Consulta els acords del passat ple ordinari del 31 de març

Divendres, 1 d'abril de 2022 a les 00:00

Ahir dijous, 31 de març, el Ple va celebrar una nova sessió ordinària que pots recuperar en aquest enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=6VNYuanaikM

El Ple va ser presidit pel primer tinent d’alcalde, Jaume Carbonell, en substitució de l’alcalde Marc Verneda. Es va iniciar amb el punt A de l'ordre del dia, la Part Resolutiva:

001-Despatx d'ofici

S’aprova l’acta anterior del mes de febrer per unanimitat (12 vots a favor).

002-Expedient 660/2022. Adhesió al Pacte d'alcaldies pel clima i l'energia           

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer. L’Ajuntament de Sentmenat s’adhereix al nou Pacte de les alcaldies pel clima i l’energia, que s’adjunta com annex al present, adoptant els compromisos que figuren en el mateix.

Segon. Comunicar els presents acords a la Direcció General d’Energia de la Unió Europea via l’Oficina del Pacte d’Alcaldies i a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.

S’aprova per unanimitat (12 vots a favor).

003-Expedient 1687/2021. Aprovar nom "Escola Les Filadores".

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer. Aprovar el canvi de denominació de “Escola Nova” per “Escola Les Filadores”.

Segon. Notificar aquest acord al centre educatiu per tal que pugui continuar la tramitació corresponent.

S’aprova per unanimitat (12 vots a favor).

004-Expedient 935/2022. Moció "Consulta Popular Monarquia o República”.

Es retira el punt de l’ordre del dia.

005-Expedient 983/2022. Moció en suport al dret d'autodeterminació del poble Sahrauí

L’Ajuntament de Sentmenat acorda:

1. Demanar al govern de l'Estat espanyol que rectifiqui de forma immediata el seu posicionament favorable a un pla d'autonomia del Sàhara Occidental, que és contrari als drets del poble sahrauí.

2. Demanar al govern espanyol que tingui una actitud proactiva favorable a la realització del referèndum d'autodeterminació del Sàhara Occidental, tal com li correspon com a potència administradora del territori i de denúncia de les repetides violacions dels drets humans que pateix el poble sahrauí als territoris ocupats pel Marroc.

3. Instar al Parlament de Catalunya a què constitueixi l'Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara, ja que malgrat haver estat en funcionament les darreres legislatures més d'un any després de l'inici de la XIII continua sense activar-se, per tal que Catalunya tingui una representació institucional de màxim nivell a l'hora de fer arribar el seu suport a una resolució pacífica i respectuosa amb els drets del poble sahrauí.

4. Fer arribar aquest acord al Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació del govern d’Espanya, al Parlament de Catalunya, al Departament d’Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya, a la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments amb el Poble Sahrauí, al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Federació d’Associacions Catalanes Amigues del Poble Sahrauí, i a la Delegació del Front Polisario a Catalunya.

Vots a favor (9): ACS, Junts, CUP, Bibiana Pichardo, Jordi Mercadé

Abstencions (3): PSC

B) Activitat de control

L’oposició formula les seves preguntes de fiscalització al govern i aquest contesta. Podeu veure les intervencions al Youtube: https://youtu.be/6VNYuanaikM?t=1369

C) Precs i preguntes

La ciutadania present al Ple formula les preguntes als membres del consistori. Aquestes no queden enregistrades.

Darrera actualització: 01.04.2022 | 12:27