Consulta els acords del passat ple ordinari del 30 de març de 2023

Dimarts, 11 d'abril de 2023 a les 09:00

El passat 30 de març, el Ple va celebrar una nova sessió ordinària que pots recuperar en aquest enllaç.

Part resolutiva

001 Despatx d'ofici

Aprovació de l’acta de gener i de febrer de 2023.

S’aprova per unanimitat (13 vots a favor).
 

002 Expedient 263/2023. Donar compte del decret d'alcaldia 2023-0359 de liquidació del Pressupost 2022

Aquesta Alcaldia, de conformitat amb les atribucions conferides per l’article 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, HE RESOLT:

Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost Municipal de l’exercici 2022 d’acord amb el detall que apareix a l’informe d’Intervenció, amb un resultat pressupostari ajustat de caràcter positiu d’import 425.422,38 euros, segons aquest desglossament:

Conceptes

Drets Reconeguts nets

Obligacions Reconegudes netes

Ajustos

Resultat Pressupostari

        a. Operacions corrents

9.800.525,41

9.281.497,20

 

519.028,21

        b. Altres operacions no financeres

31.039,22

710.222,45

-679.183,23

1. Total operacions no financeres (a+b)

9.831.564,63

9.991.719,65

-160.155,02

c. Actius financers

 

 

 

        d. Passius financers

971.700,00

308.678,53

663.021,47

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI

10.803.264,63

10.300.398,18

502.866,45

 

AJUSTOS 

3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals

416.723,35

 

4. Desviacions de finançament negatives de l’exercici (+)

442.236,61

5. Desviacions de finançament positives de l’exercici (-)

936.404,03

 

TOTAL AJUSTOS (II=3+4+5)

-77.444,07

 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

425.422,38


Segon.- Aprovar el Romanent de Tresoreria a 31 de desembre de 2022 amb la següent composició

Components

Imports

 

1. Fons líquids (+)

 

4.605.049,68

2. Drets pendents de cobrament (+)

 

1.725.464,12

    + del Pressupost corrent

490.613,33

 

    + del Pressupost tancat

1.228.606,54

 

    + d’Operacions no  pressupostàries

6.244,25

 

3. Obligacions pendents de pagament (-)

 

2.070.228,48

    + del Pressupost corrent

547.789,11

 

    + del Pressupost tancat

173.198,29

 

    + d’Operacions no  pressupostàries

1.349.241,08

 

4. Partides pendents d’aplicació

 

13.063,81

    - cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva

22.313,82

 

    + pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva

35.377,63

 

I. Romanents de tresoreria total (1+2-3+4)

 

4.273.349,13

II. Saldo de dubtós cobrament

 

809.407,39

III. Excés de finançament afectat

 

1.261.903,62

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I – II – III)

 

2.202.038,12

Tercer.- Donar compte d’aquest decret al Ple Municipal, d’acord amb allò que disposa l’article 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març

Quart.- Donar compte al Ple de l’Informe d’Intervenció sobre avaluació de l’estabilitat pressupostària en la liquidació del Pressupost de l’exercici 2022, als efectes previstos a l’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, Reglament de Desenvolupament de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària, per la seva posterior remissió al Departament d’Economia i Finances i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, en el termini de 15 dies hàbils, comptats des del coneixement del referit informe pel Ple Municipal. 

Aquest punt és informatiu i no es vota.

003 Expedient 434/2023. Aprovar modificació de crèdits 2/2023

Es proposa al Ple l’aprovació dels següents ACORDS:

Primer. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2023 sota la modalitat de suplement de crèdit per import total de 22.137,68 euros, a les aplicacions pressupostàries següents:

Suplement de crèdit 

Partida

Denominació

Import

300-3230-63200

Inversió de reposició edificis educatius

22.137,68 €

 

Total

22.137,68 €

Aquests imports a modificar es finançaran de la manera que es detalla a continuació:

Baixa 

Partida

Denominació

Import

430-1623-22700

Taxes abocador

22.137,68 €

 

Total

22.137,68 €

Segon. Procedir a l’exposició pública de la present modificació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província per un període de quinze dies a l’objecte de que els interessats puguin examinar-lo i presentar reclamacions o al·legacions davant el Ple de la Corporació, d’acord amb el que estableix l’article 168 i següents del Text Refós de la Llei 39/88 reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març. 

Es considerarà definitivament aprovat, si durant el període d’exposició pública no s’ha presentat cap reclamació.

Tercer. Comunicar la present resolució a la Intervenció municipal als efectes escaients.

S’aprova per unanimitat (13 vots a favor).

004 Expedient 1108/2023. Aprovar expedient de modificació de crèdits 05/2023

Es proposa al Ple l’aprovació dels següents ACORDS:

Primer. Aprovar l'expedient de modificació de 101.912,77 crèdits núm. 05/2023 sota la modalitat de suplement de crèdit per import total de 101.912,77 euros, a les aplicacions pressupostàries següents:

Aplicació

Descripció

Import

2023 120 9200 20900

Cànons

7923,29

2023 130 9200 16000

Seguretat Social

2.114,48

2023 130 9200 22000

Material d'oficina

1408,8

2023 130 9200 22105

Producte alimenticis

340,80

2023 130 9200 22604

Despeses jurídiques

1.350,00

2023 130 9200 22799

Altres treballs realitzats per empreses i professionals

592,90

2023 140 1300 20400

Lloguer material de transport

784,53

2023 140 1300 22799

Altres treballs realitzats per empreses i professionals

1.199,97

2023 200 9200 22104

Uniformes i equips de treball

602,58

2023 200 9200 22799

Altres treballs realitzats per empreses i professionals

6.145,52

2023 220 4320 22699

Altres despeses diverses

605,00

2023 300 3370 22699

Altres despeses diverses

158,51

2023 300 3370 22701

Seguretat

464,64

2023 300 3370 22799

Altres treballs realitzats per empreses i professionals

3.000,00

2023 310 3321 22799

Altres treballs realitzats per empreses i professionals

176,00

2023 310 3340 20300

Lloguer maquinària, instal.lacions i utillatge

2.371,60

2023 310 3340 22699

Altres despeses diverses

819,30

2023 310 3340 22799

Altres treballs realitzats per empreses i professionals

13.037,52

2023 310 3380 20300

Lloguer maquinària, instal.lacions i utillatge

3.690,96

2023 310 3380 22799

Altres treballs realitzats per empreses i professionals

10.922,90

2023 320 3410 22609

Activitats Esports

108,90

2023 320 3420 22199

Altres subministraments

79,27

2023 330 2311 22799

Altres treballs realitzats per empreses i professionals

448,00

2023 340 3130 22106

Material sanitari

516,38

2023 340 3130 22799

Altres treballs realitzats per empreses i professionals

50,88

2023 400 9200 21400

Conservació elements de transport

3.424,04

2023 400 9200 22103

Subministrament de combustible

4.556,78

2023 410 1500 22706

Estudis i treballs tècnics

5.445,00

2023 420 1710 21300

Manteniment de maquinària i eines

129,37

2023 430 1621 22799

Altres treballs realitzats per empreses i professionals

17,27

2023 430 1650 22799

Contracte enllumenat públic

29.427,58

 

 

 

 

 

    101.912,77  

Aquests imports a modificar es finançaran amb romanent de tresoreria per a despeses generals. 

Segon. Procedir a l’exposició pública de la present modificació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província per un període de quinze dies a l’objecte de que els interessats puguin examinar-lo i presentar reclamacions o al·legacions davant el Ple de la Corporació, d’acord amb el que estableix l’article 168 i següents del Text Refós de la Llei 39/88 reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març. 

Es considerarà definitivament aprovat, si durant el període d’exposició pública no s’ha presentat cap reclamació. 

Tercer. Comunicar la present resolució a la Intervenció municipal als efectes escaients.

S’aprova per unanimitat (13 vots a favor).

005 Expedient 1060/2023. Aprovar reconeixement extrajudicial de crèdits 01/2023

Es proposa al Ple l’aprovació dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits 01/2023 per import de 101.912,77 euros, d’acord amb el detall annex.

Segon.- Aplicar al pressupost municipal de l’exercici 2023, les despeses reconegudes corresponents, condicionant la seva efectivitat a l’aprovació definitiva la modificació de crèdits núm. 05/2023 (exp. 05/2023).

Tercer.- Comunicar el present acord a la intervenció i a la tresoreria municipal als efectes oportuns.

S’aprova per unanimitat (13 vots a favor).

006 Expedient 3482/2022. Aprovar actualització i rectificació de l'inventari de béns de la Corporació

Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels presents acords: 

Primer. Aprovar l’actualització i rectificació de l’inventari general de l’Ajuntament de Sentmenat referida al 31 de desembre de 2021 de conformitat amb la documentació que figura a l’expedient. 

Segon. Trametre una còpia de l’inventari actualitzat a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya. 

Tercer. Publicar al portal de transparència les dades rellevants referides als immobles municipals.

S’aprova per unanimitat (13 vots a favor).

007 Expedient 3750/2022.Aprovar declaració d'interés o utilitat municipal les obres d'implantació mòdul prefabricat a l'Institut de Sentmenat i bonificació del 95% de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Declarar d’especial interès i utilitat municipal la sol·licitud de llicència d’obres promoguda per la Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació, per a la infraestructura d'un mòdul prefabricat de 150 m2 a l'Institut de Sentmenat, al carrer de Poca Farina, s/n, amb un pressupost d’execució material de les obres de 37.037,63 €.

Segon.- Bonificar el 95% del pagament de l’impost sobre construccions corresponent a l’obra esmentada.

Tercer.- Notificar aquests acords als interessats així com al departament municipal de Tresoreria.

S’aprova per unanimitat (13 vots a favor).

008 Expedient 3281/2022. Aprovar derogació estatuts del Consell Escolar Municipal i aprovar inicialment el Reglament del Consell Escolar Municipal

Es proposa al ple l’adopció dels següents acords:

Primer. Derogar els estatuts del Consell Escolar Municipal aprovats pel Ple el 27 de novembre de 2003.

Segon. Aprovar inicialment, el Reglament del Consell Escolar Municipal, que figura com annex al present acord.

Tercer. Sotmetre a informació pública l’expedient i el text del reglament pel termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions oficials esmentades.

Quart. Disposar que, si no es formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant el termini d’informació pública, el reglament es considerarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior. Un cop aprovat definitivament el text íntegre del reglament es publicarà al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al Diari Oficial de la Generalitat la referència del Butlletí Oficial de la Província on s’hagi fet la publicació municipal anteriorment esmentada.

Cinquè. Publicar el reglament al portal de transparència d’acord amb els articles 7 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, 9 i 10 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

S’aprova per unanimitat (13 vots a favor).

009 Expedient 989/2023. Moció en contra el quart cinturó i a favor de la mobilitat sostenible i la conservació dels Espais Naturals

El Ple de l'Ajuntament de Sentmenat acorda:

PRIMER.- Manifestar el nostre rebuig al projecte i desenvolupament del Quart Cinturó. 

SEGON.- Instar al govern de la Generalitat i a l’Estat Espanyol que no es validin uns pressupostos que representen l'impuls d'aquest projecte i que no s'accepti cap partida pressupostària extraordinària que comprengui la construcció d'alguna de les fases del Quart Cinturó. 

TERCER.- Instar al govern de la Generalitat i a l’Estat Espanyol que s'abandoni d'una vegada per totes la construcció d'infraestructures que fomentin la mobilitat privada basada en combustibles fòssils i que s'aposti decididament pel transport públic. 

QUART.- Demanar al govern de la Generalitat i a l’Estat Espanyol que les partides pressupostàries aprovades a l'Estat que comprenen estudis o inversions en aquest projecte no s'executin i deixin d'aparèixer als pressupostos generals de l’Estat. 

CINQUÈ.- Demanar al govern de la Generalitat i a l’Estat Espanyol que s'inverteixi en infraestructures ferroviàries per connectar el Vallès i que el tren i l'autobús siguin una alternativa real al cotxe i el transport privat. 

SISÈ.- Demanar a la Generalitat de Catalunya la redacció d’un pla Urbanístic dels espais de protecció especial del Vallès, així com un Pla sectorial Agrari específic de les dues comarques vallesanes. 

SETÈ.- Adherir-nos al manifest “No al Quart Cinturó, Sí al transport públic” promogut per la Campanya contra el Quart Cinturó i més d’un centenar d’entitats dels dos Vallesos. 

VUITÈ.- Traslladar aquests acords de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat Espanyol.

S’aprova.

Vots a favor (7): ACS, CUP, Bibiana Pichardo i Jordi Mercadé.

Vots en contra (6): PSC i Junts.
 

B) Activitat de control 

Els regidors de l’oposició exerceixen l’activitat de control al govern.
 

C) Precs i preguntes 

Alguns veïns i veïnes formulen preguntes als membres de la corporació sobre diferents temes d’interès local.

Darrera actualització: 11.04.2023 | 11:58