Consulta els acords del passat ple ordinari del 25 de novembre

Dimarts, 30 de novembre de 2021 a les 00:00

El passat dijous 25 de novembre a les 19.30h es va celebrar el  Ple Ordinari de novembre a la sala de plens de l’Ajuntament. El Ple va ser convocat per l’alcalde Marc Verneda Urbano, qui presideix l'òrgan amb la presència dels regidors i regidores que formen el consistori i va ser retransmès en directe pel canal de Youtube de l’Ajuntament i per Ràdio Sentmenat.

El Ple va iniciar-se amb la lectura del manifest institucional contra la violència masclista per part de totes les regidores del consistori i es va executar segons el programa previst a la seva convocatòria. A continuació es va seguir amb la Part Resolutiva, on es va donar compte dels decrets d’alcaldia aprovats pel consistori des de l’últim Ple i es van portar a debat i votació els punts presentats a l’ordre de convocatòria. Finalment, a la part per a l’Activitat de Control, l’oposició va tenir el torn per a expressar els seus precs i preguntes al govern local. 

Part resolutiva:

001 Despatx d'ofici

S’aprova per unanimitat la darrera acta de Ple del mes d’octubre i es dona compte dels decrets d’alcaldia i dels acords de la Junta de Govern Local.

002 Expedient 2767/2021. Informació Economicofinancera - Tercer trimestre 2021

Resum: 

 • El compte 413 “Creditors per operacions meritades”, presenta un saldo creditor al final del trimestre de 31.739,07 euros.

 • L’entitat compleix el període mitjà de pagament corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2021.

 • Es valora inicialment, que l’entitat incomplirà amb el principi d’estabilitat pressupostària, no obstant serà en el moment de la liquidació quan es verifiqui aquest compliment.

 • Es valora inicialment, que l’entitat incomplirà la regla de la despesa, no obstant serà en el moment de la liquidació quan es verifiqui aquest compliment.

 • En data 6 d’octubre de 2020, el Consell de Ministres ha aprovat la suspensió de l’aplicació de les regles fiscals per als exercicis 2020 i 2021 com a mesura extraordinària per fer front a la crisi derivada de la COVID-19. Aquesta decisió ha estat avalada pel Congrés del Diputats el 20 d’octubre de 2020.

 • Els compliments/incompliments assenyalats respecte a l’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa son merament informatius donada la suspensió de les mencionades regles fiscals.

No es vota

003 Expedient 2944/2021. Aprovar modificació de crèdits 33/2021

Primer. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 33/2021 sota la modalitat de suplement de crèdit per import total de 95.542,09 euros, a les aplicacions pressupostàries següents:

Partida

Denominació

Import

130-9200-22201

Serveis postals

590,74 €

130-9200-22604

Despeses jurídiques

2.057,00 €

130-9200-22603

Publicacions en diaris oficials

655,20 €

130-9200-22799

Altres treballs per empreses i professionals

1.185,00 €

130-9200-22699

Altres despeses diverses

669,28 €

210-9340-31100

Despeses financeres

2.700,00 €

330-2311-22799

Altres treballs per empreses i professionals

15.913,36 €

340-3110-22799

Altres treballs per empreses i professionals

4.605,73 €

400-9200-22700

Contractació prestació serveis neteja

21.224,46 €

430-1650-22799

Contracte enllumenat públic

45.941,32 €

 

Total

95.542,09 €   

Aquests imports a modificar es finançaran amb romanent de tresoreria per a despeses generals.

Aprovada

A favor (6): ACS, CUP, sra. Bibiana Pichardo

Abstenció (7): PSC, Junts, sr. Jordi Mercadé

004      Expedient 2887/2021. Aprovació règim dedicació exclusiva i retribucions d'un membre de la Corporació Local

Primer- Determinar que un regidor realitzi les seves funcions en règim de dedicació exclusiva, amb les retribucions següents:

 

Càrrec

Règim de dedicació

Import anual brut euros

(14 mensualitats)

Regidor

Exclusiva

30.100,00

Segon- Les quantitats esmentades no estaran subjectes a cap tipus d’increment en tot el mandat.

Rebutjada

A favor (6): ACS, CUP, sra. Bibiana Pichardo

En contra (7): PSC, Junts, sr. Jordi Mercadé

005      Expedient 3082/2021. Moció en defensa de la sanitat pública

El Ple Municipal, aprova els següents acords:

Primer.- Als nous governants i responsables sanitaris els reclamem que entomin amb caràcter urgent i prioritari l’Atenció Primària com a servei imprescindible per a la població i per al sosteniment i permanència d’un sistema sanitari públic, universal i de qualitat.

Segon.- Reclamem una Atenció Primària que garanteixi els atributs que li donen sentit i la participació efectiva de la població, en les decisions de política sanitària en tots els nivells i instàncies. En concret:

 • Reobertura de tots els CAPS i Consultoris locals.
 • Cap consultori tancat.
 • No a l’abandonament de les comunitats en el medi rural.
 • Recuperació de les visites presencials.
 • No a les barreres d’accés a les visites que agreugen la ja penosa bretxa digital, que expulsa a generacions de persones majors o sense mitjans o formació online.
 • Recuperació de la metgessa i la infermera de referència.
 • No a les agendes úniques, consultes d’urgències, unitats d’atenció domiciliària, unitats de crònics i altres formes que trenquen la longitudinalitat.
 • Millora dels equipaments tecnològics per a comunicació telefònica i telemàtica per resoldre consultes administratives, o de seguiment a criteri de pacient i professional.
 • Redimensionament dels Equips d’Atenció Primària, en funció de la població a atendre, incloses les persones que viuen en residències.
 • Condicions dignes per a totes les treballadores i treballadors del sector que permeti acabar amb les diferents formes de precarietat laboral existents i incrementant els recursos humans, necessaris per a garantir una atenció de qualitat.
 • Destinar el 25% del pressupost de Salut per als Equips d’Atenció Primària.
 • Garantir els serveis de suport als Equips d’Atenció Primària per a una òptima atenció a la ciutadania.
 • Comunicació fluïda amb serveis hospitalaris.
 • Implantació a tot el territori del Programa de Salut Mental de Suport a la Primària.
 • Rehabilitació, podologia i altres.
 • Capacitar l’Atenció Primària dins del sistema: que la professional de referència pugui decidir un ingrés hospitalari o sociosanitari, prioritzar una exploració o una visita d’especialitat.
 • Posar en marxa Consells de Participació en cada Àrea Bàsica de Salut, amb representació de pacients i ciutadania, com a instrument per millorar la transparència, la qualitat dels serveis i la gestió dels centres. Les decisions dels Consells de Participació han de tenir caràcter vinculant.
 • Programes d’atenció comunitària per a un enfocament globalitzador dels problemes de salut, intervenint en els condicionants socials de la salut.
 • Demanar al Departament que resolgui la falta de metges de família a Sentmenat, més dies de Ginecologia i d’odontologia mantenint pediatria amb la ràtio actual.

Tercer.- Enviar aquests acords a la Conselleria de salut de la Generalitat, atenció primària de la regió sanitària metropolitana Nord, CAP de Sentmenat, grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Marea Blanca de Catalunya, a l’Associació de Veïns de Sentmenat, Can Canyameres, Can Vinyals i Pedrasanta que conformen  la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de Sentmenat.

Aprovada per unanimitat

A favor (13): ACS, PSC, Junts, CUP, sra. Bibiana Pichardo, sr. Jordi Mercadé

006      Expedient 3157/2021. Moció de suport a les encausades polítiques per defensar el dret a manifestació i protesta i per exigir a la Generalitat de Catalunya que deixi de personar-se com acusació particular

L’equip de govern de Sentmenat proposa al Ple de l’Ajuntament de Sentmenat adoptar els següents ACORDS:

PRIMER.- Expressar tota la nostra solidaritat i suport a totes les represaliades polítiques, família, amistats i grups de suport.

SEGON.- Rebutjar de forma rotunda i contundent totes les condemnes de presó per totes les persones que han estat jutjades per participar en mobilitzacions independentistes.

TERCER.- Exigir al Govern de la Generalitat de Catalunya que es retiri com acusació particular de totes les causes obertes per l’exercici del dret a la lliure manifestació.

QUART.- Exigir al Govern de la Generalitat l’arxivament de les nombroses multes incoades a raó de les mobilitzacions populars, així com ordenar als MMEE que s’abstinguin de coaccionar el dret de manifestació i de protesta mitjançant l’amenaça de la sanció administrativa.

CINQUÈ.- Exigir al govern de la Generalitat de Catalunya i al cos de Mossos d’Esquadra que deixin de recolzar la repressió de l’Estat espanyol contra el moviment independentista.

SISÈ.- Condemnar la repressió contra el moviment independentista i de manera especial contra la ciutadania que exerceix el dret a protesta, manifestació i llibertat d’expressió.

SETÈ.- Exigir al govern de la Generalitat la depuració de responsabilitats a tots els Agents que per motius de poder, es sobrepassin en les seves actuacions i acusacions cap a persones que han exercit el seu dret a manifestar-se o de protesta.

VUITÈ.-Comunicar aquests acords al govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i a l’organització antirepressiva Alerta Solidària.

Aprovada

A favor (6): ACS, CUP, sra. Bibiana Pichardo

Abstenció (4): Junts i sr. Jordi Mercadé

En contra (3): PSC

DESPATX D’OFICI

007      Expedient 3258/2021 Modificació de crèdits 37/2021 Crèdit extraordinari

ACORD

Primer.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 37/2021 sota la modalitat de crèdit extraordinari a les següents aplicacions pressupostàries, per import total de 192.000,00 euros:

Es proposa com a forma de finançament el romanent de tresoreria per a despeses generals.

Segon.- Procedir a l’exposició pública de la present modificació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província per un període de quinze dies a l’objecte de que els interessats puguin examinar-lo i presentar reclamacions o al·legacions davant el Ple de la Corporació, d’acord amb el que estableix l’article 168 i següents del Text Refós de la Llei 39/88 reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març.

Es considerarà definitivament aprovat, si durant el període d’exposició pública no s’ha presentat cap reclamació.

Tercer.- Comunicar la present resolució a la Intervenció municipal als efectes escaients.

Rebutjada la urgència.

A favor (6): ACS, CUP, sra. Bibiana Pichardo

En contra (7): PSC, Junts i sr. Jordi Mercadé

PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 30.11.2021 | 13:01