Consulta els acords i la infografia del passat ple ordinari de l’1 de juliol

Divendres, 2 de juliol de 2021 a les 00:00

El passat dijous 1 de juliol a les 19:30 es va celebrar el Ple Ordinari de forma telemàtica a causa de les mesures de seguretat pel context sanitari per la COVID-19. El Ple va ser convocat per l'alcalde Marc Verneda, qui presideix l'òrgan amb la presència dels regidors i regidores que formen el consistori i va ser retransmès per Ràdio Sentmenat.

El Ple es va executar segons el programa previst a la seva convocatòria. Primerament amb la Part Resolutiva, es va començar donant compte dels decrets d'alcaldia aprovats pel consistori des de l'últim Ple. A continuació es van presentar a votació els punts presentats a l'ordre de convocatòria; i finalment, la part per l'Activitat de Control del govern per part de l'oposició es van expressar els precs i preguntes.

 

Part resolutiva

    1. Despatx d'ofici. On es dóna comptes dels decrets d'alcaldia aprovats des de l'últim ple ordinari.

No remet a votació

    2. Expedient 1715/2021. Moció de suport a l’aixecament del bloqueig polític, econòmic, comercial i financer que el Govern dels Estats Units d’Amèrica manté contra Cuba

L’equip de govern  de l’Ajuntament de Sentmenat proposa al ple l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- MOSTRAR el seu suport a l’aixecament del bloqueig polític, econòmic, comercial i financer que el Govern dels Estats Units d’Amèrica manté contra Cuba i es manifesta a favor d’unes relacions basades en el respecte a la legalitat internacional, la pau, la sobirania nacional, la llibertat i la cooperació entre ambdós estats.

SEGON.- FER ARRIBAR al Govern de la Generalitat i al Govern de l’estat espanyol la necessitat que en les seves relacions amb les Institucions dels Estats Units d’Amèrica expressin la condemna pel manteniment del bloqueig polític, econòmic, comercial i financer a Cuba, així com els encoratgi a derogar, el més aviat possible, les lleis Helms Burton i Torricelli.

TERCER.- LLIURAR aquesta resolució a totes les Associacions de Municipis Catalans, a la Comarca del Maresme, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i als consolats de Cuba i Estats Units ubicats a Catalunya, així com també a les ambaixades de Cuba i Estats Units a Madrid.

QUART- FER ARRIBAR aquests acords a l’Associació de veïns i veïnes de Sentmenat, i al Casal Cubà de Sabadell. Com a impulsors de la campanya de recollida de fona per la compra de xeringues, que en el cas de Sentmenat va recollir 230€ Que equivalen a 2.760 xeringues.

Vots a favor (13): ACS, PSC, JxS, ERC, CUP i Sra. Bibiana Pichardo

Aprovada per unanimitat

    3. Expedient 1719/2021. Moció proposada pel col·lectiu feminista de Sentmenat, per declarar Sentmenat municipi en contra de la violència masclista

El col.lectiu Feminista Sentmenatproposa al ple l’adopció dels següents acords:

1. Declarar Sentmenat municipi en contra de violència masclista.

2. Demanar la instal·lació de les plaques identificatives a totes les entrades del municipi i de les urbanitzacions, on es declara Sentmenat lliure de violència masclista.

3. Fer públic i explicitar el compromís per un Sentmenat lliure de qualsevol mena de violència contra les dones, tot condemnant els feminicidis i totes les expressions de les violències masclistes.

4. Expressar la nostra solidaritat i suport a totes les dones dels pobles oprimits que, en aquests moments, lluiten per la defensa dels seus drets i els dels seus pobles, per una vida digna. 

5. Conjuntament amb les entitats que organitzen actes festius, donar a conèixer el Protocol contra Violència masclista i LGTB-fòbica del que disposem al nostre municipi i a través dels mitjans de comunicació i en el Punt Lila.

Vots a favor (13): ACS, PSC, JxS, ERC, CUP i Sra. Bibiana Pichardo

Aprovada per unanimitat

    4. Expedient 1848/2021. Moció en commemoració del 28J, Dia Internacional de l'alliberament o l'orgull LGTBI+

El Ple de l’Ajuntament de Sentmenat, a proposta de l’equip de govern acorda:

PRIMER.- Refermar el seu compromís amb el respecte i la defensa de la diversitat sexual, afectiva, d'expressió i d'identitat de gènere, i adherir-se a la commemoració que les entitats i institucions del nostre país celebraran en motiu del 28 de juny, dia per l'alliberament o l'orgull de lesbianes, gais, bisexuals i persones trans*.

SEGON.- Expressar el reconeixement del dret que tenen totes les persones de viure en igualtat de drets i en la diversitat sexual i d'identitat sexual i de gènere, i el compromís de treballar en la normalització social del col·lectiu de persones LGTBI+.

TERCER.- Condemnar les agressions i els atacs contra les persones LGTBI+, així com els discursos d'odi i reaccionaris que qüestionen l'existència i el reconeixement dels drets de les persones LGTBI+, en especial les persones trans.

QUART.- Posar en un lloc visible la bandera o penó amb els colors de l'arc de Sant Martí com a gest de reconeixement vers el col·lectiu de persones LGTBI+.

CINQUÈ.- Instar al Govern de la Generalitat i la Conselleria d'Igualtat i Feminismes a aprovar el decret del procediment sancionador en matèria d'igualtat de tracte i no-discriminació, així com el desplegament dels organismes de protecció i promoció de la igualtat de tracte i la no discriminació, un cop aprovada la recent Llei 19/2020 tal com marca la Llei 11/2014.

SISÈ.- Donar suport a la tramitació al Parlament d'un projecte de llei trans catalana, basada en les recomanacions internacionals i en l'autodeterminació de gènere, com marca la Llei 19/2020.

SETÈ.- Instar al Govern espanyol a deixar de bloquejar la tramitació del projecte de llei trans estatal elaborat per les entitats després de mesos de feina, que ha aconseguit un alt grau de consens social i de partits representats al Congrés dels Diputats.

VUITÈ.- El consistori es compromet a lluitar contra la LGTBIfòbia, a atendre a la defensa i protecció integral de les persones LGTBI, especialment en aquelles franges d’edat de formació o de major dependència com són la infància, joventut i la tercera edat, i a desplegar i aplicar la Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia al nostre municipi, mitjançant la Xarxa dels Serveis d’Atenció Integral SAI LGBTI.

NOVÈ.- El consistori es compromet a que tota la seva actuació, desplegament de polítiques, tràmits i comunicacions garanteix els drets de les persones LGTBI+, el respecte a la seva identitat i orientació sexual, així com la diversitat familiar LGTBI+.

DESÈ.- Traslladar els presents acords a la Conselleria d'Igualtat i Feminismes, als grups polítics representats al Parlament de Catalunya, al Ministerio de Igualdad, als grups parlamentaris al Congrés dels Diputats i a les entitats representades al Consell Nacional LGTBI.

Vots a favor (13): ACS, PSC, JxS, ERC, CUP i Sra. Bibiana Pichardo

Aprovada per unanimitat

    5. DESPATX D'URGÈNCIA. Expedient 1769/2021. Derogar les Bases Reguladores de les Subvencions per a entitats esportives a Sentmenat

Es proposa al ple municipal l’adopció dels següents acords:

Primer. Derogar les Bases Reguladores de les Subvencions per a entitats esportives a Sentmenat, aprovades pel ple del dia 31 de gener de 2008 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 91 del 15 d’abril de 2008. 

Segon. Publicar aquests acords al Butlletí oficial de la Província de Barcelona.

Tercer. Notificar els presents acords als interessats.

Vots a favor (13): ACS, PSC, JxS, ERC, CUP i Sra. Bibiana Pichardo

Aprovada per unanimitat

 

Darrera actualització: 02.07.2021 | 14:20

Imatges