Informa’t sobre les ajudes econòmiques i els teus drets laborals davant la situació causada pel COVID-19

Dilluns, 23 de març de 2020 a les 00:00

Si ets un empleat en situació d’aïllament, si et trobes afectat/da per un ERTE o si ets autònom aquí trobaràs una breu guia amb les preguntes més freqüents sobre les mesures adoptades pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions davant la situació d’emergència causada pel COVID-19.

AJUDES PER PERSONES TREBALLADORES AMB COVID-19 O EN AILLAMENT PREVENTIU

·Quines ajudes tenen els treballadors infectats pel Coronavirus?

Als treballadors i treballadores amb COVID-19 se’ls hi atorgarà la baixa (amb incapacitat temporal) per accidentalitat laboral. Això suposarà el dret a cobrar la prestació del 75% de la seva base reguladora des del dia següent a la baixa. Amb aquesta regulació s’allibera el cost que pot suposar l’enfermetat tant a treballadors com a empreses.  

·I les persones empleades amb aïllament preventiu?

Els treballadors en aïllament preventiu tenen la mateixa consideració que les que tinguin el COVID-19 confirmat, per tant, tenen el dret a percebre una prestació equivalent al 75% de la base reguladora des del dia següent a la baixa. L’administració, per tant, també s’encarregarà d’aquest cost.

 

ERTE-EXONERACIÓ

·Es pagarà atur a tots els treballadors afectats per un ERTE?

Sí, tots els afectats podran percebre la prestació d’atur, tot i que no hagin cotitzat el període mínim necessari.

·La cotització per atur d’aquest ERTE per emergència es tindrà en compte per el càlcul de futures prestacions?

No, aquesta cotització no es comptabilitzarà en el període de càlcul de possibles prestacions futures, serà com si no s’hagués produït. Per exemple, si uns dels treballadors afectats per un ERTE tingues que demanar l’atur dins d’un any, es consideraria que no “ha gastat” aquesta prestació durant l’ERTE per Coronavirus.

·És indiferent el sector per a que es concedeixi l’ERTE?

Cal que estigui afectat per la declaració de l’estat d’alarma i el Coronavirus.

·Qualsevol empresa que realitzi un ERTE podrà beneficiar-se de l’exoneració de cotitzacions socials?

Sí, tota empresa que realitzi un ERTE es beneficiarà de la exoneració. Si l’empresa té menys de 50 treballadors, la cotització pels contractes suspesos i les jornades reduïdes és 0. Si l’empresa té més de 50 treballadors, únicament haurà de cotitzar pel 25% d’aquests contractes suspesos o jornades reduïdes.

·Les institucions del tercer sector podran beneficiar-se d’aquesta exoneració?

Sí, les institucions del tercer sector també estaran cobertes per aquest decret i se’ls hi aplicaran les mesures que aquest inclou.

·Quant hauria de pagar si no s’hagués aprovat aquesta exoneració?

En cas d’ERTE, l’empresa continua pagant la part empresarial de les cotitzacions dels treballadors mentre duri la suspensió o la reducció de la jornada. Amb l’exoneració inclosa per Real Decret, s’alleugera la part de càrrega de les empreses.

 

PRESTACIONS EXTRAORDINÀRIES PER AUTÒNOMS

·Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol treballador per compte pròpia inscrit al règim corresponent que es vegi afectat pel tancament de negocis degut a la declaració de l’estat d’emergència, o del qual la seva facturació caigui durant aquest mes un 75% respecte a la mitja mensual del semestre anterior.

·Hi ha cap període mínim de cotització per sol·licitar-la?

No, per sol·licitar aquesta prestació, no és necessari complir el període mínim de cotització exigit per altres prestacions, únicament és necessari estar donat d’alta en algun dels règims corresponents i portar al dia els pagaments de les cotitzacions socials.

·Es pot accedir inclús tenint algun deute amb la Seguretat Social?

Sí, la seguretat social permetrà a aquells que no portin al dia els pagaments durant les dates de la suspensió de l’activitat o de la reducció de la facturació, que ingressin les quotes pendents en un termini de 30 dies. Un cop processat el pagament, es podrà accedir a tal prestació.

·Poden demanar-la també aquells autònoms que tinguin treballadors al seu càrrec?

Sí, els autònoms que tinguin treballadors al seu càrrec i s’hagin trobat amb l’obligació de tancar degut a la declaració de l’estat d’alarma o la seva facturació hagi disminuït en un 75% podran presentar un ERTE pels seus treballadors i sol·licitar aquesta prestació extraordinària.

·Aquesta prestació suposa que qui no ingressi no pagarà cotitzacions?

La prestació consisteix en que qui compleixi els requisits no únicament la cobrarà, sinó que tampoc pagarà les seves cotitzacions i se’l comptabilitzarà com cotitzat.

·Si cessen l’activitat, caldrà que renunciïn a les bonificacions condicionades al manteniment de l’activitat, com la tarifa plana?

No, en aquest sentit, el decret indica que el temps que es percebi aquesta prestació extraordinària computarà com efectivament cotitzat, per tant els autònoms podran seguir rebent aquestes ofertes alhora que percebin les ajudes per ERTE, sense perdre les bonificacions condicionades al manteniment de l’activitat.

 

Darrera actualització: 27.03.2020 | 14:45