Consulta els acords del passat ple ordinari del 24 de febrer de 2023

Divendres, 24 de febrer de 2023 a les 09:00

Ahir dijous, 23 de febrer, el Ple va celebrar una nova sessió ordinària que pots recuperar en aquest enllaç.

La sessió plenària del mes de febrer va ser presidida pel primer Tinent d’Alcalde, el sr. Jaume Carbonell, en substitució de l’Alcalde, l’il·lustríssim sr. Marc Verneda, que per motius personals no va poder assistir al Ple.

  1. Part resolutiva

001 Dexpatx d'ofici

Es dona informació dels acords de la Junta de Govern Local i els Decrets d’Alcaldia. 

No es vota.

002 Expedient 197/2023. Informació economicofinancera - Quart trimestre 2022

Expedient informatiu que presenta les següents conclusions:

Primera.- Es compleix amb el període mitja de pagament (38,33 dies).

Segona.- S’incompleix amb el període pagament en termes de morositat (20,9 dies)

No es vota.

003 Expedient 434/2023. Aprovar expedient de modificació de crèdits 2/2023

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2023 sota la modalitat de suplement de crèdit per import total de 22.137,68 euros, a les aplicacions pressupostàries següents:

Suplement de crèdit

Partida

Denominació

Import

300-3230-63200

Inversió de reposició edificis educatius

22.137,68 €

 

Total

22.137,68 €

Aquests imports a modificar es finançaran de la manera que es detalla a continuació: 

Baixa

Partida

Denominació

Import

430-1623-22700

Taxes abocador

22.137,68 €

 

Total

22.137,68 €

Segon. Procedir a l’exposició pública de la present modificació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província per un període de quinze dies a l’objecte de que els interessats puguin examinar-lo i presentar reclamacions o al·legacions davant el Ple de la Corporació, d’acord amb el que estableix l’article 168 i següents del Text Refós de la Llei 39/88 reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març.

Es considerarà definitivament aprovat, si durant el període d’exposició pública no s’ha presentat cap reclamació.

Tercer. Comunicar la present resolució a la Intervenció municipal als efectes escaients.

No s’aprova.

Vots a favor: 5 (ACS, CUP, Bibiana Pichardo)

En contra:  6 (PSC, Junts, Jordi Mercadé)
 

004 Expedient 3366/2021. Aprovar l'adjudicació del contracte de serveis de neteja d'edificis municipals (2 lots)

Es proposa l’adopció dels següents acords:

Primer. Declarar la validesa i assumir els actes duts a terme per la Mesa de contractació de dates 20 de setembre, 22 de novembre, 13 de desembre de 2022 i 10 de gener de 2023, del contracte de referència.

Segon. Declarar exclosa de la licitació l’oferta presentada per Sernet Serveis SL, en referència al lot 2, perquè ha ofert un preu per sobre del pressupost base de licitació.

Tercer. Declarar exclosa de la licitació l’oferta presentada per Brocoli SL, en referència amb el lot 1, i l’oferta presentada per Clanser SA, del lot 2, per ser incurses en temeritat.

Quart. Aprovar la classificació de les ofertes presentades i admeses següents:

Lot 1 CEIP Can Sorts i Masia Can Sorts; i Escola Bressol Sentmenuts:

CLASSIFICACIÓ ORDENADA LOT 1

 

MANTELNOR LIMPIEZAS, S.L

95,46

L.D. EMPRESA DE LIMPIEZA Y DESINFECCI¿N, SAU

94,49

MITIE FACILITIES SERVICES, S.A.U

93,34

MULTISERVEIS NDAVANT S.L.

93,26

Clanser, S.A.

92,07

SERVI SENT SLU

91,02

SOLDENE SA

90,77

IMAN Cleaning SL

88,98

 

Lot 2 Edificis municipals:

CLASSIFICACIÓ ORDENADA LOT 2

 

BR¿COLI

95,51

MANTELNOR LIMPIEZAS, S.L

95,21

MITIE FACILITIES SERVICES, S.A.U

94,61

MULTISERVEIS NDAVANT S.L.

93,23

L.D. EMPRESA DE LIMPIEZA Y DESINFECCI¿N, SAU

93,19

IMAN Cleaning SL

92,77

SERVI SENT SLU

92,00

SOLDENE SA

86,26

 

Cinquè. Adjudicar el contracte del lot 1, CEIP Can Sorts i Masia Can Sorts; i Escola Bressol Sentmenuts, del contracte de serveis de neteja dels edificis municipals, amb subrogació de personal, a l’empresa Mantelnor Limpiezas, S.L, amb NIF B15857220, pel preu ofertat de 318.239,98€, sense IVA i 385.070,38€ amb IVA, per dos anys de durada de contracte, d’acord amb l’oferta presentada i admesa pel licitador en relació amb el Control de presència digital, i amb les següents millores ofertades i admeses: 

Millores:

1. Bossa d’hores anuals de lliure disposició: 200 hores anuals addicionals

2. Increment de freqüències periòdiques i particularitats:

- Aspirat i neteja de cadires, tapisseries, tèxtils, cortines i d’altres elements similars: 2 vegades/any

- Neteja especial de vidres i elements de les finestres com persianes i lames, interiors i exteriors, de fàcil i de difícil accés: 2 vegades/any

- Neteja especial de punts de llum i mecanismes d’enllumenat de fàcil i de difícil accés: 2 vegades/any

3. Neteja patis centres educatius:

- Can Sorts: netejar porxo (en sec i humit), patis, pati infantil i elements de joc: Freqüència quinzenal

- Sentmenuts: netejar patis i elements de joc dels patis: Freqüència quinzenal

4. Polit i abrillantat total antilliscant o tractament de neteja en profunditat equivalent del paviment, en funció del material, dels passadissos i zones de distribució:

CEIP Can Sorts i Sentmenuts: 2 freqüències/any de més.

Sisè. Adjudicar el contracte del lot 2, Edificis municipals, del contracte de serveis de neteja dels edificis municipals, amb subrogació de personal, a l’empresa Brócoli, SL, amb NIF B29778651, pel preu ofertat de 268.877,04€, sense IVA i 325.341,22€ amb IVA, per dos anys de durada de contracte, d’acord amb l’oferta presentada i admesa pel licitador en relació amb el Control de presència digital, i amb les següents millores ofertades i admeses:

1. Bossa d’hores anuals de lliure disposició: 200 hores anuals addicionals

2. Increment de freqüències periòdiques i particularitats:

- Aspirat i neteja de cadires, tapisseries, tèxtils, cortines i d’altres elements similars: 2 vegades/any

- Neteja especial de vidres i elements de les finestres com persianes i lames, interiors i exteriors, de fàcil i de difícil accés: 2 vegades/any

- Neteja especial de punts de llum i mecanismes d’enllumenat de fàcil i de difícil accés: 2 vegades/any

3. Polit i abrillantat total antilliscant o tractament de neteja en profunditat equivalent del paviment, en funció del material: 2 freqüències/any de més en:

Centre

Zona del centre

Ajuntament

Entrada, OAC, planta noble (Sala de Plens i distribuïdor)

Biblioteca

Sala i espais comuns

Poliesportius

Banys i vestuaris i halls

Poliesportius

pistes

Policia Local

Zona de recepció

Serveis Socials i Jutjat

Zones d’atenció al públic

Espai Socioeducatiu

Espai Joan Font

 

 

Setè. Disposar la despesa per import de 385.070,38 euros (IVA inclòs) en favor de l’empresa Mantelnor Limpiezas, S.L , amb NIF B15857220, en concepte de pressupost d’adjudicació del contracte del lot 1, CEIP Can Sorts i Masia Can Sorts; i Escola Bressol Sentmenuts, del contracte de serveis de neteja dels edificis municipals, amb durada de dos anys, i amb càrrec a l’aplicació pressupostària 400 9200 22700, del pressupost de l’Ajuntament.

Vuitè. Disposar la despesa per import de 325.341,22 euros (IVA inclòs) en favor de l’empresa Brócoli, SL, amb NIF B29778651, en concepte de pressupost d’adjudicació del contracte del lot 2, Edificis municipals, del contracte de serveis de neteja dels edificis municipals, amb durada de 2 anys, i amb càrrec a l’aplicació pressupostària 400 9200 22700, del pressupost de l’Ajuntament.

Novè. Notificar aquest acord a les empreses licitadores que han participat en la licitació.

Aquesta resolució és definitiva en via administrativa.

Contra aquesta resolució es podrà interposar recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, en el termini de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà de la tramesa de les notificacions d’aquesta resolució als licitadors, en els termes que estableixen l’article 44 i següents de la Llei 9/17, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. Alternativament a la interposició del recurs especial en matèria de contractació, els interessats que ho considerin oportú podran interposar el recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Desè. Requerir als adjudicataris perquè procedeixin a formalitzar els corresponents contractes en el termini màxim de 5 dies naturals, a comptar després dels quinze dies hàbils següents des que es remeti la notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats; mitjançant signatura electrònica, per part del representant legal de l’empresa, des del portafirmes de la seu electrònica de l'Ajuntament de Sentmenat.

Onzè. Donar compliment a la proposta de la Mesa de contractació per tal de donar trasllat de l’expedient de contractació a l’Autoritat Catalana de la Competència, pels indicis de conductes col·lusòries per part de les empreses Servi Sent SLU i Soldene SA, sense aturar el procediment ja que no han resultat adjudicatàries.

Dotzè. Delegar en favor de l’alcalde o president de la Corporació, la formalització dels contractes i les atribucions del Ple relatives a les actuacions i resolucions necessàries per a la correcta execució i compliment, fins l’extinció d’aquests contractes.

Tretzè. Publicar aquest acord en el Diari Oficial de la Unió Europea i en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de Sentmenat.

S’aprova.

Vots a favor: 5 (ACS, CUP, Bibiana Pichardo)

Abstencions: 6 (PSC, Junts, Jordi Mercadé)

 

005 Expedient 2439/2020. Restar assabentats del canvi de denominació social de l'adjudicatari del contracte de la recollida de residus porta a porta

Expedient informatiu. Es proposa al Ple:

Primer. Restar assabentats del canvi de denominació social de l’empesa Cespa, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, SA, adjudicatària del contracte de serveis de recollida porta a porta de residus municipals de Sentmenat, per la de Prezero España, S.A.U., sense canvi de NIF.

Segon. Comunicar aquesta resolució a la Intervenció General i a la Tresoreria

Tercer. Notificar aquest acord a l’empresa Prezero España, S.A.U.

No es vota.
 

006 Expedient 3822/2022. Reconeixement de compatibilitat personal de la corporació

Es proposa l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Reconèixer a la Sra. NPR amb DNI 781P, la compatibilitat amb l'exercici de l'activitat privada d’Arquitecte per compte propi, en horari de tarda i amb un límit màxim de 18,75 hores setmanals, per entendre que es compleixen els requisits requerits per la Llei 21/1987, 26 de novembre, d'Incompatibilitat del Personal al Servei de la Generalitat.

SEGON.- En cap cas l'autorització suposarà modificació de jornada de treball i horari dels llocs de treball que resulten afectats, condicionant-se l'autorització de compatibilitat al seu estricte compliment.

TERCER.- L'acompliment del segon lloc de treball no podrà menyscabar, en cap cas, l'assistència al lloc de treball, ni suposar endarreriment, negligència o descuit en l'acompliment dels mateixos. Les corresponents mancances seran qualificades i sancionades conforme a la legislació aplicable, quedant automàticament revocada l'autorització o reconeixement de compatibilitat si en la resolució corresponent es qualifica de falta greu o molt greu.

QUART.-  Comunicar el present acord al Registre de Personal.

CINQUÈ.- Notificar la present resolució a la persona interessada així com als i les representants dels treballadors de l’Ajuntament.

S’aprova.

Vots a favor: 11 (unanimitat) 

 

B) Activitat de control 

Els regidors de l’oposició exerceixen l’activitat de control al govern.

C) Precs i preguntes 

Alguns veïns i veïnes formulen preguntes als membres de la corporació sobre diferents temes d’interès local.

Darrera actualització: 24.02.2023 | 11:48