Comença el procés d'elecció del nou jutge de pau de Sentmenat

Dijous, 5 de setembre de 2019 a les 00:00

L'Ajuntament de Sentmenat ha posat en marxa el procés d'elecció del nou jutge de pau per als propers 4 anys (2019-2023).

Amb la convocatòria, totes les persones que hi vulguin optar han de presentar la seva sol·licitud al Registre d'entrada de l'ajuntament abans del divendres 27 de setembre.

Documentació que s'haurà de presentar al realitzar la sol·licitud:

-Currículum Vitae on s'especifiqui l'activitat que s'està desenvolupant en l'actualitat.

-Fotocòpia compulsada del DNI.

-Declaració responsable de no incórrer en cap de les causes d'incapacitat previstes a l'article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.

-Declaració responsable de no incórrer en cap de les causes d''incompatibilitat o prohibides previstes als articles 389-397 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.

Condicions per optar a l'elecció:

 • Tenir la nacionalitat espanyola i ser major d'edat.

 • Residir al municipi de Sentmenat.

 • Estar en possessió, com a mínim, del títol de certificat d'estudis primaris o equivalent.

 • No estar incurs/a en cap de les causes d'incapacitat previstes a l'article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.

  • Impediment físic o psíquic per l'exercici de la funció judicial.

  • Els condemnats per delicte dolós mentre no hagin obtingut la rehabilitació o es dicti una interlocutòria de sobreseïment.

  • Els que no estiguin en el ple exercici dels drets civils.

 • No estar incurs/a en cap de les causes d'incompatibilitat assenyalades a l'article 14 del Reglament 3/1995, de 7 de juny:

  • L'exercici de qualsevol altra jurisdicció.

  • Qualsevol càrrec d'elecció popular o designació política.

  • Càrrecs dotats o retribuïts per qualsevol administració pública o entitats, organismes o empreses que en siguin dependents.

  • Ocupació del tipus que sigui a tribunals i jutjats.

  • Exercici de l'advocació o de la procuradoria.

  • Qualsevol tipus d'assessorament jurídic retribuït o no retribuït.

Darrera actualització: 05.09.2019 | 12:38