebrar una nova sessió ordinària que pots recuperar en aquest enllaç

La sessió plenària del mes de juny es va celebrar ahir 30 de juny i va ser presidida pel primer Tinent d’Alcalde, el sr. Jaume Carbonell, en substitució de l’Alcalde, l’il·lustríssim sr. Marc Verneda, que per motius personals no va poder assistir al Ple.

Abans d’iniciar-se amb l’ordre del dia establert, el president va demanar a les persones presents al saló de plens un minut de silenci per les víctimes mortals en l’intent d’assalt de la tanca de Melilla produït el passat 24 de juny a mans de la policia espanyola i marroquina.

A continuació la regidora d’Igualtat, la sra. Bibiana Pichardo va llegir, amb l’assentiment de tots els grups municipals, la declaració institucional de la Diputació de Barcelona pel dia 28 de juny, dia per l’alliberament i orgull LGBTI

  1. PART RESOLUTIVA

001 Despatx d'ofici

Aprovació acta del Ple del mes de maig.

S’aprova amb els vots:

A favor (12): unanimitat.

002 Expedient 1755/2022. Modificació Ordenança Fiscal núm. 14 reguladora dels preus públics per la prestació dels serveis de l’escola bressol municipal

Es proposa al ple de la corporació l’aprovació dels següents acords: 

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 14 reguladora dels preus públics per la prestació dels serveis de l’escola bressol municipal, en els termes previstos a l’annex del present acord.

Segon.- Sotmetre aquest acord a exposició pública, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe, en els termes previstos a l’article 18 del Text Refós de la LIei d’Hisendes Locals, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

Tercer.- Publicar l’acord definitiu del text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província, la qual entrarà en vigor en el moment en que es publiqui la seua aprovació definitiva i regirà mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.

Quart.- Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de modificació d’Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s’hagin aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’art. 2.) del Decret 947/1994, de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de Governació i d’Economia i Finances.

S’aprova amb els vots:

A favor (12): unanimitat.

003 Expedient 3366/2021. Aprovar expedient de contractació dels serveis de neteja dels edificis municipals i iniciar licitació mitjançant procediment obert harmonitzat

Es proposa al ple de la corporació l’aprovació dels següents acords: 

Primer. Declarar la necessitat d’iniciar la licitació dels serveis de neteja dels edificis municipals, amb dos lots, i disposar l’obertura de l’expedient de licitació del contracte de referència mitjançant el procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada, per tal que aquest contracte sigui adjudicat a la proposta amb una millor relació qualitat-preu. 

Segon. Aprovar l’expedient per a la contractació, dels serveis de neteja dels edificis municipals amb una durada de 2 anys, amb subrogació de personal, i amb possibilitat de dues pròrrogues d’un any, fins a un màxim de 4 anys en total, mitjançant procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària, amb el pressupost base de licitació de: 690.671,36 €, IVA exclòs, i 835.712,34 € amb IVA, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 400-9200-22700 del Pressupost de l’Ajuntament. 

Lot 1 CEIP Can Sorts i Masia Can Sorts; i Escola Bressol Sentmenuts: 460.207,55 €, IVA inclòs 

Lot 2 Edificis municipals: 375.504,79 €, IVA inclòs, 

Tercer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que han de regir el contracte. 

Quart. Autoritzar, en concepte de pressupost de licitació del contracte de referència, la despesa màxima de 835.712,34 €, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 400-9200-22700. 

Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o realització se subordina al crèdit adequat i suficient que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals 

Cinquè. Publicar l’anunci de licitació al Diari Oficial de la Unió Europea i al Perfil del contractant de l’Ajuntament. Establir un període de 25 dies naturals per a la presentació de proposicions a comptar des de la data d’enviament de l’anunci de licitació a l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea.

S’aprova amb els vots:

A favor (5): ACS, CUP i Bibiana Pichardo.

Abstenció (7): PSC, JUNTS i Jordi Mercadé.

004 Expedient 1940/2022. Moció del grup municipal socialista sobre la prostitució

El Grup Socialista de l'Ajuntament de SENTMENAT presenta per a la seva aprovació pel Ple Municipal, els ACORDS següents: 

1. Instar el Govern d'Espanya a elaborar una Llei de Tràfic d'éssers humans amb fins d'explotació sexual que tingui com a objectiu l'abolició de la prostitució al nostre país. 

2. Impulsar en el marc de les competències autonòmiques/municipals mesures de sensibilització i formació sobre la vulneració de drets humans que suposa el tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual i en favor de l'abolició de la prostitució. 

3. Impulsar un pla integral contra la prostitució que inclogui intervencions a la via pública per a sancionar clients i proxenetes i impedir l’exercici efectiu de la prostitució. 

4. Donar suport a la proposició de Llei Orgànica per la qual es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal, per a prohibir el proxenetisme en totes les seves formes. 

5. Traslladar aquest compromís al Govern de la Generalitat, el Govern d’Espanya, el Parlament de Catalunya, el Congrés dels Diputats i el Senat, així com a les entitats municipalistes FMC i ACM, i a les entitats i associacions en defensa dels drets de les dones del nostre municipi.

S’aprova amb els vots:

A favor (9): PSC, JUNTS, Jose Manuel Vílchez (ACS), Bibiana Pichardo i Jordi Mercadé.

Abstenció (1): Brigitte Navarrete (ACS).

En contra (2): CUP.

005 Expedient 1939/2022. Moció del grup municipal socialista sobre transició energètica dels Centres Educatius

El Grup Socialista de l'Ajuntament de SENTMENAT presenta per a la seva aprovació pel Ple Municipal, els ACORDS següents:

1. Instar a la Generalitat a executar un programa que generalitzi les auditories energètiques a tots els centres educatius de Catalunya per tenir la informació sobre els consums, i proposi mesures d’estalvi i eficiència energètica, incloent-hi la capacitat fotovoltaica en sostre. 

2. Instar a la Generalitat a incloure en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya fins al 2030, una partida amb dotació pressupostària suficient per fer convocatòries d’ajuts pels ens locals amb l'objectiu de fer instal·lacions fotovoltaiques en els equipaments educatius. 

3. Instar a la Generalitat a dissenyar i executar un Pla d'Eficiència Energètica i d’Instal·lacions Fotovoltaiques per Autoconsum en tots els centres educatius de secundària, finançat parcialment amb els estalvis de la factura de consum energètic dels propis centres

Ens sembla bé el contingut de la Moció. Afegiria un punt 4 que sigui el de donar trasllat d’aquests acords al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i als Serveis Territorials d’Educació del Vallès Occidental.

S’aprova amb els vots:

A favor (12): unanimitat.

Despatx d’urgència

006 Expedient 2126/2022 Moció de condemna dels fets de Melilla i en defensa dels drets humans. 

No es vota la urgència de la moció i es deixa sobre la taula pel següent Ple, si escau.

  1. ACTIVITAT DE CONTROL

Els regidors de l’oposició decideixen no exercir l’activitat de control al govern en consideració amb la no assistència de l’Alcalde.

  1. PRECS I PREGUNTES

Alguns veïns i veïnes formulen preguntes als membres de la corporació sobre diferents temes d’interès local i general.
 

Darrera actualització: 01.07.2022 | 20:54