Consulta els acords del passat ple ordinari del 26 de maig

Dilluns, 30 de maig de 2022 a les 00:00

Aquest dijous, 26 de maig, el Ple va celebrar una nova sessió ordinària que pots recuperar en aquest enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=eNDRO4kS7JQ

001 Despatx d'ofici

Aprovació de l’acta del Ple del mes d’abril.

A favor: unanimitat.

002 Expedient 1574/2021. Informe anual vers les resolucions adoptades per la Presidencia en contra dels reparaments efectuats.

Punt informatiu, no es vota.

003 Expedient 1016/2022. Informe resum dels resultats del control intern 2021

Punt informatiu, no es vota.

004 Expedient 993/2022. Increment salarial 2022

El regidor de Recursos Humans proposa al Ple l’adopció del següent acord:

Primer. Aprovar l’increment global de les retribucions de tot el personal del 2%, respecte a les vigents a 31 de desembre de 2021 i de manera retroactiva des de l’1 de gener de 2022.

Segon.- Notificar aquest acord als representants dels i les treballadores d’aquest Ajuntament.

A favor: unanimitat

005 Expedient 1738/2021. Aprovació liquidació contracte "Gestió dels serveis de recollida i transport de residus sòlids urbans del municipi de Sentmenat"

Es proposa al plenari l’aprovació dels següents acords:

Primer.- Aprovar la liquidació del contracte de gestió del servei de recollida i transport de residus sòlids urbans del municipi de Sentmenat.

Segon.- Aprovar la liquidació a CORPORACION CLD SUTR, S.L. amb NIF B08173411, a favor de l’Ajuntament, en concepte de liquidació del contracte per import de 74.142,09 euros.

Tercer.- Notificar la present resolució, adjuntat la corresponent carta de pagament, a l’empresa concessionària CORPORACION CLD SUTR, S.L.

Quart.- Comunicar la present resolució a la Intervenció i a la Tresoreria municipal als efectes escaients.

A favor: unanimitat

006 Expedient 1532/2022. Aprovació festes locals any 2023

L’alcaldia, proposa al plenari l’adopció dels següents acords:

Primer. Proposar com a festes locals del municipi de Sentmenat per a l’any 2023, el dilluns dia 4 setembre Festa Major, i el dilluns 13 de novembre, Sant Menna.

Segon. Notificar aquesta resolució al Departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sentmenat per tal que en faci difusió a totes les empreses del municipi així com a l’Associació de Comerciants.

Tercer. Donar trasllat del present acord al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

A favor: unanimitat

Darrera actualització: 30.05.2022 | 13:51