Consulta els acords del passat ple ordinari del 29 de setembre

Divendres, 30 de setembre de 2022 a les 00:00

El passat dijous, 29 de setembre, el Ple va celebrar una nova sessió ordinària que pots recuperar en aquest ENLLAÇ

001   Despatx d'ofici 

Es proposa al Ple l’aprovació de l’acta del Ple de juliol.

A favor (13): Unanimitat

002   Expedient 1015/2022. Aprovar compte general 2021

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar el Compte General de 2021, que ha quedat complidament justificat i que està integrat pels següents documents:

-       Balanç

-       Compte del Resultat econòmic-patrimonial

-       Estat de canvis en el patrimoni net

-       Estat de fluxos d’efectiu

-       Liquidació del pressupost

-       Memòria

-       Actes d'arqueig de les existències en Caixa referides a fi d'exercici i estat de conciliació.

-       Notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos existents en les mateixes a favor de l’Ajuntament.

Segon.- Remetre el Compte General de 2021 als òrgans de control extern competents.

A favor (13): UnanimitaT

003   Expedient 2457/2022. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits 15/2022

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 15/2022 sota la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit per import total de 188.768,67 euros, a les aplicacions pressupostàries següents:

 

Aplicació pressupostària

Denominació

Import

 

430 1640 21200

Conservació cementiri

1.297,70

SUP.

400 9200 21200

Conservació immobles

735,72

SUP.

400 9200 22700

Prestació serveis de neteja dependències municipals

5.912,57

SUP.

310 3321 63200

Adequació de l'edifici de la biblioteca Frederic Alfonso i Orfila

85.541,68

C.EXT.

320 3420 63200

Inversió reposició edificis i construccions

19.321,31

SUP.

410 1530 61900

Inversió reposició via pública

17.595,92

SUP.

220 4310 48000

Premis promoció econòmica

1.500,00

SUP.

400 9200 27799

Altres treballs per empreses i professionals

1.766,61

SUP.

410 1500 22706

Estudis i treballs tècnics

48.857,38

SUP.

130 9200 22000

Material d'oficina

2.000,00

SUP.

130 9200 22110

Productes de neteja

1.000,00

SUP.

120 9200 20900

Cànons

3.239,78

SUP.

 

Total

188.768,67

 

 

Aquests imports a modificar es finançaran de la manera que es detalla a continuació:

 

Aplicació pressupostària

Denominació

Import

 

87000

Romanent de tresoreria per a despeses generals

151.851,44

 

410 1530 63200

Inversió repos. Edificis i construccions - Pl. 1 d'octubre

36.917,23

BAIXA

 

 

188.768,67

 

 

Segon. Procedir a l’exposició pública de la present modificació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província per un període de quinze dies a l’objecte de que els interessats puguin examinar-lo i presentar reclamacions o al·legacions davant el Ple de la Corporació, d’acord amb el que estableix l’article 168 i següents del Text Refós de la Llei 39/88 reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març. 

Es considerarà definitivament aprovat, si durant el període d’exposició pública no s’ha presentat cap reclamació.

Tercer. Comunicar la present resolució a la Intervenció municipal als efectes escaients.

A favor (10): ACS, PSC, CUP, Bibiana Pichardo i Jordi Mercader

Abstencions (3): JUNTS      

004   Expedient 2869/2022. Aprovar reconeixement extrajudicial de crèdits 04/2022     

Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits 04/2022 per import de 7.945,99 euros, d’acord amb el detall annex.

Document

Nom terc.

Import

Text lliure

Àrea

2201875

FUNERARIA MONTSERRAT TRUYOLS

446,24

Trasllat de restes del nínxol 579

AP

2201876

FUNERARIA MONTSERRAT TRUYOLS

851,46

Trasllat restes nínxol 7 i 276 al 270

AP

A 22003481

SERVI SENT

5.912,57

Servei extra de neteja de les dependencies municipals de juliol de 2022

TE

4730002276

THYSSENKRUPP

245,24

Servei de manteniment ascensor Pça La vila 01/01/22 a 31/03/22

TE

4730002274

THYSSENKRUPP

245,24

Servei de manteniment ascensor Biblioteca 01/04/22 a 30/06/22

TE

4730002273

THYSSENKRUPP

245,24

Servei de manteniment ascensor Biblioteca 01/01/22 a 31/03/22

TE

 

 

        7.945,99  

 

 

 

Segon.- Aplicar al pressupost municipal de l’exercici 2022, les despeses reconegudes corresponents, condicionant la seva efectivitat a l’aprovació de la modificació de crèdits núm. 15/2022 (exp. 2457/2022).

Tercer.- Comunicar el present acord a la intervenció i a la tresoreria municipal als efectes oportuns. 

A favor (10): ACS, PSC, CUP, Bibiana Pichardo i Jordi Mercader

Abstencions (3): JUNTS

005   Expedient 1040/2022. Aprovar la constitució del Consell Municipal de Benestar Animal de Sentmenat i aprovar incialment el reglament de funcionament.      

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer. Aprovar la Constitució del Consell de Benestar Animal de Sentmenat.

Segon. Aprovar inicialment, el Reglament del Consell de Benestar Animal de Sentmenat, que figura com annex al present acord.

Tercer. Sotmetre a informació pública l’expedient i el text del reglament pel termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions oficials esmentades.

Quart. Disposar que, si no es formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant el termini d’informació pública, el reglament es considerarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior. Un cop aprovat definitivament el text íntegre del reglament es publicarà al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i al Diari Oficial de la Generalitat la referència del Butlletí Oficial de la Província on s’hagi fet la publicació municipal anteriorment esmentada.

Cinquè. Publicar el reglament en el portal de transparència de l’Ajuntament

A favor (10): ACS, PSC, CUP, Bibiana Pichardo i Jordi Mercader

Abstencions (3): JUNTS      

006   Expedient 2506/2022. Ratificar modificació dels Estatuts del Consorci Besòs Tordera

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer. Ratificar inicialment l’expedient de modificació dels Estatuts del Consorci Besòs Tordera aprovat en sessió de Junta General del dia 22 de juny de 2022, d’acord amb el text que s’incorpora com a annex al present acord, formant-ne part del mateix a tots els efectes legals.

Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’un anunci al BOP de Barcelona, al DOGC i al tauler d’edictes de l’entitat.

Tercer. Donar audiència de forma simultània, als interessats i a les entitats que han exercit la iniciativa.

Quart. Considerar definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci Besòs Tordera pel cas que durant el període d’informació pública no es presenti cap reclamació o suggeriment.

Cinquè. Formular encàrrec al Consorci Besòs Tordera per tal que, actuant en nom i representació d’aquesta entitat,  procedeixi a la publicació dels corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva, formuli el tràmit d’audiència als interessats, així com, procedeixi a la publicació íntegra el text de la modificació dels Estatuts, definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província als efectes que preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Sisè. Donar trasllat del present acord al Consorci Besòs Tordera, als efectes escaients.

A favor (13): Unanimitat

Darrera actualització: 03.10.2022 | 10:47