Aquest divendres 25 de setembre s'ha obert la convocatòria de subvencions al sector comercial i de serveis afectats per la COVID-19

Divendres, 25 de setembre de 2020 a les 00:00

El Departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament ha presentat un programa de subvencions al sector de serveis i comercial per pal·liar els efectes econòmics de la COVID-19. Tots els comerços del municipi podran presentar la seva candidatura via seu electrònica del 25 de setembre al 14 d’octubre.

A partir d’aquest divendres 25 de setembre s’obren les tramitacions dels ajuts a empreses, comerços i autònoms/es de l’Ajuntament de Sentmenat per pal·liar els efectes de la COVID-19. Les subvencions s’atorgaran a aquells/es sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop aplicats els criteris objectius determinats a la base del programa. La quantia de la subvenció variarà segons cada puntuació, sota un màxim de 500€ i un mínim de 250€.

La documentació s’haurà de tramitar via seu electrònica clicant aquí o extraordinàriament a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de forma presencial. La documentació a aportar per part de les persones sol·licitants serà la següent:

Sol·licitud com a persona jurídica:

 • Fotocòpia del DNI del/de la representant legal.
 • Escriptura de constitució o estatuts.
 • Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la secretari/ària de l’entitat que acrediti la representació legal del/de la sol·licitant.
 • Fotocòpia del número d’Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.
 • Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat.
 • Declaració de compromís de compliment amb les condicions imposades per a l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat.
 • Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model normalitzat.
 • Memòria descriptiva de les actuacions realitzades segons l’objecte de la subvenció amb la relació de despeses pertinent, d’acord amb el model normalitzat.
 • Certificacions d’estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
 • Declaració responsable relativa a les retribucions anuals dels òrgans de direcció o administració, si són beneficiàries d’una subvenció d’import superior als 10.000€.

 

Sol·licitud com a persona física:

 • Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal.
 • Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat.
 • Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat.
 • Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model normalitzat.
 • Memòria descriptiva de les actuacions realitzades segons l’objecte de la subvenció amb la relació de despeses pertinent, d’acord amb el model normalitzat.
 • Certificacions d’estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

*L’esmentada documentació es podrà presentar en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia degudament autentificada.

Darrera actualització: 25.09.2020 | 09:49