Consulta els acords i la infografia del passat ple ordinari del 27 de maig

Dimecres, 9 de juny de 2021 a les 00:00

El passat dijous 27 de maig a les 19:30 es va celebrar el Ple Ordinari de forma telemàtica a causa de les mesures de seguretat pel context sanitari per la COVID-19. El Ple va ser convocat per l'alcalde Marc Verneda, qui presideix l'òrgan amb la presència dels regidors i regidores que formen el consistori i va ser retransmès per Ràdio Sentmenat.

El Ple es va executar segons el programa previst a la seva convocatòria. Primerament amb la Part Resolutiva, es va començar donant compte dels decrets d'alcaldia aprovats pel consistori des de l'últim Ple. A continuació es van presentar a votació els punts presentats a l'ordre de convocatòria; i finalment, la part per l'Activitat de Control del govern per part de l'oposició es van expressar els precs i preguntes.


Part Resolutiva:

 

1. Despatx d'ofici. On es dóna comptes dels decrets d'alcaldia aprovats des de l'últim ple ordinari.

No remet a votació

 

2. Expedient 173/2021. Informació Economicofinancera - Primer trimestre 2021

El compte 413 “Creditors per operacions meritades”, presenta un saldo creditor al final del trimestre de 236.386,72 euros.

L’entitat incompleix el període mitjà de pagament corresponent al primer trimestre de l’exercici 2021.

Es valora inicialment, que l’entitat complirà amb el principi d’estabilitat pressupostària, no obstant serà en el moment de la liquidació quan es verifiqui aquest compliment.

Es valora inicialment, que l’entitat incomplirà la regla de la despesa, no obstant serà en el moment de la liquidació quan es verifiqui aquest compliment.

En data 6 d’octubre de 2020, el Consell de Ministres ha aprovat la suspensió de l’aplicació de les regles fiscals per als exercicis 2020 i 2021 com a mesura extraordinària per fer front a la crisi derivada de la COVID-19. Aquesta decisió ha estat avalada pel Congrés del Diputats el 20 d’octubre de 2020.

No remet a votació

 

3. Expedient 1113/2021. Modificació de Crèdit 22/2021

Modificació de crèdit tramitada pel servei de Territori, en la que es sol·licita una modificació de crèdits en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdit, per substituir l’estructura del tendal i la lona existent del pati de l’escola Can Sorts perquè està malmesa.

Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 22/2021 sota la modalitat de crèdit extraordinari a les següents aplicacions pressupostàries, per import total de 4.414,08 euros.

Vots a favor (13): ACS, PSC, JxS, ERC, CUP i Sra. Bibiana Pichardo

Aprovada per unanimitat

 

4. Expedient 2439/2020. Adjudicar el contracte de serveis de recollida porta a porta dels residus urbans municipals de Sentmenat.

Adjudicar el contracte del serveis de recollida porta a porta dels residus urbans municipals de Sentmenat, amb subrogació de personal i quatre anys de durada, a l’empresa CESPA, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, SA, amb NIF 78756846Q, i amb preu d’adjudicació de 2.324.730,85 euros, IVA exclòs, més 232.573,09 euros en concepte del 10% d’IVA, amb un import total de 2.558.303,94 euros, d’acord amb l’oferta presentada pel licitador en el document Memòria tècnica i els seus annexos, i les següents millores ofertades sense cost per a l’Ajuntament:

II.I - Dotació econòmica anual per compra de bosses compostables: 21.348,31€.

II.II - Increment de la dedicació d’hores d’educador ambiental el primer any: 5 lots de 50 jornades aportades (total 250 jornades).

II.III - Augment dels repassos de bosses del carrer i neteja d’àrees d’emergència. 100 hores anuals: 8 lots de 50 hores aportades (total 400 hores).

II. IV - Subministrament elèctric mitjançant la captació d’energia solar amb plaques fotovoltaiques a les àrees tancades: 2 instal·lacions.

II.V - Aportació i instal·lació de boques reductores per a les papereres: 3 lots de 50 papereres (total 150 papereres).

A favor (7): ACS, ERC, CUP i Sra. Bibiana Pichardo

Abstenció (6): JxS i PSC

 

5. Expedient 1410/2021. Aprovació de l’Ordenança Reguladora de l’Administració Electrònica de l’Ajuntament de Sentmenat.

S’acorda:

Primer.- Derogar l’Ordenança municipal d’administració electrònica de l’Ajuntament de Sentmenat, aprovada ple ple municipal del dia 25 de maig de 2017.

Segon.- Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de l’administració electrònica de l’Ajuntament de Sentmenat tal com consta en l’expedient.

Tercer.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats per un termini mínim de trenta dies, mitjançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al web municipal i en el tauler d’anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. 

 

Quart.- En cas de no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, l’ordenança es considerarà aprovada definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple publicant-se íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província.

Vots a favor (13): ACS, PSC, JxS, ERC, CUP i Sra. Bibiana Pichardo

Aprovada per unanimitat

 

6. Expedient 2468/2019. Nomenament de jutge/essa de pau substitut del municipi de Sentmenat

Vist que correspon al plenari municipal proposar a les persones que han de ser nomenades jutge/essa de pau substitut del municipi, de conformitat amb el que disposen el articles 99 a 103 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la Corporació.

Seguidament els membres de la Corporació procedeixen a votació entre els candidats presentats.

Essent el resultat de la votació secreta efectuada el següent:

CCS 5 vots

SMG 8 vots

CMG 0 vots

S’acorda proposar a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el nomenament com a Jutge de Pau substitut del municipi de Sentmenat al Sr. Sergio Mesa Grande qui reuneix els requisits establerts per desenvolupar el càrrec a fi que després dels tràmits adients prengui possessió del mateix i presti jurament davant el Jutge de Primera Instància i Instrucció competent.

 

7. Despatx d’urgència. Aprovació del calendari laboral 2021

S’aprova l’establiment de les següents jornades:

- Jornada general de 37 hores i mitja setmanals de treball efectiu, de mitjana en còmput anual amb un còmput d'hores anuals de 1.710 hores.

- Jornada especial de 40 hores setmanals de treball efectiu, de mitjana en còmput anual amb un còmput d’hores anuals de 1.824 hores per al personal amb complement de prolongació de jornada (art. 16 Acord/Conveni): personal conserge d’instal·lacions esportives i Escola Bressol.

- Policia local: els membres de la Policia Local allargaran la seva jornada laboral 8 hores per torn, per poder cobrir les 24 hores dels dia, essent les mateixes hores que la resta de treballadors de l’Ajuntament de Sentmenat en còmput anual de 1.710 hores. El consistori podrà distribuir 24 hores anuals festives d’aquesta jornada per reforçar torns de treball per necessitats del servei i com a màxim en tres períodes durant l’any en curs per cobrir les festivitats de Tres Tombs, la cursa de Guanta, la rúa de Reis i/o aquelles festes significatives fora del període de vacances i Nadal. El torns de treball poden ser rotatius trimestralment, fixes i partits.

S’estableixen 30 minuts diaris d’autoformació dins de la jornada ordinària de treball per tal de fomentar la necessària tecnificació de la plantilla i la millora contínua de la gestió del servei públic condicionat al necessari seguiment exprés per tal que l’òrgan competent pugui realitzar la comprovació corresponent per a l’acreditació del seu compliment efectiu.

Vots a favor (13): ACS, PSC, JxS, ERC, CUP i Sra. Bibiana Pichardo

Aprovada per unanimitat

Podeu accedir a totes les intervencions del Ple a través d'aquest enllaç.
 

Darrera actualització: 09.06.2021 | 12:01

Imatges