Es modifiquen els terminis de venciment d'impostos, taxes i altres tràmits

Dissabte, 21 de març de 2020 a les 00:00

A la vista de les mesures de caràcter tributari contingudes al Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, i conforme al ORGT de la Diputació de Barcelona, es modifiquen els terminis de venciment següents:

Recaptació voluntària:

- Les liquidacions que es troben en període de cobrament el dia 18 de març, s’amplia el termini fins el 30 d’abril de 2020.

- Les liquidacions que s’hagin iniciat amb posterioritat al 18 de març, s’han ampliat fins el 20 de maig de 2020.

- L’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, s’amplia el termini fins el 2 de juny de 2020

- Taxes i preus públics que actualment es troben en període voluntari de pagament, s’amplia el termini fins el 2 de juny de 2020

 

Recaptació executiva:

- Atesa la situació excepcional que estem vivint, no s’estan dictant actuacions del procediment executiu.

 

Fraccionaments, ajornaments:

- Ajornaments o fraccions, concedits abans del 18 de març de 2020, el seu venciment es produirà el 30 d’abril de 2020.

- Ajornaments o fraccions, concedits després del 18 de març de 2020, el seu venciment es produirà el 20 de maig de 2020.

 

Multes de trànsit:

- Se suspenen els terminis fins que perdi vigència el Reial Decret 463/2020, de 14 de març o, en el seu cas, les pròrrogues d'aquest.

Darrera actualització: 08.04.2020 | 11:08