Regidoria d'Obres i Activitats

Atorgarà les llicències d’obres menors, les autoritzacions de primera ocupació dels edificis i les ambientals de l’Annex III de la Llei de prevenció i control ambiental de les activitats. Proposarà a la Junta de Govern Local les llicències d’obres majors, parcel•lacions urbanístiques i la resta de llicències ambientals. Atorgarà les llicències relatives a l’ocupació i ús de la via pública. Tindrà a càrrec seu la tramitació i resolució dels expedients de disciplina urbanística, de les ordres d’execució i dels corresponents expedients sancionadors.

Darrera actualització: 03.11.2016 | 08:28